Skip to main content
Top

Frontiers in Energy

Issue 4/2023

Content (9 Articles)

News & Highlights

A hot future for cool materials

Xavier Moya, Neil D. Mathur

Review Article

Polymeric nanocomposites for electrocaloric refrigeration

Yu Cai, Qiang Li, Feihong Du, Jiawang Feng, Donglin Han, Shanyu Zheng, Shihao Yang, Yingjing Zhang, Binbin Yu, Junye Shi, Xiaoshi Qian

Review Article

Phase transition regulation and caloric effect

Yuan Lin, Jiazheng Hao, Kaiming Qiao, Yihong Gao, Fengxia Hu, Jing Wang, Tongyun Zhao, Baogen Shen

Review Article

A review on different theoretical models of electrocaloric effect for refrigeration

Cancan Shao, A. A. Amirov, Houbing Huang

Research Article

Energy distribution between liquid hydrogen and liquid oxygen temperatures in a Stirling/pulse tube refrigerator

Kongkuai Ying, Wang Yin, Yinong Wu, Zhenhua Jiang, Jiantang Song, Shaoshuai Liu, Haifeng Zhu

Research Article

Enhanced performance of oxygen vacancies on CO2 adsorption and activation over different phases of ZrO2

Juntian Niu, Cunxin Zhang, Haiyu Liu, Yan Jin, Riguang Zhang

Research Article

CC@BCN@PANI core-shell nanoarrays as ultra-high cycle stability cathode for Zn-ion hybrid supercapacitors

Shixian Xiong, Hongcheng Ke, Lei Cao, Yu Wang, Qian Zhu, Liqin Zhong, Lanlan Fan, Feng Gu