Skip to main content

The VLDB Journal

Ausgabe 2/2024

Inhalt (12 Artikel)

Regular Paper

Tabular data synthesis with generative adversarial networks: design space and optimizations

Tongyu Liu, Ju Fan, Guoliang Li, Nan Tang, Xiaoyong Du

Regular Paper

MinJoin++: a fast algorithm for string similarity joins under edit distance

Nikolai Karpov, Haoyu Zhang, Qin Zhang

Regular Paper

Cardinality estimation using normalizing flow

Jiayi Wang, Chengliang Chai, Jiabin Liu, Guoliang Li

Regular Paper

Optimizing RPQs over a compact graph representation

Diego Arroyuelo, Adrián Gómez-Brandón, Aidan Hogan, Gonzalo Navarro, Javiel Rojas-Ledesma

Regular Paper

A quantitative evaluation of persistent memory hash indexes

Zhiwen Chen, Daokun Hu, Wenkui Che, Jianhua Sun, Hao Chen

Open Access Regular Paper

Eris: efficiently measuring discord in multidimensional sources

Alberto Abelló, James Cheney

Regular Paper

A systematic evaluation of machine learning on serverless infrastructure

Jiawei Jiang, Shaoduo Gan, Bo Du, Gustavo Alonso, Ana Klimovic, Ankit Singla, Wentao Wu, Sheng Wang, Ce Zhang

Open Access Regular Paper

A survey on transactional stream processing

Shuhao Zhang, Juan Soto, Volker Markl

Open Access Regular Paper

Efficient detection of multivariate correlations with different correlation measures

Jens E. d’Hondt, Koen Minartz, Odysseas Papapetrou

Open Access Regular Paper

A survey on the evolution of stream processing systems

Marios Fragkoulis, Paris Carbone, Vasiliki Kalavri, Asterios Katsifodimos

Regular Paper

RCBench: an RDMA-enabled transaction framework for analyzing concurrency control algorithms

Hongyao Zhao, Jingyao Li, Wei Lu, Qian Zhang, Wanqing Yang, Jiajia Zhong, Meihui Zhang, Haixiang Li, Xiaoyong Du, Anqun Pan