Skip to main content

Frontiers of Structural and Civil Engineering

Ausgabe 6/2023

Inhalt (9 Artikel)

Research Article

Seismic performance of fabricated continuous girder bridge with grouting sleeve-prestressed tendon composite connections

Jin Wang, Weibing Xu, Xiuli Du, Yanjiang Chen, Mengjia Ding, Rong Fang, Guang Yang

Open Access Research Article

Performance-based seismic assessment of a historical masonry arch bridge: Effect of pulse-like excitations

Amirhosein Shabani, Mahdi Kioumarsi, Vagelis Plevris

Research Article

Connection of the prefabricated updeck of road tunnels by a short lap-spliced joint using ultra-high-performance fiber-reinforced concrete

Hui Wang, Yong Yuan, Junnan Qiu, Yuan Xue, Guangzhou Xie, Qian Cheng, Yuanchao Ding, Qing Ai

Research Article

Weakening behavior of waterproof performance in joints of shield tunnels under adjacent constructions

Huai-Na Wu, Lei Liu, Yuan Liu, Ren-Peng Chen, Hai-Lin Wang, Shi-Qiang Ruan, Meng Fan

Research Article

Analytical algorithms of compressive bending capacity of bolted circumferential joint in metro shield tunnels

Xiaojing Gao, Pengfei Li, Mingju Zhang, Haifeng Wang, Zenghui Liu, Ziqi Jia

Research Article

Fictitious soil pile model for dynamic analysis of pipe piles under high-strain conditions

Yuan Tu, M. H. El Naggar, Kuihua Wang, Wenbing Wu, Juntao Wu

Research Article

Stability of three-dimensional printable foam concrete as function of surfactant characteristics

Uday Boddepalli, Indu Siva Ranjani Gandhi, Biranchi Panda

Research Article

Autogenous healing mechanism of cement-based materials

Desheng Li, Hao Zheng, Kang Gu, Lei Lang, Shang Shi, Bing Chen

Research Article

Numerically investigating the crushing of sandstone by a tooth hob

Dongning Sun, Baoning Hong, Xin Liu, Ke Sheng, Guisen Wang, Zhiwei Shao, Yunlong Yao