Skip to main content
main-content
Top

Journal

Science China Technological Sciences

Science China Technological Sciences 2/2005

Special Issue 2/2005

Table of Contents ( 12 Articles )

01-03-2005 | Special Issue 2/2005

The quantification of remote sensing

Xingfa Gu, Guoliang Tian, Xiaowen Li, Jianning Guo

01-03-2005 | Special Issue 2/2005

Study on the relative radiometric correction of CBERS satellite CCD image

Jianning Guo, Jin Yu, Yong Zeng, Jianyan Xu, Zhiqiang Pan, Minghui Hou

01-03-2005 | Special Issue 2/2005

In flight MTF monitoring and compensation for CCD camera on CBERS-02

Xingfa Gu, Xiaoying Li, Xiangjun Min, Tao Yu, Jijuan Sun, Yong Zeng, Hua Xu, Ding Guo

01-03-2005 | Special Issue 2/2005

Radiometric cross-calibration of the CBERS-02 CCD camera with the TERRA MODIS

Xiaoying Li, Xingfa Gu, Xiangjun Min, Tao Yu, Qiaoyan Fu, Yong Zhang, Xiaowen Li

01-03-2005 | Special Issue 2/2005

Water target based cross-calibration of CBERS-02 CCD camera with MODIS data

Junwu Tang, Xingfa Gu, Shengli Niu, Chaofei Ma, Xiangjun Min

01-03-2005 | Special Issue 2/2005

Absolute radiometric calibration of CBERS-02 IRMSS thermal band

Yong Zhang, Xingfa Gu, Tao Yu, Yuxiang Zhang, Liangfu Chen, Xiaoying Li, Xiaowen Li, Liming He

01-03-2005 | Special Issue 2/2005

Study of thin cloud removal method for CBERS-02 image

Jianwen Ma, Xingfa Gu, Chun Feng, Jianning Guo

01-03-2005 | Special Issue 2/2005

Comparison of the influence factors onNDVI for CCD camera and WFI imager on CBERS-02

Tao Yu, Xiaoying Li, Yong Zhang, Feng Zhao, Xingfa Gu, Li Zhu, Pengxin Wang, Xiangjun Min

01-03-2005 | Special Issue 2/2005

Biomass estimation and uncertainty analysis based on CBERS-02 CCD camera data and field measurement

Liangfu Chen, Yanhua Gao, Yu Cheng, Zheng Wei, Qing Xiao, Qinhuo Liu, Tao Yu, Qijing Liu, Xingfa Gu, Guoliang Tian

01-03-2005 | Special Issue 2/2005

Cotton pixel identification with CBERS-02 CCD data based on spectral knowledge

Jing Li, Qinhuo Liu, Qiang Liu, Liangfu Chen, Junhua Bo, Shaokun Li

01-03-2005 | Special Issue 2/2005

Estimating surface evapotranspiration using combined MODIS and CBERS-02 data

Xiaozhou Xin, Qinhuo Liu, Yong Tang, Guoliang Tian, Xingfa Gu, Xiaowen Li, Hongsheng Zheng, Jiayi Chen

01-03-2005 | Special Issue 2/2005

The primary results of quantitative ocean color retrieval in China coastal area with CBERS CCD data

Junwu Tang, Chaofei Ma, Shengli Niu, Xiaomei Wang, Qingjun Song, Jing Ding

Current Publications

Premium Partner

    Image Credits