Skip to main content
Top

Meccanica

Issue 7/2023

Content (18 Articles)

Coupled axial-bending vibration of axially functionally graded Timoshenko cantilever beams of non-uniform cross-section with an attached rigid body

Slaviša Šalinić, Aleksandar Obradović, Aleksandar Tomović, Dragan Trifković, Aleksandar Grbović

Effect of braking torque on vehicle nonlinear dynamics

Xianbin Wang, Weifeng Li, Zhipeng Li, Zexuan Li, Fugang Zhang

Original paper

Thermal buckling analysis of rotationally-restrained orthotropic thin plates utilizing a two-dimensional improved Fourier series approach

Xiaocheng Tang, Chunqiang Guo, Feng Li, Ri Zhang, Dongrui Song, Pengshuai Fu, Huayu Liu

Nonlinear response of a planar repetitive space truss with joints based on multi-harmonic equivalent model

Xinyuan Li, Guo Wei, Jiaojiao Guo, Fushou Liu, Yuan Ji, Dongping Jin

Premium Partners