Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Nano Research

Nano Research 12/2019

Ausgabe 12/2019

Inhaltsverzeichnis ( 30 Artikel )

23.10.2019 | Research Article | Ausgabe 12/2019

A scalable bio-inspired polydopamine-Cu ion interfacial layer for high-performance lithium metal anode

Qianqian Meng, Huimin Zhang, Yue Liu, Shaobo Huang, Tianzhu Zhou, Xiaofei Yang, Biyan Wang, Wenfeng Zhang, Hai Ming, Yu Xiang, Meng Li, Gaoping Cao, Yaqin Huang, Li-zhen Fan, Hao Zhang, Yuepeng Guan

29.11.2019 | Research Article | Ausgabe 12/2019 Open Access

Cyclodextrin conjugated ferritin nanocages reduce intracellular cholesterol level in foam cells

Samyukta Ravishankar, Sierin Lim

19.10.2019 | Research Article | Ausgabe 12/2019

Resolution and contrast enhancement of laser-scanning multiphoton microscopy using thulium-doped upconversion nanoparticles

Alexey B. Kostyuk, Artem D. Vorotnov, Andrey V. Ivanov, Arthur B. Volovetskiy, Aleksandr V. Kruglov, Lyudmila M. Sencha, Liuen Liang, Evgenii L. Guryev, Vladimir A. Vodeneev, Sergey M. Deyev, Yiqing Lu, Andrei V. Zvyagin

26.10.2019 | Research Article | Ausgabe 12/2019

Co0.85Se hollow spheres constructed of ultrathin 2D mesoporous nanosheets as a novel bifunctional-electrode for supercapacitor and water splitting

Nadeem Hussain, Fangfang Wu, Liqiang Xu, Yitai Qian

23.10.2019 | Research Article | Ausgabe 12/2019

Polydopamine and ammonium bicarbonate coated and doxorubicin loaded hollow cerium oxide nanoparticles for synergistic tumor therapy

Keqiang Xu, Yan Cheng, Jiao Yan, Yanlin Feng, Runxiao Zheng, Xiaqing Wu, Yanjing Wang, Panpan Song, Haiyuan Zhang

24.10.2019 | Research Article | Ausgabe 12/2019

Direct synthesis of L10-FePt nanoparticles from single-source bimetallic complex and their electrocatalytic applications in oxygen reduction and hydrogen evolution reactions

Zhengong Meng, Fei Xiao, Zhuoxun Wei, Xuyun Guo, Ye Zhu, Yurong Liu, Guijun Li, Zhen-Qiang Yu, Minhua Shao, Wai-Yeung Wong

17.10.2019 | Research Article | Ausgabe 12/2019

Rational design of phosphorus-doped cobalt sulfides electrocatalysts for hydrogen evolution

Guoxing Qu, Tianli Wu, Yanan Yu, Zekang Wang, Yang Zhou, Zhendong Tang, Qin Yue

18.10.2019 | Research Article | Ausgabe 12/2019

Immobilizing palladium nanoparticles on boron-oxygen-functionalized carbon nanospheres towards efficient hydrogen generation from formic acid

Shan Zhong, Nobuko Tsumori, Mitsunori Kitta, Qiang Xu

23.10.2019 | Research Article | Ausgabe 12/2019

All-in-one theranostic nanoplatform with controlled drug release and activated MRI tracking functions for synergistic NIR-II hyperthermia-chemotherapy of tumors

Xianguang Ding, Haitao Zhao, Chunyan Li, Qiangbin Wang, Jiang Jiang

24.10.2019 | Research Article | Ausgabe 12/2019

Photo-thermoelectric effect induced electricity in stretchable graphene-polymer nanocomposites for ultrasensitive strain sensing

Ding Zhang, Yiding Song, Lu Ping, Suwen Xu, De Yang, Yuanhao Wang, Ya Yang

25.10.2019 | Research Article | Ausgabe 12/2019

Single and multi domain buckled germanene phases on Al(111) surface

Dmitriy A. Muzychenko, Sergey I. Oreshkin, Vladimir I. Panov, Chris Van Haesendonck, Andrey I. Oreshkin

05.11.2019 | Research Article | Ausgabe 12/2019 Open Access

Unexpected intercalation-dominated potassium storage in WS2 as a potassium-ion battery anode

Yuhan Wu, Yang Xu, Yueliang Li, Pengbo Lyu, Jin Wen, Chenglin Zhang, Min Zhou, Yaoguo Fang, Huaping Zhao, Ute Kaiser, Yong Lei

29.10.2019 | Research Article | Ausgabe 12/2019

Co-delivery of PARP and PI3K inhibitors by nanoscale metal–organic frameworks for enhanced tumor chemoradiation

Megan J. Neufeld, Allison N. DuRoss, Madeleine R. Landry, Hayden Winter, Andrea M. Goforth, Conroy Sun

06.11.2019 | Research Article | Ausgabe 12/2019

A flutter-effect-based triboelectric nanogenerator for breeze energy collection from arbitrary directions and self-powered wind speed sensor

Jie Hu, Xianjie Pu, Hongmei Yang, Qixuan Zeng, Qian Tang, Dazhi Zhang, Chenguo Hu, Yi Xi

31.10.2019 | Research Article | Ausgabe 12/2019

A novel chitosan nanocapsule for enhanced skin penetration of cyclosporin A and effective hair growth in vivo

Jin Sil Lee, Youngmin Hwang, Hyeryeon Oh, Sunghyun Kim, Jin-Hwa Kim, Jeung-Hoon Lee, Yong Chul Shin, Giyoong Tae, Won Il Choi

06.11.2019 | Research Article | Ausgabe 12/2019

One-step synthesis of thermally stable artificial multienzyme cascade system for efficient enzymatic electrochemical detection

Xiqing Cheng, Jinhong Zhou, Jiayu Chen, Zhaoxiong Xie, Qin Kuang, Lansun Zheng

31.10.2019 | Research Article | Ausgabe 12/2019

Radioiodinated tyrosine based carbon dots with efficient renal clearance for single photon emission computed tomography of tumor

Nian Liu, Yiyue Shi, Jingru Guo, Hai Li, Qiang Wang, Menglin Song, Zhiyuan Shi, Le He, Xinhui Su, Jin Xie, Xiaolian Sun

27.11.2019 | Research Article | Ausgabe 12/2019

Development of a homogenous assay based on fluorescent imprinted nanoparticles for analysis of nitroaromatic compounds

Asma Elbelazi, Francesco Canfarotta, Joanna Czulak, Michael J. Whitcombe, Sergey Piletsky, Elena Piletska

04.11.2019 | Research Article | Ausgabe 12/2019

Confining MOF-derived SnSe nanoplatelets in nitrogen-doped graphene cages via direct CVD for durable sodium ion storage

Chen Lu, Zhenzhu Li, Zhou Xia, Haina Ci, Jingsheng Cai, Yingze Song, Lianghao Yu, Wanjian Yin, Shixue Dou, Jingyu Sun, Zhongfan Liu

20.11.2019 | Research Article | Ausgabe 12/2019

In vivo and in situ real-time fluorescence imaging of peripheral nerves in the NIR-II window

Zhujun Feng, Yimeng Yang, Jian Zhang, Kan Wang, Yunxia Li, Heng Xu, Zhen Wang, Ewelina Biskup, Shixian Dong, Xing Yang, Yuefeng Hao, Jun Chen, Yan Wo

13.11.2019 | Research Article | Ausgabe 12/2019 Open Access

Angular dependence of nanoparticle generation in the matrix assembly cluster source

Maria Chiara Spadaro, Junlei Zhao, William D. Terry, Jian Liu, Feng Yin, Flyura Djurabekova, Richard E. Palmer

13.11.2019 | Research Article | Ausgabe 12/2019

Biocompatible carbon dots with low-saturation-intensity and high-photobleaching-resistance for STED nanoscopy imaging of the nucleolus and tunneling nanotubes in living cells

Hao Li, Shuai Ye, Jiaqing Guo, Huibo Wang, Wei Yan, Jun Song, Junle Qu

07.11.2019 | Research Article | Ausgabe 12/2019

Magnetically recyclable Sm2Co17/Cu catalyst to chemoselectively reduce the 3-nitrostyrene into 3-vinylaniline under room temperature

Zhenhui Ma, Hu Liu, Ming Yue

16.11.2019 | Research Article | Ausgabe 12/2019

Controlled oxidation of Ni for stress-free hole transport layer of large-scale perovskite solar cells

Seongha Lee, Hee-Suk Roh, Gill Sang Han, Jung-Kun Lee

16.11.2019 | Research Article | Ausgabe 12/2019

Electronic structure of exfoliated millimeter-sized monolayer WSe2 on silicon wafer

Wenjuan Zhao, Yuan Huang, Cheng Shen, Cong Li, Yongqing Cai, Yu Xu, Hongtao Rong, Qiang Gao, Yang Wang, Lin Zhao, Lihong Bao, Qingyan Wang, Guangyu Zhang, Hongjun Gao, Zuyan Xu, Xingjiang Zhou, Guodong Liu

14.11.2019 | Research Article | Ausgabe 12/2019

Water-induced hydrogenation of graphene/metal interfaces at room temperature: Insights on water intercalation and identification of sites for water splitting

Guangyu He, Qi Wang, Hak Ki Yu, Daniel Farías, Yingchun Liu, Antonio Politano

15.11.2019 | Research Article | Ausgabe 12/2019

Bottom-up fabrication of graphitic carbon nitride nanosheets modified with porphyrin via covalent bonding for photocatalytic H2 evolution

Shufang Tian, Sudi Chen, Xitong Ren, Ronghui Cao, Haiyan Hu, Feng Bai

15.11.2019 | Research Article | Ausgabe 12/2019

Amorphous MoS2 confined in nitrogen-doped porous carbon for improved electrocatalytic stability toward hydrogen evolution reaction

Shaojie Lu, Wenjing Wang, Shengshuang Yang, Wei Chen, Zhongbin Zhuang, Wenjing Tang, Caihong He, Jiajing Qian, Dekun Ma, Yun Yang, Shaoming Huang

14.11.2019 | Research Article | Ausgabe 12/2019

Vapor growth of WSe2/WS2 heterostructures with stacking dependent optical properties

Xueping Wu, Xiao Wang, Honglai Li, Zhouxiaosong Zeng, Biyuan Zheng, Danliang Zhang, Fang Li, Xiaoli Zhu, Ying Jiang, Anlian Pan

18.11.2019 | Research Article | Ausgabe 12/2019

Blue emitting CsPbBr3 perovskite quantum dot inks obtained from sustained release tablets

Hewei Yang, Yaqing Feng, Zhiyu Tu, Kuo Su, Xiaozhi Fan, Bingjie Liu, Zhiping Shi, Yuzhe Zhang, Chenyang Zhao, Bao Zhang

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen. 

    Bildnachweise