Skip to main content

Bulletin of Engineering Geology and the Environment

Ausgabe 12/2023

Inhalt (39 Artikel)

Original Paper

Analysis of passive thrust near slope toe in laterally confined slopes lying on inclined bedding plane

Thirapong Pipatpongsa, Cheowchan Leelasukseree, Kun Fang, Apipat Chaiwan, Natthawat Chanwiset

Original Paper

Effects of pore fluid salinity on desiccation cracking and microstructural behaviors of biochar-amended red clay

Yong He, Wei-jian Huang, Zhao Zhang, Kao-fei Zhu, Wei Lou, Ke-neng Zhang

Original Article

Energy evolution analysis and related failure criterion for layered rocks

Min Gao, Zhengzhao Liang, Shanpo Jia, Qinghe Zhang, Jiuqun Zou

Original Paper

Experimental investigation of the microstructural evolution of weakly cemented sandstone under seepage erosion

Weijie Zhang, Danyang Zhang, Chenghao Han, Qian Ren, Wenwu Zhou, Jiuchuan Wei

Original Paper

Research on the large deformation mechanism and control measures of a layered soft rock tunnel

Xiaoming Sun, Zhenmin Qi, Chengyu Miao, Jian Wang, Jiaxuan Zhang, Ming Jiang

Original Paper

An interpretable framework for the hazard assessment of debris flow based on an improved AHP-EWM method and the SHAP model: a case study of Heishuiwan gully

Yaopeng Ji, Shengyuan Song, Jianping Chen, Jingyu Xue, Zhaoxi Wang, Yongqiang Liu, Wanglai Xu

Original Paper

Dynamic mechanism triggering an underground-mining-induced landslide in karst mountains, Southwest China

Fangpeng Cui, Chen Xiong, Qiang Wu, Bin Li, Wei Luo, Yeqing Pei

Open Access Review Paper

Revisiting landslide risk terms: IAEG commission C-37 working group on landslide risk nomenclature

Jordi Corominas, Fausto Guzzetti, Hengxing Lan, Renato Macciotta, Cristian Marunteranu, Scott McDougall, Alexander Strom

Open Access Original Paper

Influence of confining pressure on permeability and structural properties of selected sedimentary, igneous, and metamorphic rocks

Mateusz Kudasik, Łukasz Anioł, Aleksandra Gajda, Anna Pajdak

Original Paper

Mechanical properties and acoustic emission characteristics of coal samples with a single natural joint of different dip angles

Feng Ju, Dong Wang, Zhongwei Wang, Meng Xiao, Zequan He, Pai Ning, Tengfei Wang, Li Li, Chaoseng Yan, Tao Zhou

Original Paper

Mining-induced off-layer space evolution law and gangue grouting filling control mechanism

Yinan Yao, Hao Yan, Jinyu Chen, Jianfei Xu

Original Paper

Experimental study on multi-scale damage and deterioration mechanism of carbonaceous slate under freeze-thaw cycles

Hanqing Lu, Weixing Bao, Yan Yin, Xun Sun, Huizhou Li, Zhenhua Pan, Bowen Che

Original Paper

Failure process and mechanism analysis of rock slope induced by underground mining: a case study in Yanqianshan open-pit mine, China

Lingfei Zhang, Zhonghui Chen, Zihan Zhou, Jianshuai Hao, Yu Zhou, Yanjun Shen

Original Paper

Slaking characteristics and rock–mortar interface durability of red-bed mudrock subjected to wet–dry cycles: a case study in the Three Gorges Area, China

Jinge Wang, Aijun Su, Qingbing Liu, Zhi Zeng, Yedan Deng, Maoxia Liu, Hongbin Song, Zongxing Zou

Original Paper

Effect of lateral stress on shear strength of jointed hard rocks in true triaxial single-shear test

Gang Wang, Xia-Ting Feng, Chengxiang Yang, Jun Zhao, Yongrun Xiong, Jiarong Wang

Original Paper

Centrifuge modeling and numerical analysis of reservoir bank landslides triggered by a fast two-step drop in water level

Chaojun Jia, Fanlei Chen, Qiang Zhang, Jianyong GU, Jing Hu, Hongjie Chen, Wei Cheng

Original Paper

Dynamic characteristics and erosion effect of a landslide-induced debris flow which occurred in Pingwu, southwest China

Bo Liu, Kun He, Xiewen Hu, Yufang Zhang, Kun Yuan, Jian Cui, Chuanjie Xi, Ruichen Zhou

Original Paper

Coupled simulations on fracture network evolution during nitrogen fracturing after liquid nitrogen pre-conditioning in shale

Jing Tao, Yu Wu, Shuangliang Li, Jingdong Wang, Hao Qin, Ping Wang

Original Paper

Time-dependent swell–shrink behavior of red-bed mudstone under cyclic wetting and drying

Zhibin Zhong, Qijian Zhou, Lei Lyu, Peipei Wu, Tianbin Li, Baowen Yang, Xuanmei Fan

Original Paper

Interpreting the formation mechanism of a complex landslide: a case study of a reactivated landslide of a reinforced embankment slope

Qiuxiang Huang, Jialin Wang, Pinnaduwa H.S.W. Kulatilake, Haofeng Guo, Jipeng Shen