Skip to main content
Top

Chinese Journal of Mechanical Engineering

Issue 5/2017

Content (22 Articles)

Open Access Research Highlight

Future Digital Design and Manufacturing: Embracing Industry 4.0 and Beyond

Sheng-Feng Qin, Kai Cheng

Open Access Original Article

Designing Visceral, Behavioural and Reflective Products

Mersha Aftab, Helen Agustin Rusli

Original Article

Transforming Multidisciplinary Customer Requirements to Product Design Specifications

Xiao-Jie Ma, Guo-Fu Ding, Sheng-Feng Qin, Rong Li, Kai-Yin Yan, Shou-Ne Xiao, Guang-Wu Yang

Original Article

Design Change Model for Effective Scheduling Change Propagation Paths

Hai-Zhu Zhang, Guo-Fu Ding, Rong Li, Sheng-Feng Qin, Kai-Yin Yan

Open Access Original Article

Information Flow Scheduling in Concurrent Multi-Product Development Based on DSM

Qing-Chao Sun, Wei-Qiang Huang, Ying-Jie Jiang, Wei Sun

Original Article

Product Data Model for Performance-driven Design

Guang-Zhong Hu, Xin-Jian Xu, Shou-Ne Xiao, Guang-Wu Yang, Fan Pu

Open Access Original Article

Design and Dynamic Model of a Frog-inspired Swimming Robot Powered by Pneumatic Muscles

Ji-Zhuang Fan, Wei Zhang, Peng-Cheng Kong, He-Gao Cai, Gang-Feng Liu

Open Access Original Article

Smart Cutting Tools and Smart Machining: Development Approaches, and Their Implementation and Application Perspectives

Kai Cheng, Zhi-Chao Niu, Robin C. Wang, Richard Rakowski, Richard Bateman

Open Access Original Article

Experimental Dynamic Analysis of a Breathing Cracked Rotor

Chao-Zhong Guo, Ji-Hong Yan, Lawrence A. Bergman

Original Article

Design Optimization of Irregular Cellular Structure for Additive Manufacturing

Guo-Hua Song, Shi-Kai Jing, Fang-Lei Zhao, Ye-Dong Wang, Hao Xing, Jing-Tao Zhou

Original Article

Novel Cylinder Movement Modeling Method Based on Aerodynamics

Jian-Qing Zhang, Xiao-Mei Hu, Jin-Sheng Kang, Feng Xiong, Ning Zeng

Original Article

New Approach for Measured Surface Localization Based on Umbilical Points

Xiao-Ping Xiao, Ming Yin, Liang Heng, Guo-Fu Yin, Zi-Sheng Li

Original Article

MapReduce Based Parallel Bayesian Network for Manufacturing Quality Control

Mao-Kuan Zheng, Xin-Guo Ming, Xian-Yu Zhang, Guo-Ming Li

Open Access Original Article

Novel Door-opening Method for Six-legged Robots Based on Only Force Sensing

Zhi-Jun Chen, Feng Gao, Yang Pan

Open Access Original Article

Structure of Micro-nano WC-10Co4Cr Coating and Cavitation Erosion Resistance in NaCl Solution

Xiang Ding, Xu-Dong Cheng, Cheng-Qing Yuan, Jin Shi, Zhang-Xiong Ding

Open Access Review

Research and Development Trend of Shape Control for Cold Rolling Strip

Dong-Cheng Wang, Hong-Min Liu, Jun Liu

Open Access Review

Actualities and Development of Heavy-Duty CNC Machine Tool Thermal Error Monitoring Technology

Zu-De Zhou, Lin Gui, Yue-Gang Tan, Ming-Yao Liu, Yi Liu, Rui-Ya Li

Current Publications

Premium Partners