Skip to main content
main-content
Top

Journal

Nano Research

Nano Research 7/2021

Issue 7/2021

Table of Contents ( 50 Articles )

09-11-2020 | Flagship Review | Issue 7/2021

Advanced photocatalysts based on metal nanoparticle/metal-organic framework composites

Jun Guo, Yue Wan, Yanfei Zhu, Meiting Zhao, Zhiyong Tang

28-04-2021 | Flagship Review | Issue 7/2021

Amorphous carbon-based materials as platform for advanced high-performance anodes in lithium secondary batteries

Jianwei Nai, Xinyue Zhao, Huadong Yuan, Xinyong Tao, Lin Guo

08-01-2021 | Review Article | Issue 7/2021

Recent applications and strategies in nanotechnology for lung diseases

Wenhao Zhong, Xinyu Zhang, Yunxin Zeng, Dongjun Lin, Jun Wu

20-01-2021 | Review Article | Issue 7/2021

Design of flexible inorganic thermoelectric devices for decrease of heat loss

Defang Ding, Fengming Sun, Fan Xia, Zhiyong Tang

04-12-2020 | Review Article | Issue 7/2021

3D printing of metal-based materials for renewable energy applications

Shahryar Mooraj, Zhen Qi, Cheng Zhu, Jie Ren, Siyuan Peng, Liang Liu, Shengbiao Zhang, Shuai Feng, Fanyue Kong, Yanfang Liu, Eric B. Duoss, Sarah Baker, Wen Chen

28-12-2020 | Research Article | Issue 7/2021

Nonreciprocal coherent coupling of nanomagnets by exchange spin waves

Hanchen Wang, Jilei Chen, Tao Yu, Chuanpu Liu, Chenyang Guo, Song Liu, Ka Shen, Hao Jia, Tao Liu, Jianyu Zhang, Marco A. Cabero, Qiuming Song, Sa Tu, Mingzhong Wu, Xiufeng Han, Ke Xia, Dapeng Yu, Gerrit E. W. Bauer, Haiming Yu

02-03-2021 | Research Article | Issue 7/2021

Work function engineering to enhance open-circuit voltage in planar perovskite solar cells by g-C3N4 nanosheets

Jian Yang, Liang Chu, Ruiyuan Hu, Wei Liu, Nanjing Liu, Yuhui Ma, Waqar Ahmad, Xing’ao Li

31-10-2020 | Research Article | Issue 7/2021

Mineralized manganese dioxide channel as the stent coating for in situ precise tumor navigation

Junyuan Xiao, Yiran Zhang, Tonglei Fang, Tianwen Yuan, Qinghua Tian, Jingjing Liu, Yingsheng Cheng, Yueqi Zhu, Liang Cheng, Wenguo Cui

11-01-2021 | Research Article | Issue 7/2021

Kinetic study of electrochemically produced hydrogen bubbles on Pt electrodes with tailored geometries

Jingshan Qin, Tianhui Xie, Daojin Zhou, Liang Luo, Zhengyi Zhang, Zhicheng Shang, Jiawei Li, Lagnamayee Mohapatra, Jinwen Yu, Haijun Xu, Xiaoming Sun

29-12-2020 | Research Article | Issue 7/2021

Integrating the second near-infrared fluorescence imaging with clinical techniques for multimodal cancer imaging by neodymium-doped gadolinium tungstate nanoparticles

Xujiang Yu, Aodenggerile, Zhao Jiang, Jianliang Shen, Zhiqiang Yan, Wanwan Li, Huibin Qiu

05-01-2021 | Research Article | Issue 7/2021

Continuous water-water hydrogen bonding network across the rim of carbon nanotubes facilitating water transport for desalination

Yaqi Hou, Miao Wang, Xinyu Chen, Xu Hou

30-01-2021 | Research Article | Issue 7/2021

Facile pathway to generate agrochemical nanosuspensions integrating super-high load, eco-friendly excipients, intensified preparation process, and enhanced potency

Zhengxi Zhu, Chuanhua Shao, Yanlin Guo, Jianguo Feng, Chong Chen, Haibin Yang

08-01-2021 | Research Article | Issue 7/2021 Open Access

Principles of carbon nanotube dielectrophoresis

Wenshan Li, Frank Hennrich, Benjamin S. Flavel, Simone Dehm, Manfred Kappes, Ralph Krupke

06-03-2021 | Research Article | Issue 7/2021

Dipole-assisted carrier transport in bis(trifluoromethane) sulfonamide-treated O-ReS2 field-effect transistor

Jae Young Park, SangHyuk Yoo, Byeongho Park, Taekyeong Kim, Young Tea Chun, Jong Min Kim, Keonwook Kang, Soo Hyun Lee, Seong Chan Jun

21-01-2021 | Research Article | Issue 7/2021

Raman scattering investigation of twisted WS2/MoS2 heterostructures: interlayer mechanical coupling versus charge transfer

Lishu Wu, Chunxiao Cong, Jingzhi Shang, Weihuang Yang, Yu Chen, Jiadong Zhou, Wei Ai, Yanlong Wang, Shun Feng, Hongbo Zhang, Zheng Liu, Ting Yu

21-01-2021 | Research Article | Issue 7/2021

Wavelength-selectivity polarization dependence of optical absorption and photoresponse in SnS nanosheets

Yu Cui, Ziqi Zhou, Xinghua Wang, Xiaoting Wang, Zhihui Ren, Longfei Pan, Juehan Yang

30-01-2021 | Research Article | Issue 7/2021

Self-exothermic reaction driven large-scale synthesis of phosphorescent carbon nanodots

Shi-Yu Song, Lai-Zhi Sui, Kai-Kai Liu, Qing Cao, Wen-Bo Zhao, Ya-Chuan Liang, Chao-Fan Lv, Jin-Hao Zang, Yuan Shang, Qing Lou, Xi-Gui Yang, Lin Dong, Kai-Jun Yuan, Chong-Xin Shan

30-01-2021 | Research Article | Issue 7/2021

Optical identification of interlayer coupling of graphene/MoS2 van der Waals heterostructures

Mingming Yang, Longlong Wang, Guofeng Hu, Xue Chen, Peng Lai Gong, Xin Cong, Yi Liu, Yuanbo Yang, Xiaoli Li, Xiaohui Zhao, Xuelu Liu

03-12-2020 | Research Article | Issue 7/2021

An ionizable supramolecular dendrimer nanosystem for effective siRNA delivery with a favorable safety profile

Dinesh Dhumal, Wenjun Lan, Ling Ding, Yifan Jiang, Zhenbin Lyu, Erik Laurini, Domenico Marson, Aura Tintaru, Nelson Dusetti, Suzanne Giorgio, Juan Lucio Iovanna, Sabrina Pricl, Ling Peng

08-12-2020 | Research Article | Issue 7/2021

High-mobility patternable MoS2 percolating nanofilms

Xiangxiang Gao, Jun Yin, Gang Bian, Hai-Yang Liu, Chao-Peng Wang, Xi-Xi Pang, Jian Zhu

23-11-2020 | Research Article | Issue 7/2021

Surface oxidation of transition metal sulfide and phosphide nanomaterials

Zishan Wu, Ling Huang, Huan Liu, Min Li, Hailiang Wang

02-12-2020 | Research Article | Issue 7/2021

AgPdCo hollow nanospheres electrocatalyst with high activity and stability toward the formate electrooxidation

Qiao Wang, Fuyi Chen, Quan Tang, Longfei Guo, Tao Jin, Bowei Pan, Junpeng Wang, Zhen Li, Bo Kou, Weiqi Bian

30-01-2021 | Research Article | Issue 7/2021

Engineering electrochemical actuators with large bending strain based on 3D-structure titanium carbide MXene composites

Tong Wang, Tianjiao Wang, Chuanxin Weng, Luqi Liu, Jun Zhao, Zhong Zhang

27-11-2020 | Research Article | Issue 7/2021

Manipulating metal-oxygen local atomic structures in single-junctional p-Si/WO3 photocathodes for efficient solar hydrogen generation

Wu Zhou, Chung-Li Dong, Yiqing Wang, Yu-Cheng Huang, Lingyun He, Han-Wei Chang, Shaohua Shen

05-01-2021 | Research Article | Issue 7/2021

Carbon nanodots enhanced performance of Cs0.15FA0.85PbI3 perovskite solar cells

Yu Gao, Wenzhan Xu, Fang He, Pengbo Nie, Qingdan Yang, Zhichun Si, Hong Meng, Guodan Wei

23-11-2020 | Research Article | Issue 7/2021

Free-standing hybrid films comprising of ultra-dispersed titania nanocrystals and hierarchical conductive network for excellent high rate performance of lithium storage

Kunlei Zhu, Chenyu Li, Yushuang Jiao, Jiawen Zhu, Hongtao Ren, Yufeng Luo, Shoushan Fan, Kai Liu

01-12-2020 | Research Article | Issue 7/2021

Evolution of all-carboxylate-protected superatomic Ag clusters confined in Ti-organic cages

Xi-Ming Luo, Chun-Hua Gong, Xi-Yan Dong, Lei Zhang, Shuang-Quan Zang

29-12-2020 | Research Article | Issue 7/2021

Carrier mobility tuning of MoS2 by strain engineering in CVD growth process

Yongfeng Chen, Wenjie Deng, Xiaoqing Chen, Yi Wu, Jianwei Shi, Jingying Zheng, Feihong Chu, Beiyun Liu, Boxing An, Congya You, Liying Jiao, Xinfeng Liu, Yongzhe Zhang

08-12-2020 | Research Article | Issue 7/2021

Template synthesis of silver indium sulfide based nanocrystals performed through cation exchange in organic and aqueous media

Na Gao, Rubo Zhang, Bingkun Chen, Jinfeng Zhang, Xiaoling Zhang, Andrey L. Rogach

24-03-2021 | Research Article | Issue 7/2021

Axiotaxy driven growth of belt-shaped InAs nanowires in molecular beam epitaxy

Qiang Sun, Dong Pan, Xutao Zhang, Jianhua Zhao, Pingping Chen, Wei Lu, Jin Zou

29-12-2020 | Research Article | Issue 7/2021

Borophene-graphene heterostructure: Preparation and ultrasensitive humidity sensing

Chuang Hou, Guo’an Tai, Bo Liu, Zenghui Wu, Yonghe Yin

28-11-2020 | Research Article | Issue 7/2021

Microwave-assisted synthesis of Cr3C2@C core shell structure anchored on hierarchical porous carbon foam for enhanced polysulfide adsorption in Li-S batteries

Xierong Zeng, Jianxin Tu, Shuangshuang Chen, Shaozhong Zeng, Qi Zhang, Jizhao Zou, Kezhi Li

28-11-2020 | Research Article | Issue 7/2021

Tuning the dual-active sites of ZIF-67 derived porous nanomaterials for boosting oxygen catalysis and rechargeable Zn-air batteries

Zeyi Zhang, Yangyang Tan, Tang Zeng, Liyue Yu, Runzhe Chen, Niancai Cheng, Shichun Mu, Xueliang Sun

24-03-2021 | Research Article | Issue 7/2021

Fabrication of magnetically recyclable yolk-shell Fe3O4@TiO2 nanosheet/Ag/g-C3N4 microspheres for enhanced photocatalytic degradation of organic pollutants

Yan Lv, Lin Yue, Imran Mahmood Khan, You Zhou, Wenbo Cao, Sobia Niazi, Zhouping Wang

29-12-2020 | Research Article | Issue 7/2021

A glutathione-triggered precision explosive system for improving tumor chemosensitivity

Yuanyuan Nie, Yurui Xu, Ya Gao, Jielei He, Lei Sun, Jianmei Chen, Yushuang Cui, Haixiong Ge, Xinghai Ning

29-12-2020 | Research Article | Issue 7/2021

Weakly hydrophobic nanoconfinement by graphene aerogels greatly enhances the reactivity and ambient stability of reactivity of MIL-101-Fe in Fenton-like reaction

Yuwei Zhang, Fei Liu, Zhichao Yang, Jieshu Qian, Bingcai Pan

03-12-2020 | Research Article | Issue 7/2021

Quaternized chitosan-assisted in situ synthesized CuS/cellulose nanofibers conductive paper for flexible electrode

Xiujie Huang, Bichong Luo, Chuanfu Liu, Linxin Zhong, Dongdong Ye, Xiaoying Wang

29-12-2020 | Research Article | Issue 7/2021

Versatile iron-vitamin K3 derivative-based nanoscale coordination polymer augments tumor ferroptotic therapy

Zhicheng Zhang, Yawen Ding, Jinbiao Li, Li Wang, Xiaoyan Xin, Jing Yan, Jinhui Wu, Ahu Yuan, Yiqiao Hu

03-12-2020 | Research Article | Issue 7/2021

A facile strategy of in-situ anchoring of Co3O4 on N doped carbon cloth for an ultrahigh electrochemical performance

Junlin Lu, Jien Li, Jing Wan, Xiangyu Han, Peiyuan Ji, Shuang Luo, Mingxin Gu, Dapeng Wei, Chenguo Hu

05-01-2021 | Research Article | Issue 7/2021

Cobalt single atom site catalysts with ultrahigh metal loading for enhanced aerobic oxidation of ethylbenzene

Yu Xiong, Wenming Sun, Yunhu Han, Pingyu Xin, Xusheng Zheng, Wensheng Yan, Juncai Dong, Jian Zhang, Dingsheng Wang, Yadong Li

03-12-2020 | Research Article | Issue 7/2021

Rapid, high-efficient and scalable exfoliation of high-quality boron nitride nanosheets and their application in lithium-sulfur batteries

Yu Chen, Qi Kang, Pingkai Jiang, Xingyi Huang

27-02-2021 | Research Article | Issue 7/2021

Liposome trade-off strategy in mitochondria-targeted NIR-cyanine: balancing blood circulation and cell retention for enhanced anti-tumor phototherapy in vivo

Xianghan Zhang, Sumei Zhao, Zhiqing Gao, Jialin Zhou, Yuqiong Xia, Jie Tian, Changhong Shi, Zhongliang Wang

09-01-2021 | Research Article | Issue 7/2021

Dual synergetic catalytic effects boost hydrogen electric oxidation performance of Pd/W18O49

Lingxin Peng, Han Tian, Xiangzhi Cui, Liang Su, Ge Meng, Zhonghua Ma, Shaowen Cao, Jianlin Shi

05-01-2021 | Research Article | Issue 7/2021

Metabolic profile of chiral cobalt oxide nanoparticles in vitro and in vivo

Si Li, Liwei Xu, Meiru Lu, Maozhong Sun, Liguang Xu, Changlong Hao, Xiaoling Wu, Chuanlai Xu, Hua Kuang

06-01-2021 | Research Article | Issue 7/2021

Monolithic superaligned carbon nanotube composite with integrated rewriting, actuating and sensing multifunctions

Peidi Zhou, Wei Zhang, Luzhuo Chen, Jian Lin, Zhiling Luo, Changhong Liu, Kaili Jiang

01-07-2021 | Erratum | Issue 7/2021

Erratum to: Surface oxidation of transition metal sulfide and phosphide nanomaterials

Zishan Wu, Ling Huang, Huan Liu, Min Li, Hailiang Wang

14-01-2021 | Erratum | Issue 7/2021

Erratum to: Mineralized manganese dioxide channel as the stent coating for in situ precise tumor navigation

Junyuan Xiao, Yiran Zhang, Tonglei Fang, Tianwen Yuan, Qinghua Tian, Jingjing Liu, Yingsheng Cheng, Yueqi Zhu, Liang Cheng, Wenguo Cui

25-02-2021 | Erratum | Issue 7/2021

Erratum to: Isolated atomic catalysts encapsulated in MOF for ultrafast water pollutant treatment

Shuailong Guo, Hao Yuan, Wei Luo, Xiaoqing Liu, Xiantao Zhang, Haoqing Jiang, Feng Liu, Gary J. Cheng

10-02-2021 | Erratum | Issue 7/2021

Erratum to: Ultrathin flexible InGaZnO transistor for implementing multiple functions with a very small circuit footprint

Chaoqi Dai, Peiqin Chen, Shaocheng Qi, Yongbin Hu, Zhitang Song, Mingzhi Dai

10-02-2021 | Publisher's Erratum | Issue 7/2021 Open Access

Erratum to: Principles of carbon nanotube dielectrophoresis

Wenshan Li, Frank Hennrich, Benjamin S. Flavel, Simone Dehm, Manfred Kappes, Ralph Krupke

Current Publications

Premium Partners

    Image Credits