Skip to main content

Rock Mechanics and Rock Engineering

Ausgabe 9/2023

Inhalt (40 Artikel)

Original Paper

Mechanism and Effect of Stress Level on the Generalized Relaxation Behavior of Tage Tuff Under Triaxial Compression

Yang Tang, Hailong Zhang, Jiang Xu, Xinrong Liu, Seisuke Okubo, Shoujian Peng, Xiaoxiao Guo

Original Paper

A Microplane-Based Anisotropic Damage Model for Deformation and Fracturing of Brittle Rocks

Yang Yuan, Tao Xu, Philip G. Meredith, Thomas M. Mitchell, Michael J. Heap, Guanglei Zhou, Ashley Stanton-Yonge Sesnic

Original Paper

Non-orthogonal Failure Behavior of Roadway Surrounding Rock Subjected to Deep Complicated Stress

Zongyu Ma, Jianping Zuo, Fan Zhu, Haiyan Liu, Chengyi Xu

Original Paper

Moment Tensor Inversion and Coseismic Stress Characteristics of Mining-Induced Seismicity in Coal Pillar Area

Chun-Hui Song, Cai-Ping Lu, Xiu-Feng Zhang, Yi-Qing Wang, Jie-Fang Song, Yang Liu

Original Paper

Experimental Study of Fracture Initiation and Morphology in Low-Brittle Shales with Bedding Planes subjected to LN Fracturing

Hai Qu, Zhelun Li, Chengying Li, Xu Liu, Zhijun Zeng, Yang Xu, Ying Liu

Open Access Original Paper

Quantitative Evaluation of the Fracturing State of Crystalline Rocks Using Infrared Thermography

Federico Franzosi, Stefano Casiraghi, Roberto Colombo, Chiara Crippa, Federico Agliardi

Original Paper

Analysis of the Historic Bondi Pumping Chamber Case Study Using the Adjusted Voussoir Beam Analog

Rami Abousleiman, Sankhaneel Sinha, Gabriel Walton

Original Paper

Comparison and Selection of Index for Macro-indentation Test of Brittle Rock

Xiao-Ping Zhang, Xin-Mei Yang, Wei-Qiang Xie, Quan-Sheng Liu, Shao-hui Tang

Original Paper

A New Approach to Identifying Preferential Seepage Channels for Underground Water-Sealed Oil Storage Cavern During Construction

Ke Ma, Duanyang Zhuang, Albert Argilaga, Shiqiang Yu, Jianjuan Zhang

Original Paper

Characterization and Correlation of Rock Fracture-Induced Electrical Resistance and Acoustic Emission

Song Mingyang, Hu Qianting, Liu Huihui, Li Quangui, Zhang Yuebing, Hu Zhifang, Liu Jichuan, Deng Yize, Zheng Xuewen, Wang Mingjie

Original Paper

Study on Deep Mining-Induced Strata Behavior Based on the Evolutional Laws of Multiple Indices from Microseismic Monitoring

Kaikai Wang, Ke Ma, Chun’an Tang, Hongyuan Liu, Xintang Wang, Qiang Li

Original Paper

Insight into the Crushing Strength of Rockfill Grains at Different Temperature and Relative Humidity Conditions

Hangyu Mao, Chaomin Shen, Sihong Liu, Liujiang Wang, Zhongzhi Fu

Original Paper

A Semi-automatic Approach to Quantifying the Geological Strength Index Using Terrestrial Laser Scanning

Yunfeng Ge, Qian Chen, Huiming Tang, Bei Cao, Wakeel Hussain

Original Paper

Design of Stable Parallelepiped Coal Pillars Considering Geotechnical Uncertainties

Ranjan Kumar, Prabhat Kumar Mandal, Nilabjendu Ghosh, Arka Jyoti Das, Gautam Banerjee

Original Paper

Development of a New Rockbolt with High Load and Large Deformation Capacities

Zhengming Yang, Shuai Xu, Hao Zhang, Wenzhi Guo, Ming Cai

Original Paper

Experimental Study on the Thermal Healing Effect on Stress-Damaged Granite

Ruyun Wu, Shiwan Chen, Fubo Yang, Jiahua Li, Guibin Wang, Shuangying Zuo, Chao Qin

Original Paper

Effects of Crack Properties on Coal Strength and Failure Mode: A Simulation Study

Jiaqi Song, Hongwei Wang, Cuimin Zhang, Shuaijie Chen

Original Paper

Inversion of Surrounding Rock Mechanical Parameters in a Soft Rock Tunnel Based on a Hybrid Model EO-LightGBM

Junlong Sun, Shunchuan Wu, Han Wang, Tao Wang, Xiaojie Geng, Yanjie Zhang

Original Paper

Cluster Analysis of Moment Tensor Solutions and its Application to Rockburst Risk Assessment in Underground Coal Mines

Yaoqi Liu, Anye Cao, Changbin Wang, Xu Yang, Qiang Wang, Xianxi Bai

Original Paper

Energy Evolution of Anthracite Considering Anisotropy Under High Confining Pressure: An Experimental Investigation

Xiaoliang Wang, Yixin Zhao, Yirui Gao, Zhuang Sun, Bin Liu, Yaodong Jiang

Original Paper

Numerical Study of the Mechanism of Dense Drillings for Weakening Hard Roofs and its Application in Roof Cutting

Ze Xia, Qiangling Yao, Chuanjin Tang, Zhaohui Chong, Qiang Xu, Junqiang Ma, Zichang Liu

Original Paper

The Effect of Natural Thermal Cycles on Rock Outcrops: Knowledge and Prospect

Véronique Merrien-Soukatchoff, Muriel Gasc-Barbier

Original Paper

Study on Microscopic Mechanism and Failure Mode of Water–Rock Coupling in Fine Sandstone Under Uniaxial Compression

Xiaoming Sun, Fukun Shi, Jiaxu Ding, Zhigang Tao, Yong Zhang, Chengyu Miao, Li Cui

Original Paper

Spatial–Temporal Evolution and Countermeasures for Coal and Gas Outbursts Represented as a Dynamic System

Chaojun Fan, Lingjin Xu, Derek Elsworth, Mingkun Luo, Ting Liu, Sheng Li, Lijun Zhou, Weiwei Su

Technical Note

Experimental Study on the Real-Time Stability Assessment Method for Unstable Sliding Rock

Yan Du, Jingnan Liu, Mowen Xie, Santos Daniel Chicas, Asim Farooq, Heng Li, Lize Ning

Technical Note

A Computational Algorithm for Calculating Fracture Index of Core Runs

Louis Ngai Yuen Wong, Zihan Liu, Keith Ki Chun Tse, Sai Hung Cheung, Lequan Yu