Skip to main content
Top

Chinese Journal of Mechanical Engineering

Issue 1/2021

Content (145 Articles)

Open Access Original Article

Aerodynamic-Parameter Identification and Attitude Control of Quad-Rotor Model with CIFER and Adaptive LADRC

Sen Yang, Leiping Xi, Jiaxing Hao, Wenjie Wang

Open Access Original Article

Face Grinding Surface Quality of High Volume Fraction SiCp/Al Composite Materials

Xu Zhao, Yadong Gong, Guiqiang Liang, Ming Cai, Bing Han

Open Access Original Article

Water-Jet Cavitation Shock Bulging as Novel Microforming Technique

Fuzhu Li, Haiyang Fan, Yuqin Guo, Zhipeng Chen, Xu Wang, Ruitao Li, Hong Liu, Yun Wang

Open Access Original Article

Support and Positioning Mechanism of a Detection Robot inside a Spherical Tank

Chunlei Tu, Shanshan Jin, Kai Zheng, Xingsong Wang, Sichong Sun

Open Access Original Article

Aerodynamic Characteristics of Isolated Loaded Tires with Different Tread Patterns: Experiment and Simulation

Haichao Zhou, Zhen Jiang, Guolin Wang, Shupei Zhang

Open Access Original Article

Cylinder Pressure Prediction of An HCCI Engine Using Deep Learning

Halit Yaşar, Gültekin Çağıl, Orhan Torkul, Merve Şişci

Open Access Original Article

Interfacial Morphology and Bonding Mechanism of Explosive Weld Joints

Tingting Zhang, Wenxian Wang, Zhifeng Yan, Jie Zhang

Open Access Original Article

Optimal Design of Novel Electromagnetic-Ring Active Balancing Actuator with Radial Excitation

Xin Pan, Xiaotian He, Haiqi Wu, Chuanlong Ju, Zhinong Jiang, Jinji Gao

Open Access Original Article

Experimental Investigation and Optimization Design of Multi-Support Pipeline System

Xiantao Zhang, Wei Liu, Yamei Zhang, Yujie Zhao

Open Access Original Article

Research on Key Issues of Consistency Analysis of Vehicle Steering Characteristics

Yanhua Liu, Xin Guan, Pingping Lu, Rui Guo

Open Access Original Article

Investigation on Reduction of Pressure Fluctuation for a Double-Suction Centrifugal Pump

Qianqian Li, Shiyang Li, Peng Wu, Bin Huang, Dazhuan Wu

Open Access Original Article

Model Parameter Transfer for Gear Fault Diagnosis under Varying Working Conditions

Chao Chen, Fei Shen, Jiawen Xu, Ruqiang Yan

Open Access Review

Research Status, Critical Technologies, and Development Trends of Hydraulic Pressure Pulsation Attenuator

Yan Wang, Tongsheng Shen, Chunsen Tan, Jian Fu, Shengrong Guo

Open Access Original Article

Unified Principal S–N Equation for Friction Stir Welding of 5083 and 6061 Aluminum Alloys

Xiangwei Li, Ji Fang, Xiaoli Guan

Open Access Editorial

Special Issue on Healthcare Mechatronics

Yan Shi, Qing Guo, Bin Zhang

Open Access Original Article

Weakness Ranking Method for Subsystems of Heavy-Duty Machine Tools Based on FMECA Information

Zhaojun Yang, Jinyan Guo, Hailong Tian, Chuanhai Chen, Yongfu Zhu, Jia Liu

Open Access Review

Milling Force Model for Aviation Aluminum Alloy: Academic Insight and Perspective Analysis

Zhenjing Duan, Changhe Li, Wenfeng Ding, Yanbin Zhang, Min Yang, Teng Gao, Huajun Cao, Xuefeng Xu, Dazhong Wang, Cong Mao, Hao Nan Li, Gupta Munish Kumar, Zafar Said, Sujan Debnath, Muhammad Jamil, Hafiz Muhammad Ali

Open Access Original Article

Investigation of Two-Dimensional Ultrasonic Surface Burnishing Process on 7075-T6 Aluminum

Zhenyu Zhou, Qiuyang Zheng, Cong Ding, Guanglei Yu, Guangjian Peng, Zhongyu Piao

Open Access Original Article

Interfacial Bonding Mechanism and Mechanical Performance of Continuous Fiber Reinforced Composites in Additive Manufacturing

Congze Fan, Zhongde Shan, Guisheng Zou, Li Zhan, Dongdong Yan

Open Access Original Article

Control and Implementation of 2-DOF Lower Limb Exoskeleton Experiment Platform

Zhenlei Chen, Qing Guo, Huiyu Xiong, Dan Jiang, Yao Yan

Open Access Original Article

Modeling and Simulation of an Invasive Mild Hypothermic Blood Cooling System

Na Wang, Qinghua Liu, Yan Shi, Shijun Wang, Xianzhi Zhang, Chengwei Han, Yixuan Wang, Maolin Cai, Xunming Ji

Open Access Original Article

Contact Stress Distribution of a Pear Cam Profile with Roller Follower Mechanism

Louay S. Yousuf, Nabil Hassan Hadi

Open Access Original Article

Control Performance Evaluation of Serial Urology Manipulator by Virtual Prototyping

Hu Shi, Jiajie Li, Lianjie Guo, Xuesong Mei

Open Access Original Article

Fabrication of Carbon Nanotubes and Rare Earth Pr Reinforced AZ91 Composites by Powder Metallurgy

Ning Li, Hong Yan, Qingjie Wu, Zeyu Cao

Open Access Original Article

Dynamic Characteristics of Rotor System with a Slant Crack Based on Fractional Damping

Zhinong Li, Yunlong Li, Dong Wang, Zhike Peng, Haifeng Wang

Open Access Original Article

Actuation Spaces Synthesis of Lower-Mobility Parallel Mechanisms Based on Screw Theory

Shihua Li, Yanxia Shan, Jingjun Yu, Yaxiong Ke

Open Access Original Article

Research and Test of Three-Pulley Noncircular Synchronous Pulley Transmission Mechanism with Minimum Slack

Jianneng Chen, Xincheng Sun, Chuanyu Wu, Dadu Xiao, Jun Ye

Open Access Review

Key Technologies and Development Trends in Advanced Intelligent Sawing Equipments

Yangyu Wang, Yongle Zhang, Dapeng Tan, Yongchao Zhang

Open Access Original Article

One Novel Hydraulic Actuating System for the Lower-Body Exoskeleton

Maowen Sun, Xiaoping Ouyang, Jouni Mattila, Huayong Yang, Gang Hou

Open Access Review

Friction-Induced Nanofabrication: A Review

Bingjun Yu, Linmao Qian

Open Access Original Article

Multi-Branch Cable Harness Layout Design Based on Genetic Algorithm with Probabilistic Roadmap Method

Yingfeng Zhao, Jianhua Liu, Jiangtao Ma, Linlin Wu

Open Access Review

Chip Formation Mechanism of Inconel 718: A Review of Models and Approaches

Chun Liu, Min Wan, Weihong Zhang, Yun Yang

Open Access Original Article

Comparison of Modified Mohr–Coulomb Model and Bai–Wierzbicki Model for Constructing 3D Ductile Fracture Envelope of AA6063

Jianye Gao, Tao He, Yuanming Huo, Miao Song, Tingting Yao, Wanbo Yang

Open Access Original Article

Prediction of Cross-Tension Strength of Self-Piercing Riveted Joints Using Finite Element Simulation and XGBoost Algorithm

Jianping Lin, Chengwei Qi, Hailang Wan, Junying Min, Jiajie Chen, Kai Zhang, Li Zhang

Open Access Review

Laser Additive Manufacturing on Metal Matrix Composites: A Review

Neng Li, Wei Liu, Yan Wang, Zijun Zhao, Taiqi Yan, Guohui Zhang, Huaping Xiong

Open Access Original Article

Fatigue Resistance and Failure Behavior of Penetration and Non-Penetration Laser Welded Lap Joints

Xiangzhong Guo, Wei Liu, Xiqing Li, Haowen Shi, Zhikun Song

Open Access Original Article

Experimental Investigation on Micro Deep Drawing of Stainless Steel Foils with Different Microstructural Characteristics

Jingwei Zhao, Tao Wang, Fanghui Jia, Zhou Li, Cunlong Zhou, Qingxue Huang, Zhengyi Jiang

Open Access Original Article

Geometric Design-based Dimensional Synthesis of a Novel Metamorphic Multi-fingered Hand with Maximal Workspace

Wei An, Jun Wei, Xiaoyu Lu, Jian S. Dai, Yanzeng Li

Open Access Review

Chassis Coordinated Control for Full X-by-Wire Vehicles-A Review

Lei Zhang, Zhiqiang Zhang, Zhenpo Wang, Junjun Deng, David G. Dorrell

Open Access Original Article

Studying Formability Limits By Combining Conventional and Incremental Sheet Forming Process

Fabio Andre Lora, Daniel Fritzen, Ricardo Alves de Sousa, Lirio Schaffer

Open Access Original Article

An Interpretable Denoising Layer for Neural Networks Based on Reproducing Kernel Hilbert Space and its Application in Machine Fault Diagnosis

Baoxuan Zhao, Changming Cheng, Guowei Tu, Zhike Peng, Qingbo He, Guang Meng

Open Access Original Article

Effects of Defocus Distance on Three-Beam Laser Internal Coaxial Wire Cladding

Shaoshan Ji, Fan Liu, Tuo Shi, Geyan Fu, Shihong Shi

Open Access Original Article

High-Speed Machining of Malleable Cast Iron by Various Cutting Tools Coated by Physical Vapor Deposition

Suyang Li, Haisheng Lin, Tingjie Zhang, Jianbo Sui, Chengyong Wang

Open Access Original Article

Three-Dimensional Reconstruction of Welding Pool Surface by Binocular Vision

Zunan Gu, Ji Chen, Chuansong Wu

Open Access Original Article

Simulation Research on Dynamic Characteristics of Hydraulic Mount

Yanhua Liu, Xin Guan, Pingping Lu, Rui Guo

Open Access Original Article

Effect of Axial Deformation on Elastic Properties of Irregular Honeycomb Structure

Ning Wang, Qingtian Deng

Open Access Original Article

Dynamic Distribution Adaptation Based Transfer Network for Cross Domain Bearing Fault Diagnosis

Yixiao Liao, Ruyi Huang, Jipu Li, Zhuyun Chen, Weihua Li

Open Access Original Article

Multi-Scale Convolutional Gated Recurrent Unit Networks for Tool Wear Prediction in Smart Manufacturing

Weixin Xu, Huihui Miao, Zhibin Zhao, Jinxin Liu, Chuang Sun, Ruqiang Yan

Open Access Original Article

Sparse Autoencoder-based Multi-head Deep Neural Networks for Machinery Fault Diagnostics with Detection of Novelties

Zhe Yang, Dejan Gjorgjevikj, Jianyu Long, Yanyang Zi, Shaohui Zhang, Chuan Li

Open Access Original Article

Vertical Tire Forces Estimation of Multi-Axle Trucks Based on an Adaptive Treble Extend Kalman Filter

Buyang Zhang, Ting Xu, Hong Wang, Yanjun Huang, Guoying Chen

Open Access Review

Challenges and Opportunities of AI-Enabled Monitoring, Diagnosis & Prognosis: A Review

Zhibin Zhao, Jingyao Wu, Tianfu Li, Chuang Sun, Ruqiang Yan, Xuefeng Chen

Open Access Review

Application of Digital Twin in Smart Battery Management Systems

Wenwen Wang, Jun Wang, Jinpeng Tian, Jiahuan Lu, Rui Xiong

Open Access Original Article

An Intelligent Fault Diagnosis Method of Multi-Scale Deep Feature Fusion Based on Information Entropy

Zhiwu Shang, Wanxiang Li, Maosheng Gao, Xia Liu, Yan Yu

Open Access Original Article

Self-Adaptive Control System for Additive Manufacturing Using Double Electrode Micro Plasma Arc Welding

Nan Li, Ding Fan, Jiankang Huang, Shurong Yu, Wen Yuan, Miaomiao Han

Open Access Original Article

Oil Film Stiffness of Double Involute Gears Based on Thermal EHL Theory

Zhaoming Yin, Zhimin Fan, Feng Jiang

Open Access Original Article

A Comparative Study on Asperity Peak Modeling Methods

Wei Zhou, Daiyan Zhao, Jinyuan Tang, Jun Yi

Open Access Original Article

Deep Spatiotemporal Convolutional-Neural-Network-Based Remaining Useful Life Estimation of Bearings

Xu Wang, Tianyang Wang, Anbo Ming, Qinkai Han, Fulei Chu, Wei Zhang, Aihua Li

Open Access Original Article

Magnetic Flux Leakage Course of Inner Defects and Its Detectable Depth

Jianbo Wu, Wenqiang Wu, Erlong Li, Yihua Kang

Open Access Original Article

Design and Analysis of a Multi-Legged Robot with Pitch Adjustive Units

Qiang Ruan, Jianxu Wu, Yan-an Yao

Open Access Original Article

Acceleration-Dependent Analysis of Vertical Ball Screw Feed System without Counterweight

Cunfan Zou, Huijie Zhang, Jun Zhang, Dongdong Song, Hui Liu, Wanhua Zhao

Open Access Original Article

Effects of Active Gases on Droplet Transfer and Weld Morphology in Pulsed-Current NG-GMAW of Mild Steel

Guoqiang Liu, Xinhua Tang, Qi Xu, Fenggui Lu, Haichao Cui

Open Access Original Article

Surface Integrity of Ultrasonically-Assisted Milled Ti6Al4V Alloy Manufactured by Selective Laser Melting

Sai Guo, Wei Du, Qinghong Jiang, Zhigang Dong, Bi Zhang

Open Access Editorial

AI-Enabled Monitoring, Diagnosis & Prognosis

Ruqiang Yan, Xuefeng Chen, Weihua Li, Robert X. Gao

Open Access Original Article

Optimisation Method for Determination of Crack Tip Position Based on Gauss-Newton Iterative Technique

Bing Yang, Zhanjiang Wei, Zhen Liao, Shuwei Zhou, Shoune Xiao, Tao Zhu, Guangwu Yang, Mingmeng Wang

Open Access Original Article

Deep Learning Based Data Fusion for Sensor Fault Diagnosis and Tolerance in Autonomous Vehicles

Huihui Pan, Weichao Sun, Qiming Sun, Huijun Gao

Open Access Correction

Correction to: Dynamic Distribution Adaptation Based Transfer Network for Cross Domain Bearing Fault Diagnosis

Yixiao Liao, Ruyi Huang, Jipu Li, Zhuyun Chen, Weihua Li

Open Access Original Article

Comparative Study of Trajectory Tracking Control for Automated Vehicles via Model Predictive Control and Robust H-infinity State Feedback Control

Kai Yang, Xiaolin Tang, Yechen Qin, Yanjun Huang, Hong Wang, Huayan Pu

Open Access Original Article

Refill Friction Stir Spot Welding Al Alloy to Copper via Pure Metallurgical Joining Mechanism

Zhikang Shen, Yuquan Ding, Wei Guo, Wentao Hou, Xiaochao Liu, Haiyan Chen, Fenjun Liu, Wenya Li, Adrian Gerlich

Open Access Review

Design of 3D-printed Cable Driven Humanoid Hand Based on Bidirectional Elastomeric Passive Transmission

Teru Chen, Xingwei Zhao, Guocai Ma, Bo Tao, Zhouping Yin

Open Access Original Article

Design of a Flexible Capture Mechanism Inspired by Sea Anemone for Non-cooperative Targets

Jiankun Yang, Chengwei Ren, Chenghao Yang, Youyu Wang, Shumin Wan, Rongjie Kang

Open Access Original Article

ML-ANet: A Transfer Learning Approach Using Adaptation Network for Multi-label Image Classification in Autonomous Driving

Guofa Li, Zefeng Ji, Yunlong Chang, Shen Li, Xingda Qu, Dongpu Cao

Open Access Original Article

An Adaptive Nonsingular Fast Terminal Sliding Mode Control for Yaw Stability Control of Bus Based on STI Tire Model

Xiaoqiang Sun, Yujun Wang, Yingfeng Cai, Pak Kin Wong, Long Chen

Open Access Original Article

HAZ Characterization and Mechanical Properties of QP980-DP980 Laser Welded Joints

Junliang Xue, Peng Peng, Wei Guo, Mingsheng Xia, Caiwang Tan, Zhandong Wan, Hongqiang Zhang, Yongqiang Li

Open Access Original Article

Adaptive Multi-modal Fusion Instance Segmentation for CAEVs in Complex Conditions: Dataset, Framework and Verifications

Pai Peng, Keke Geng, Guodong Yin, Yanbo Lu, Weichao Zhuang, Shuaipeng Liu

Open Access Original Article

Acoustics Based Monitoring and Diagnostics for the Progressive Deterioration of Helical Gearboxes

Kaibo Lu, James Xi Gu, Hongwei Fan, Xiuquan Sun, Bing Li, Fengshou Gu

Open Access Original Article

Energy-Optimal Braking Control Using a Double-Layer Scheme for Trajectory Planning and Tracking of Connected Electric Vehicles

Haoxuan Dong, Weichao Zhuang, Guodong Yin, Liwei Xu, Yan Wang, Fa’an Wang, Yanbo Lu

Open Access Original Article

Mesh Force Modelling and Parametric Studies for Compound Oscillatory Roller Reducer

Changxu Wei, Chaosheng Song, Caichao Zhu, Chengcheng Liang, Long Hu

Open Access Review

Micro-scale Realization of Compliant Mechanisms: Manufacturing Processes and Constituent Materials—A Review

Minchang Wang, Daohan Ge, Liqiang Zhang, Just L. Herder

Open Access Original Article

Optimization on the Crosswind Stability of Trains Using Neural Network Surrogate Model

Le Zhang, Tian Li, Jiye Zhang, Ronghuan Piao

Open Access Original Article

Rollover Prevention and Motion Planning for an Intelligent Heavy Truck

Zhilin Jin, Jingxuan Li, Hong Wang, Jun Li, Chaosheng Huang

Open Access Original Article

Neural-Fuzzy-Based Adaptive Sliding Mode Automatic Steering Control of Vision-based Unmanned Electric Vehicles

Jinghua Guo, Keqiang Li, Jingjing Fan, Yugong Luo, Jingyao Wang

Open Access Original Article

Oscillation Modes of Weld Pool in Stationary GTA Welding Using Structure Laser Method

Xingpei Wu, Jiankang Huang, Jing He, Shien Liu, Guangyin Liu, Ding Fan

Open Access Original Article

Influence of Ultrasonic Surface Rolling Process and Shot Peening on Fretting Fatigue Performance of Ti-6Al-4V

Ning Wang, Jinlong Zhu, Bai Liu, Xiancheng Zhang, Jiamin Zhang, Shantung Tu

Open Access Original Article

Investigation into the Independent Metering Control Performance of a Twin Spools Valve with Switching Technology-controlled Pilot Stage

Qi Zhong, Huiming Bao, Yanbiao Li, Haocen Hong, Bin Zhang, Huayong Yang

Open Access Original Article

Study of Cracking Mechanism and Wear Resistance in Laser Cladding Coating of Ni-based Alloy

Zhenglei Yu, Lunxiang Li, Deqiang Zhang, Guangfeng Shi, Guang Yang, Zezhou Xu, Zhihui Zhang

Open Access Original Article

Weakly-Supervised Single-view Dense 3D Point Cloud Reconstruction via Differentiable Renderer

Peng Jin, Shaoli Liu, Jianhua Liu, Hao Huang, Linlin Yang, Michael Weinmann, Reinhard Klein

Open Access Original Article

New Inverse Method for Determining Uniaxial Flow Properties by Spherical Indentation Test

Guoyao Chen, Xiaocheng Zhang, Jiru Zhong, Jin Shi, Qiongqi Wang, Kaishu Guan

Open Access Original Article

Variation in Deformation Behaviors Along the Transverse Direction During the Warm Rolling of a 1480-mm-Wide AZ31B Plate

Chenchen Zhi, Lifeng Ma, Weitao Jia, Pengtao Liu, Qichi Le, Zhiquan Huang, Tingzhuang Han

Open Access Original Article

Subway Embedded Track Geometric Irregularity Safety Limits

Yuxiang Zhang, Jian Han, Huilai Song, Yu Liu

Open Access Review

Current Trends and Perspectives of Detection and Location for Buried Non-Metallic Pipelines

Liang Ge, Changpeng Zhang, Guiyun Tian, Xiaoting Xiao, Junaid Ahmed, Guohui Wei, Ze Hu, Ju Xiang, Mark Robinson

Open Access Original Article

Generalized Kinematics Analysis of Hybrid Mechanisms Based on Screw Theory and Lie Groups Lie Algebras

Peng Sun, Yanbiao Li, Ke Chen, Wentao Zhu, Qi Zhong, Bo Chen

Open Access Review

A Review on Ultrasonic-Assisted Forming: Mechanism, Model, and Process

Guangda Shao, Hongwei Li, Mei Zhan

Open Access Original Article

Robotic Walker for Slope Mobility Assistance with Active-Passive Hybrid Actuator

Junqiang Li, Lei Zhao, Tiejun Li

Open Access Original Article

Fatigue Property of Additively Manufactured Ti-6Al-4V under Nonproportional Multiaxial Loading

Yuya Kimura, Fumio Ogawa, Takamoto Itoh

Open Access Original Article

Tooth Position and Deformation of Flexspline Assembled with Cam in Harmonic Drive Based on Force Analysis

Yunpeng Yao, Xiaoxia Chen, Jingzhong Xing, Liteng Shi, Yuqi Wang

Open Access Original Article

Raising the Speed Limit of Axial Piston Pumps by Optimizing the Suction Duct

Yu Fang, Junhui Zhang, Bing Xu, Zebing Mao, Changming Li, Changsheng Huang, Fei Lyu, Zhimin Guo

Open Access Original Article

Influence of Novel Redirector with Bypass Damping on the Performance of Load-Sensing Steering System

Yuqi Wang, Xinhui Liu, Jinshi Chen, Dongyang Huo

Open Access Original Article

Medical Grabbing Servo System with Friction Compensation Based on the Differential Evolution Algorithm

Yeming Zhang, Kaimin Li, Meng Xu, Junlei Liu, Hongwei Yue

Open Access Original Article

Fatigue Characterization on a Cast Aluminum Beam of a High-Speed Train Through Numerical Simulation and Experiments

Weiyuan Dou, Lele Zhang, Haifeng Chang, Haifeng Zhang, Changqing Liu

Open Access Original Article

Novel Ring Compression Test Method to Determine the Stress-Strain Relations and Mechanical Properties of Metallic Materials

Guangzhao Han, Lixun Cai, Chen Bao, Bo Liang, Yang Lyu, Maobo Huang, Xiaokun Liu

Open Access Original Article

Fatigue Life Prediction of Rolling Bearings Based on Modified SWT Mean Stress Correction

Aodi Yu, Hong-Zhong Huang, Yan-Feng Li, He Li, Ying Zeng

Open Access Review

Opportunities and Challenges: Classification of Skin Disease Based on Deep Learning

Bin Zhang, Xue Zhou, Yichen Luo, Hao Zhang, Huayong Yang, Jien Ma, Liang Ma

Open Access Original Article

Modeling and Experimental Analysis of Roughness Effect on Ultrasonic Nondestructive Evaluation of Micro-crack

Zhe Wang, Zhichao Fan, Xuedong Chen, Yihua Kang, Jingwei Cheng, Wei Chen

Open Access Original Article

Effect of Thermal Cyclic Loading on Stress-Strain Response and Fatigue Life of 3D Chip Stacking Structure

Liang Zhang, Weimin Long, Sujuan Zhong

Open Access Research Highlight

Greentelligence: Smart Manufacturing for a Greener Future

Xingyu Li, Baicun Wang, Tao Peng, Xun Xu

Open Access Original Article

Surrounding Objects Detection and Tracking for Autonomous Driving Using LiDAR and Radar Fusion

Ze Liu, Yingfeng Cai, Hai Wang, Long Chen

Open Access Review

Effect of Machined Surface Integrity on Fatigue Performance of Metal Workpiece: A Review

Guoliang Liu, Chuanzhen Huang, Bin Zhao, Wei Wang, Shufeng Sun

Open Access Original Article

Fault Diagnosis Based on BP Neural Network Optimized by Beetle Algorithm

Maohua Xiao, Wei Zhang, Kai Wen, Yue Zhu, Yilidaer Yiliyasi

Open Access Original Article

Investigation on the Flow Behavior of Side Channel Pumps Based on Vortex Identification

Fan Zhang, Desmond Appiah, Ke Chen, Shouqi Yuan, Kofi Asamoah Adu-Poku, Lufeng Zhu

Open Access Original Article

Optimum Seeking of Redundant Actuators for M-RCM 3-UPU Parallel Mechanism

Chen Zhao, Jingke Song, Xuechan Chen, Ziming Chen, Huafeng Ding

Open Access Original Article

Tribological Properties of Cylinder Block/Valve Plate Interface of Axial Piston Pump on the Tribometer

Jiahai Huang, Zhenhua Dou, Zhenglei Wang, Long Quan, Linkai Niu

Open Access Original Article

Experimental Investigation of the Small-scale Fixed Multi-chamber OWC Device

Mohammad Shalby, Ahmed Elhanafi, Paul Walker, David G. Dorrell, Ahmad Salah, Mohamed R. Gomaa

Open Access Original Article

Optimal Design for Anti-Skid Control of Electric Vehicles by Fuzzy Approach

Chenming Li, Han Zhao, Kang Huang, Ye-Hwa Chen

Open Access Original Article

Delamination Testing of AlSi10Mg Sandwich Structures with Pyramidal Lattice Truss Core made by Laser Powder Bed Fusion

M. Nuño, J. Bühring, M. N. Rao, K. -U. Schröder

Open Access Original Article

Simulation and Experimental Study on a New Successive Forming Process for Large Modulus Gears

Yao Lin, Tao Wu, Guangchun Wang

Open Access Original Article

Numerical Study on Effect of Non-uniform CMAS Penetration on TGO Growth and Interface Stress Behavior of APS TBCs

Zhenwei Cai, Zifan Zhang, Yingzheng Liu, Xiaofeng Zhao, Weizhe Wang

Open Access Original Article

Nanoindentation Characterization of Creep-fatigue Interaction on Local Creep Behavior of P92 Steel Welded Joint

Yuxuan Song, Yi Ma, Zhouxin Pan, Yuebing Li, Taihua Zhang, Zengliang Gao

Open Access Editorial

Integrated Structures and Materials Design of Mechanical Components

Geng Chen, Lele Zhang, Christoph Broechmann, Chao Chang

Open Access Review

Planning and Decision-making for Connected Autonomous Vehicles at Road Intersections: A Review

Shen Li, Keqi Shu, Chaoyi Chen, Dongpu Cao

Open Access Original Article

Effect of Surface Texture on Tensile Shear Strength of 1060Al-PET Welding Joints

Jia Liu, Yuchi Dai, Yan Shi, Wenfu Cui, Tao Jiang

Open Access Original Article

Integrated Optimization of Structure and Control Parameters for the Height Control System of a Vertical Spindle Cotton Picker

Xingzheng Chen, Congbo Li, Rui Hu, Ning Liu, Chi Zhang

Open Access Review

A Review on Friction Stir Welding of Steels

Dhanesh G Mohan, ChuanSong Wu

Open Access Original Article

Sheet Bulk Forming of Thin-Walled Components with External Gearing through Upsetting Using Controllable Deformation Zone Method

Xincun Zhuang, Meile Liang, Shengfa Zhu, Yin Zhu, Zhen Zhao

Open Access Review

Cloud Control System Architectures, Technologies and Applications on Intelligent and Connected Vehicles: a Review

Wenbo Chu, Qiqige Wuniri, Xiaoping Du, Qiuchi Xiong, Tai Huang, Keqiang Li

Open Access Original Article

RSDM: A Powerful Direct Method to Predict the Asymptotic Cyclic Behavior of Elastoplastic Structures

Konstantinos V. Spiliopoulos, Ioannis A. Kapogiannis

Open Access Original Article

Competitive Failure of Bolt Loosening and Fatigue under Different Preloads

Guangwu Yang, Long Yang, Jingsong Chen, Shoune Xiao, Shilin Jiang

Open Access Original Article

Numerical Modelling of the Powder Metallurgical Manufacturing Chain of High Strength Sintered Gears

Ali Rajaei, Yuanbin Deng, Oliver Schenk, Soheil Rooein, Alexander Bezold, Christoph Broeckmann

Open Access Editorial

Key Technologies in Connected Autonomous Electrified Vehicles

Yugong Luo, Wenbo Chu, Dongpu Cao

Open Access Original Article

Heat Transfer Performance of a Novel Microchannel Embedded with Connected Grooves

Ding Yuan, Wei Zhou, Ting Fu, Qingyu Dong

Current Publications

Premium Partners