Skip to main content
Top

Meccanica

Issue 2/2024

Content (7 Articles)

Open Access Original paper

An extended 2D Gao beam model

Bartłomiej Dyniewicz, Meir Shillor, Czesław I. Bajer

Dynamic characteristics analysis of profile-shifted planetary gears considering friction

Laichun Tan, Zehua Hu, Jinyuan Tang, Zhou Sun, Zhiwei Wang, Zhengyu Fu, Qibo Wang

Premium Partners