Skip to main content

The VLDB Journal

Ausgabe 1/2023

Inhalt (10 Artikel)

Regular Paper

HFUL: a hybrid framework for user account linkage across location-aware social networks

Wei Chen, Weiqing Wang, Hongzhi Yin, Lei Zhao, Xiaofang Zhou

Regular Paper

Free gap estimates from the exponential mechanism, sparse vector, noisy max and related algorithms

Zeyu Ding, Yuxin Wang, Yingtai Xiao, Guanhong Wang, Danfeng Zhang, Daniel Kifer

Open Access Regular Paper

Making graphs compact by lossless contraction

Wenfei Fan, Yuanhao Li, Muyang Liu, Can Lu

Regular Paper

BugDoc

Raoni Lourenço, Juliana Freire, Eric Simon, Gabriel Weber, Dennis Shasha

Open Access Regular Paper

Ontological databases with faceted queries

Tadeusz Pankowski

Regular Paper

Zen+: a robust NUMA-aware OLTP engine optimized for non-volatile main memory

Gang Liu, Leying Chen, Shimin Chen

Regular Paper

Application-driven graph partitioning

Wenfei Fan, Ruiqi Xu, Qiang Yin, Wenyuan Yu, Jingren Zhou

Regular Paper

Approximation and inapproximability results on computing optimal repairs

Dongjing Miao, Pengfei Zhang, Jianzhong Li, Ye Wang, Zhipeng Cai

Regular Paper

Resource-aware adaptive indexing for in situ visual exploration and analytics

Stavros Maroulis, Nikos Bikakis, George Papastefanatos, Panos Vassiliadis, Yannis Vassiliou

Regular Paper

Deep entity matching with adversarial active learning

Jiacheng Huang, Wei Hu, Zhifeng Bao, Qijin Chen, Yuzhong Qu