Skip to main content

Frontiers in Energy

Ausgabe 6/2023

Inhalt (10 Artikel)

Perspectives

Automotive revolution and carbon neutrality

C. C. Chan, Wei Han, Hanlei Tian, Yanbing Liu, Tianlu Ma, C. Q. Jiang

Open Access Review Article

A review of bifacial solar photovoltaic applications

Aydan Garrod, Aritra Ghosh

Review Article

Emerging trends in self-healable nanomaterials for triboelectric nanogenerators: A comprehensive review and roadmap

Prabhakar Yadav, Kuldeep Sahay, Malvika Srivastava, Arpit Verma, Bal Chandra Yadav

Research Article

Conversion of polyethylene to gasoline: Influence of porosity and acidity of zeolites

Chunyu Li, Haihong Wu, Ziyu Cen, Wanying Han, Xinrui Zheng, Jianxin Zhai, Jiao Xu, Longfei Lin, Mingyuan He, Buxing Han

Research Article

Alumina modified sodium vanadate cathode for aqueous zinc-ion batteries

Linsong Gan, Fei Liu, Xinhai Yuan, Lijun Fu, Yuping Wu

Research Article

Flow and thermal modeling of liquid metal in expanded microchannel heat sink

Mingkuan Zhang, Xudong Zhang, Luna Guo, Xuan Li, Wei Rao

Research Article

Design and modeling of a free-piston engine generator

Jinlong Wang, Jin Xiao, Yingdong Cheng, Zhen Huang