Skip to main content
Top

Frontiers in Energy

Issue 5/2023

Content (8 Articles)

News & Highlights

Rise of aluminum-chalcogen batteries: A promising path to sustainable energy storage

Lei Zhang, Binwei Zhang, Xiaoyi Dou, Wei Yan

Review Article

Production of hydrogen from fossil fuel: A review

Shams Anwar, Xianguo Li

Review Article

A comprehensive review of wind power based power system frequency regulation

Zhang Wen, Liangzhong Yao, Fan Cheng, Jian Xu, Beilin Mao, Rusi Chen

Review Article

Selective preparation for biofuels and high value chemicals based on biochar catalysts

Hui Li, Changlan Hou, Yunbo Zhai, Mengjiao Tan, Zhongliang Huang, Zhiwei Wang, Lijian Leng, Peng Liu, Tingzhou Lei, Changzhu Li

Research Article

In-MOF-derived In2S3/Bi2S3 heterojunction for enhanced photocatalytic hydrogen production

Sibi Liu, Yijin Wang, Youzi Zhang, Xu Xin, Peng Guo, Dongshan Deng, Jahan B. Ghasemi, Miao Wang, Ruiling Wang, Xuanhua Li

Research Article

Combustion and emissions of RP-3 jet fuel and diesel fuel in a single-cylinder diesel engine

Tongbin Zhao, Zhe Ren, Kai Yang, Tao Sun, Lei Shi, Zhen Huang, Dong Han

Research Article

A methodology for regulating fuel stratification and improving fuel economy of GCI mode via double main-injection strategy

Haoqing Wu, Yaoyuan Zhang, Shijie Mi, Wenbin Zhao, Zhuoyao He, Yong Qian, Xingcai Lu