Skip to main content
Top

Quantum Information Processing

Issue 8/2023

Content (34 Articles)

Entanglement of two quantum dots with dipole–dipole interaction coupled to a cavity in plasmonic waveguide system

Ju-Song Ryom, Gang-Yong Ri, Nam-Chol Kim, Myong-Chol Ko, Su-Ryon Ri, Song-Il Choe

Entanglement measure based on optimal entanglement witness

Nan Yang, Jiaji Wu, Xianyun Dong, Longyu Xiao, Jing Wang, Ming Li

Generation and entanglement study of generalized N-mode single-photon perfect W-states

Manoranjan Swain, M. Karthick Selvan, Amit Rai, Prasanta K. Panigrahi

Quantum coherence and non-Markovianity in a noisy quantum tunneling problem

Nisreen Mohammed Mahdi, Arzu Kurt, Ferdi Altintas

Fast quantum cloning of orbital state with Rydberg superatom

W. Y. Zhang, S. He, Q. P. Shao, Y. Q. Ji, Y. L. Liu, H. Li, L. Dong, X. M. Xiu

Quantum error correction scheme for fully-correlated noise

Chi-Kwong Li, Yuqiao Li, Diane Christine Pelejo, Sage Stanish

Quantum meaningful visual cryptography

Meng-Yuan Zhao, Bin Yan, Jeng-Shyang Pan, Hong-Mei Yang

Quantum fast corner detection algorithm

Suzhen Yuan, Wenping Lin, Bo Hang, Hongying Meng

Optimization of quantum divergences between unitary orbits

The Khoi Vu, Minh Toan Ho, Cong Trinh Le, Trung Hoa Dinh

Dynamic hierarchical quantum secret sharing with general access structure

Fulin Li, Tingyan Chen, Huihui Zhu, Shixin Zhu, Binbin Pang