Skip to main content
Top

Fire Technology

Issue 3/2023

Special Issue on Lithium Battery Fire Safety

Content (16 Articles)

Special Issue on Lithium Battery Fire Safety

Qingsong Wang, Jennifer Wen, Stanislav Stoliarov

Research on the Reversible and Irreversible Heat Generation of LiNi1−x−yCoxMnyO2-Based Lithium-Ion Batteries

Qiaoping Zhang, Fanglin Wei, Peng Zhang, Ruize Dong, Jiaxin Li, Pengzhao Li, Qiurong Jia, Yanxia Liu, Jing Mao, Guosheng Shao

Thermal Runaway and Fire Behaviors of Lithium Iron Phosphate Battery Induced by Overheating and Overcharging

Pengjie Liu, Shi Li, Kaiqiang Jin, Weidong Fu, Chengdong Wang, Zhuangzhuang Jia, Lihua Jiang, Qingsong Wang

Numerical Study on Lithium-Ion Battery Thermal Runaway Under Fire Conditions

Chonglv Cheng, Fanfu Kong, Conghui Shan, Baopeng Xu

Study on Thermal Safety of the Overcharged Lithium-Ion Battery

Changwei Ji, Shouqin Zhang, Bing Wang, Jiejie Sun, Zhizu Zhang, Yangyi Liu

Pressure Effect on the Thermal Runaway Behaviors of Lithium-Ion Battery in Confined Space

Yawen Li, Lihua Jiang, Zonghou Huang, Zhuangzhuang Jia, Peng Qin, Qingsong Wang

Lithium-Ion Battery Thermal Runaway Propagation Characteristics Under 20 kPa with Different Airflow Rates

Qiang Sun, Hangxin Liu, Maoyong Zhi, Chenxi Zhao, Jingyun Jia, Pengfei Lv, Song Xie, Yuanhua He, Xiantao Chen

A LiFePO4 Based Semi-solid Lithium Slurry Battery for Energy Storage and a Preliminary Assessment of Its Fire Safety

Siyuan Cheng, Yuhang Hu, Lihua Jiang, Hongbin Dang, Yibin Ding, Qiangling Duan, Huahua Xiao, Jinhua Sun, Qingsong Wang

Experimental Study on Combustion Characteristics of Electrolytes and Slurries for Semi-Solid Lithium-ion Flow Battery

Yuhang Hu, Siyuan Cheng, Pengjie Liu, Jiaqing Zhang, Qiangling Duan, Huahua Xiao, Jinhua Sun, Qingsong Wang

Simulation Investigation of Water Spray on Suppressing Lithium-Ion Battery Fires

Changwei Ji, Yangyi Liu, Pengfei Qi, Zhizu Zhang, Shouqin Zhang

Experimental Study on the Efficiency of Dodecafluoro-2-Methylpentan-3-One on Suppressing Large-Scale Battery Module Fire

Lin Zhang, Fumeng Ye, Yongqi Li, Man Chen, Xiangdong Meng, Jiajia Xu, Jinhua Sun, Qingsong Wang

Experimental Investigation of Fire Extinguishing of a Full-Size Battery Box with FK-5-1-12

ZhiYue Han, XinRui Zhang, Yue Yu, ZhiMing Du, Hsiu-Ying Hwang, Ling Liu, Li Deng

The Efficiency of Perfluorohexanone on Suppressing Lithium-Ion Battery Fire and Its Device Development

Chuang Liang, Kaiqiang Jin, Pengjie Liu, Chengdong Wang, Jiajia Xu, Huang Li, Qingsong Wang

Open Access

Benchmarking Between COMSOL and GPYRO in Predicting Self-Heating Ignition of Lithium-Ion Batteries

Zhenwen Hu, Xuanze He, Francesco Restuccia, Guillermo Rein