Skip to main content
Top

Quantum Information Processing

Issue 10/2023

Content (36 Articles)

Open Access

Optimal control theory techniques for nitrogen vacancy ensembles in single crystal diamond

Madelaine S. Z. Liddy, Troy Borneman, Peter Sprenger, David Cory

Recent advances in room temperature single-photon emitters

Shahram MohammadNejad, Pouya Nosratkhah, Hossein Arab

Open Access

Identification over quantum broadcast channels

Johannes Rosenberger, Christian Deppe, Uzi Pereg

Controlled alternate quantum walk-based block hash function

Dan Li, Panpan Ding, Yuqian Zhou, Yuguang Yang

Open Access

Inter-generational comparison of quantum annealers in solving hard scheduling problems

Bibek Pokharel, Zoe Gonzalez Izquierdo, P. Aaron Lott, Elena Strbac, Krzysztof Osiewalski, Emmanuel Papathanasiou, Alexei Kondratyev, Davide Venturelli, Eleanor Rieffel

Enhanced quantum channel uncertainty relations by skew information

Xiaoli Hu, Naihong Hu, Bing Yu, Naihuan Jing

Approximate quantum gates compilation for superconducting transmon qubits with self-navigation algorithm

Run-Hong He, Feng-Hua Ren, Yang-Yang Xie, Arapat Ablimit, Zhao-Ming Wang

Decentralized continuous-variable quantum secret sharing

Runsheng Peng, Ying Guo, Yijun Wang, Qin Liao

Classifying quantum steering, entanglement, and discord for continuous variables in Schwarzschild spacetime

Shu-Min Wu, Dan-Dan Liu, Xiao-Wei Fan, Wen-Mei Li, Xiao-Li Huang, Hao-Sheng Zeng

Quantum attacks on generalized Feistel networks based on the strong–weak separability

Ying Xu, Xiaoni Du, Meichun Jia, Xiangyu Wang, Jian Zou

Open Access

MPMCT gate decomposition method reducing T-depth quickly in proportion to the number of work qubits

Jongheon Lee, Yousung Kang, You-Seok Lee, Boheung Chung, Dooho Choi

Characterizations of bilocality and n-locality of correlation tensors

Shu Xiao, Huaixin Cao, Zhihua Guo, Kanyuan Han

A dynamic programming approach to multi-objective logic synthesis of quantum circuits

Arezoo Rajaei, Mahboobeh Houshmand, Seyyed Abed Hosseini

Quantum symbolic execution

Jiang Nan, Wang Zichen, Wang Jian

Improved construction of quantum constacyclic BCH codes

Yajing Zhou, Xiaoshan Kai, Shixin Zhu

Properties of many-body localization in quasi-disordered Haldane–Shastry model

Shuang Lu, Taotao Hu, Hang Ren, Xiaoxuan Gu, Xiaodan Li, Yiwen Gao, Yining Zhang, Jiameng Hong, Yuting Li