Skip to main content
Top

Journal of Polymer Research

Issue 5/2019

Content (24 Articles)

ORIGINAL PAPER

Promotion of zeolite as dispersion support for properties improvement of α nucleating agent in polypropylene

Xin Meng, Chuangchuang Tong, Zhong Xin, Weiguang Gong, Yaoqi Shi, Weijie Chen, Yan Sheng

ORIGINAL PAPER

Nafion®/ sulfated zirconia oxide-nanocomposite membrane: the effects of ammonia sulfate on fuel permeability

Rudzani Sigwadi, Touhami Mokrani, Mokhotjwa S. Dhlamini, Patrick Nonjola, Phumlani F. Msomi

ORIGINAL PAPER

Effect of reactive group types on the properties of poly(ethylene octane) toughened poly(lactic acid)

Yanping Hao, Zhigang Liu, Huiliang Zhang, Yandong Wu, Yang Xiao, Yi Li, Yi Tong

ORIGINAL PAPER

Electrospun cellulose Nano fibril reinforced PLA/PBS composite scaffold for vascular tissue engineering

Turdimuhammad Abdullah, Usman Saeed, Adnan Memic, Kalamegam Gauthaman, Mohammad Asif Hussain, Hamad Al-Turaif

ORIGINAL PAPER

Post-functionalization of perfluorocyclobutyl aryl ether polymers with a novel perfluorosulfonated side chain precursor

Liping Bi, Jiangjian Hong, Shining Li, Zhengfang Zhu, Yuanqin Zhu

ORIGINAL PAPER

Transurethanization reaction as an alternative for melt modification of polyamide 6

Lucas Dall Agnol, Hérlon Luiz Ceratti, Diana Favero, Silvana Pereira Rempel, Licia da Silva Alves Schiavo, Juliano Roberto Ernzen, Fernanda Trindade Gonzalez Dias, Otávio Bianchi

ORIGINAL PAPER

Cross-linking induced thermo-responsive self-healable hydrogels with temperature regulated light emission property

Xuemeng Wang, Limin Chang, Xiaojie Lang, Heng An, Yong Wang, Wenjuan Li, Jianglei Qin

ORIGINAL PAPER

Preparation and characterization of oxaliplatin drug delivery vehicle based on PEGylated half-generation PAMAM dendrimer

Dinh Tien Dung Nguyen, Long Giang Bach, Thi Hiep Nguyen, Minh Hieu Ho, Minh Nhat Ho, Dai Hai Nguyen, Cuu Khoa Nguyen, Thai Thanh Hoang Thi

ORIGINAL PAPER

Self-assembly of linear-hyperbranched hybrid block polymers: crystallization-driven or solvent-driven?

Linfeng Ding, Jianyong Qian, Gejiong Zhu, Wei Li, Chuanzhuang Zhao, Yuci Xu, Jingshan Mu

ORIGINAL PAPER

Development of segregated 3D graphene networks in rubber nanocomposites with enhanced electrical and mechanical properties

Tse-Ming Huang, Che-Kuan Lin, Ren-Jang Wu, Yun-Ting Liu, Wen-Yen Hsieh, Jia-Huang Chang

ORIGINAL PAPER

Synthesis and characterization of novel ABA type poly(Ester-ether) triblock copolymers

Efkan Çatıker, Temel Öztürk, Mehmet Atakay, Bekir Salih

Premium Partners