Skip to main content
Top

International Journal of Automotive Technology

Issue 4/2022

Content (27 Articles)

Effects of Water Injection on Combustion Emission and Knock Characteristics of Turbocharged Direct Injection Gasoline Engine

Junjun Wang, Fuwu Yan, Dong Yan, Wenlong Zhang, Guoqing Zhang, Jizhou Zhang, Ziyi Chen, Yu Wang

Prediction of Driver’s Drowsiness Using Machine Learning Algorithms for Minimal Risk Condition

Deok Ho Nam, Gyeong Pil Kim, Keon Hee Baek, Da Som Lee, Ho Yong Lee, Myung Won Suh

Model Predictive Trajectory Optimization and Tracking in Highly Constrained Environments

Zhiqiang Fu, Lu Xiong, Zixuan Qian, Bo Leng, Dequan Zeng, Yanjun Huang

Hybrid Shape Optimization of Automotive Spring Seat

Przemysław Sebastjan, Wacław Kuś

Hyperparameters of Q-Learning Algorithm Adapting to the Driving Cycle Based on KL Driving Cycle Recognition

Yanli Yin, Xuejiang Huang, Xiaoliang Pan, Sen Zhan, Yongjuan Ma, Xinxin Zhang

Comparative Study on the Prediction of City Bus Speed Between LSTM and GRU

Giyeon Hwang, Yeongha Hwang, Seunghyup Shin, Jihwan Park, Sangyul Lee, Minjae Kim

Understanding Pedestrians’ Car-Hailing Intention in Traffic Scenes

Zhenghao Wang, Jing Lian, Linhui Li, Yafu Zhou

Automotive Electric Power Steering Systems NVH Performance Investigations

Jakub Wróbel, Damian Pietrusiak, Wiesław Fiebig, Mateusz Czechowski

Premium Partner