Skip to main content
main-content
Top

Journal

Soft Computing

Soft Computing 11/2018

Issue 11/2018

Special issue on Non-iterative approaches to training feed-forward neural networks and their applications

Table of Contents ( 24 Articles )

23-04-2018 | Editorial | Issue 11/2018

Non-iterative approaches in training feed-forward neural networks and their applications

Xizhao Wang, Weipeng Cao

17-01-2018 | Focus | Issue 11/2018

Training an extreme learning machine by localized generalization error model

Hong Zhu, Eric C. C. Tsang, Jie Zhu

07-02-2018 | Focus | Issue 11/2018

Fuzziness-based online sequential extreme learning machine for classification problems

Weipeng Cao, Jinzhu Gao, Zhong Ming, Shubin Cai, Zhiguang Shan

17-01-2018 | Focus | Issue 11/2018

Discovering the impact of hidden layer parameters on non-iterative training of feed-forward neural networks

Zhiqi Huang, Ran Wang, Hong Zhu, Jie Zhu

01-03-2018 | Focus | Issue 11/2018

Incremental multiple kernel extreme learning machine and its application in Robo-advisors

Jingming Xue, Qiang Liu, Miaomiao Li, Xinwang Liu, Yongkai Ye, Siqi Wang, Jianping Yin

19-02-2018 | Focus | Issue 11/2018

Fuzzy integral-based ELM ensemble for imbalanced big data classification

Junhai Zhai, Sufang Zhang, Mingyang Zhang, Xiaomeng Liu

09-03-2018 | Focus | Issue 11/2018

Weakly paired multimodal fusion using multilayer extreme learning machine

Xiaohong Wen, Huaping Liu, Gaowei Yan, Fuchun Sun

06-03-2018 | Focus | Issue 11/2018

Adaptive multiple graph regularized semi-supervised extreme learning machine

Yugen Yi, Shaojie Qiao, Wei Zhou, Caixia Zheng, Qinghua Liu, Jianzhong Wang

19-03-2018 | Focus | Issue 11/2018

Efficient extreme learning machine via very sparse random projection

Chuangquan Chen, Chi-Man Vong, Chi-Man Wong, Weiru Wang, Pak-Kin Wong

18-04-2018 | Focus | Issue 11/2018

Data-driven prediction model for adjusting burden distribution matrix of blast furnace based on improved multilayer extreme learning machine

Xiaoli Su, Sen Zhang, Yixin Yin, Yanan Liu, Wendong Xiao

23-03-2018 | Focus | Issue 11/2018

ELM-based convolutional neural networks making move prediction in Go

Xiangguo Zhao, Zhongyu Ma, Boyang Li, Zhen Zhang, Hengyu Liu

27-04-2018 | Focus | Issue 11/2018

Model-aware categorical data embedding: a data-driven approach

Wentao Zhao, Qian Li, Chengzhang Zhu, Jianglong Song, Xinwang Liu, Jianping Yin

06-04-2018 | Focus | Issue 11/2018

FSELM: fusion semi-supervised extreme learning machine for indoor localization with Wi-Fi and Bluetooth fingerprints

Xinlong Jiang, Yiqiang Chen, Junfa Liu, Yang Gu, Lisha Hu

30-08-2017 | Foundations | Issue 11/2018

Free functor from the category of G-nominal sets to that of 01-G-nominal sets

Khadijeh Keshvardoost, Mojgan Mahmoudi

05-09-2017 | Foundations | Issue 11/2018

A novel Z-soft rough fuzzy -algebras (ideals) of -algebras

Kuan Yun Zhu, Bao Qing Hu

07-09-2017 | Foundations | Issue 11/2018

Automatic detection of boundary points based on local geometrical measures

Xiaojie Li, Xi Wu, Jiancheng Lv, Jia He, Jianping Gou, Mao Li

10-01-2018 | Foundations | Issue 11/2018

New types of hesitant fuzzy soft ideals in BCK-algebras

H. A. Alshehri, H. A. Abujabal, N. O. Alshehri

06-04-2017 | Methodologies and Application | Issue 11/2018

Kernel-based multiobjective clustering algorithm with automatic attribute weighting

Zhiping Zhou, Shuwei Zhu

09-04-2017 | Methodologies and Application | Issue 11/2018

Physarum polycephalum assignment: a new attempt for fuzzy user equilibrium

Yang Liu, Yong Hu, Felix T. S. Chan, Xiaoge Zhang, Yong Deng

12-04-2017 | Methodologies and Application | Issue 11/2018

Improving the performance of evolutionary-based complex detection models in protein–protein interaction networks

Bara’a A. Attea, Qusay Z. Abdullah

06-04-2017 | Methodologies and Application | Issue 11/2018

On the hierarchical model PCbHA: a more general case

Fujun Hou

08-04-2017 | Methodologies and Application | Issue 11/2018

Optimal design of wideband digital integrators and differentiators using hybrid flower pollination algorithm

Shibendu Mahata, Suman Kumar Saha, Rajib Kar, Durbadal Mandal

11-04-2017 | Methodologies and Application | Issue 11/2018

Consensus-based feature extraction in rs-fMRI data analysis

Paola Galdi, Michele Fratello, Francesca Trojsi, Antonio Russo, Gioacchino Tedeschi, Roberto Tagliaferri, Fabrizio Esposito

13-04-2017 | Methodologies and Application | Issue 11/2018

A novel chaos-integrated symbiotic organisms search algorithm for global optimization

Subhodip Saha, V. Mukherjee

Current Publications

Premium Partner

    Image Credits