Skip to main content
Top

Frontiers in Energy

Issue 4/2022

Content (12 Articles)

Review Article

A review on high performance photovoltaic cells and strategies for improving their efficiency

Muni Raj Maurya, John-John Cabibihan, Kishor Kumar Sadasivuni, Kalim Deshmukh

Research Article

High performance solid-state thermoelectric energy conversion via inorganic metal halide perovskites under tailored mechanical deformation

Lifu Yan, Lingling Zhao, Guiting Yang, Shichao Liu, Yang Liu, Shangchao Lin

Research Article

In situ growth of NiSe2 nanocrystalline array on graphene for efficient hydrogen evolution reaction

Shuai Ji, Changgan Lai, Huan Zhou, Helin Wang, Ling Ma, Cong Wang, Keying Zhang, Fajun Li, Lixu Lei

Research Article

Regulating surface chemistry of separator with LiF for advanced Li-S batteries

Shuai Wang, Fanyang Huang, Shuhong Jiao, Yulin Jie, Yawei Chen, Shiyang Wang, Ruiguo Cao

Research Article

Facile controlled synthesis of hierarchically structured mesoporous Li4Ti5O12/C/rGO composites as high-performance anode of lithium-ion batteries

Cehuang Fu, Shuiyun Shen, Ruofei Wu, Xiaohui Yan, Guofeng Xia, Junliang Zhang

Research Article

Energy efficiency of small buildings with smart cooling system in the summer

Yazdan Daneshvar, Majid Sabzehparvar, Seyed Amir Hossein Hashemi

Research Article

Characterization of aerodynamic performance of wind-lens turbine using high-fidelity CFD simulations

Islam Hashem, Aida A. Hafiz, Mohamed H. Mohamed

Research Article

Performance of vertical axis water turbine with eye-shaped baffle for pico hydropower

Zhuohuan Hu, Dongcheng Wang, Wei Lu, Jian Chen, Yuwen Zhang