Skip to main content

Frontiers of Structural and Civil Engineering

Ausgabe 7/2023

Inhalt (11 Artikel)

Open Access Research Article

Multi-harmonic forced vibration and resonance of simple beams to moving vehicles

Zhi Sun, Limin Sun, Ye Xia

Research Article

Dynamic prediction of moving trajectory in pipe jacking: GRU-based deep learning framework

Yi-Feng Yang, Shao-Ming Liao, Meng-Bo Liu

Open Access Research Article

Numerical and experimental analyses of methane leakage in shield tunnel

Jie He, Hehua Zhu, Xiangyang Wei, Rui Jin, Yaji Jiao, Mei Yin

Research Article

A simplified method for investigating the bending behavior of piles supporting embankments on soft ground

Yu Diao, Yuhao Guo, Zhenyang Jia, Gang Zheng, Weiqiang Pan, Dongfan Shang, Ying Zhang

Research Article

Bending failure performance of a shield tunnel segment based on full-scale test and numerical analysis

Pengfei Li, Ziqi Jia, Mingju Zhang, Xiaojing Gao, Haifeng Wang, Wu Feng

Research Article

Full-scale site evaluation of ventilation expressway embankments underlain by warm permafrost along the Gonghe–Yushu Expressway

Shuangjie Wang, Qi Zhang, Yuanhong Dong, Kun Yuan, Binhua Hu, Huilong Zhao, Nanlu Zhao

Research Article

Elevated temperature creep model of parallel wire strands

Yong Du, Yongjin Wu, Abdullahi M. Umar, Shaojun Zhu

Research Article

Lateral shear performance of sheathed post-and-beam wooden structures with small panels

Weiguo Long, Wenfan Lu, Yifeng Liu, Qiuji Li, Jiajia Ou, Peng Pan