Skip to main content
Top

Quantum Information Processing

Issue 11/2023

Content (27 Articles)

Quantum secret sharing protocol using GHZ state: implementation on IBM qiskit

Nirupam Basak, Nayana Das, Goutam Paul, Kaushik Nandi, Nixon Patel

New quantum surface codes from semi-regular tessellations

Eduardo Brandani da Silva, Evandro Mazetto Brizola, Waldir Silva Soares Jr., Douglas Fernando Copatti

Comments on “Efficient classical simulation of the Deutsch–Jozsa and Simon’s algorithms”

Carlos A. Batista, Tiago M. L. de Veras, Leon D. da Silva, Adenilton J. da Silva

Quantum teleportation based on non-maximally entangled graph states

Yi Ding, Yuzheng Wei, Zongyi Li, Min Jiang

Slepian–Wolf coding with quantum side information

Xiaomin Liu, Zhengjun Xi, Heng Fan

Secured shared authentication key with two-way clock synchronization over multiparty quantum communication

Nur Shahirah Azahari, Nur Ziadah Harun, Sofia Najwa Ramli, Zuriati Binti Ahmad Zukarnain

Simulation of the quantum Bertrand–Edgeworth game

Juan Grau-Climent, Luis Garcia-Perez, Juan Carlos Losada, Ramon Alonso-Sanz

A multi-classification classifier based on variational quantum computation

Jie Zhou, Dongfen Li, Yuqiao Tan, Xiaolong Yang, Yundan Zheng, Xiaofang Liu

Relaxation dynamics of an unlike spin pair system

A. Consuelo-Leal, Hugo D. Fernández Sare, R. Auccaise

Open Access

High-speed train timetable optimization based on space–time network model and quantum simulator

Hui-Zhang Xu, Jun-Hua Chen, Xing-Chen Zhang, Te-Er Lu, Tian-Ze Gao, Kai Wen, Yin Ma

Open Access

Optimizing measurements sequences for quantum state verification

Weichao Liang, Francesco Ticozzi, Giuseppe Vallone