Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Nano Research

Nano Research 9/2014

Ausgabe 9/2014

Inhaltsverzeichnis ( 15 Artikel )

01.09.2014 | Research Article | Ausgabe 9/2014

Te-seeded growth of few-quintuple layer Bi2Te3 nanoplates

Yanyuan Zhao, Maria de la Mata, Richard L. J. Qiu, Jun Zhang, Xinglin Wen, Cesar Magen, Xuan P. A. Gao, Jordi Arbiol, Qihua Xiong

01.09.2014 | Research Article | Ausgabe 9/2014

Pd embedded in porous carbon (Pd@CMK-3) as an active catalyst for Suzuki reactions: Accelerating mass transfer to enhance the reaction rate

Zhencai Wang, Wei Chen, Zhenliang Han, Jie Zhu, Na Lu, Yun Yang, Dekun Ma, Ying Chen, Shaoming Huang

01.09.2014 | Research Article | Ausgabe 9/2014

Oxide-on-graphene field effect bio-ready sensors

Bei Wang, Kristi L. Liddell, Junjie Wang, Brandon Koger, Christine D. Keating, Jun Zhu

01.09.2014 | Research Article | Ausgabe 9/2014

Direct measurement of the Raman enhancement factor of rhodamine 6G on graphene under resonant excitation

Shibin Deng, Weigao Xu, Jinying Wang, Xi Ling, Juanxia Wu, Liming Xie, Jing Kong, Mildred S. Dresselhaus, Jin Zhang

01.09.2014 | Research Article | Ausgabe 9/2014

Nitrogen-doped graphene supported Pd@PdO core-shell clusters for C-C coupling reactions

Baojiang Jiang, Sanzhao Song, Jianqiang Wang, Ying Xie, Wenyi Chu, Hongfeng Li, Hui Xu, Chungui Tian, Honggang Fu

01.09.2014 | Research Article | Ausgabe 9/2014

Gold nanorod-photosensitizer conjugate with extracellular pH-driven tumor targeting ability for photothermal/photodynamic therapy

Nannan Wang, Zilong Zhao, Yifan Lv, Huanhuan Fan, Huarong Bai, Hongmin Meng, Yuqian Long, Ting Fu, Xiaobing Zhang, Weihong Tan

01.09.2014 | Research Article | Ausgabe 9/2014

On-chip detection of a single nucleotide polymorphism without polymerase amplification

Jinhee Han, Matthew Tan, Lakshmana Sudheendra, Robert H. Weiss, Ian M. Kennedy

01.09.2014 | Research Article | Ausgabe 9/2014

Shape-controlled growth of SrTiO3 polyhedral submicro/nanocrystals

Lingqing Dong, Hui Shi, Kui Cheng, Qi Wang, Wenjian Weng, Weiqiang Han

01.09.2014 | Research Article | Ausgabe 9/2014

SnO2-reduced graphene oxide nanoribbons as anodes for lithium ion batteries with enhanced cycling stability

Lei Li, Anton Kovalchuk, James M. Tour

01.09.2014 | Research Article | Ausgabe 9/2014

Aptamer-conjugated upconversion nanoprobes assisted by magnetic separation for effective isolation and sensitive detection of circulating tumor cells

Shuai Fang, Chao Wang, Jian Xiang, Liang Cheng, Xuejiao Song, Ligeng Xu, Rui Peng, Zhuang Liu

01.09.2014 | Research Article | Ausgabe 9/2014

Bimetallic Pd-Ni core-shell nanoparticles as effective catalysts for the Suzuki reaction

Ji Xiang, Peng Li, Hanbao Chong, Li Feng, Fangyu Fu, Zhuang Wang, Shilin Zhang, Manzhou Zhu

01.09.2014 | Research Article | Ausgabe 9/2014

Plasmonic mode mixing in nanoparticle dimers with nm-separations via substrate-mediated coupling

Jesse Theiss, Mehmet Aykol, Prathamesh Pavaskar, Stephen B. Cronin

01.09.2014 | Research Article | Ausgabe 9/2014

Polyaniline-modified cetyltrimethylammonium bromide-graphene oxide-sulfur nanocomposites with enhanced performance for lithium-sulfur batteries

Yongcai Qiu, Wanfei Li, Guizhu Li, Yuan Hou, Lisha Zhou, Hongfei Li, Meinan Liu, Fangmin Ye, Xiaowei Yang, Yuegang Zhang

01.09.2014 | Research Article | Ausgabe 9/2014

Hydroformylation of alkenes over rhodium supported on the metal-organic framework ZIF-8

Chao Hou, Guofeng Zhao, Yongjun Ji, Zhiqiang Niu, Dingsheng Wang, Yadong Li

01.09.2014 | Research Article | Ausgabe 9/2014

Highly flexible and transparent conducting silver nanowire/ZnO composite film for organic solar cells

Myungkwan Song, Jong Hyun Park, Chang Su Kim, Dong-Ho Kim, Yong-Cheol Kang, Sung-Ho Jin, Won-Yong Jin, Jae-Wook Kang

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen. 

    Bildnachweise