Skip to main content

Tribology Letters

Ausgabe 1/2024

Inhalt (33 Artikel)

Original Paper

Wear Resistance and Microstructure of Ultra High Molecular Weight Polyethylene During Uniaxial Tension

Sahitya Movva, Reeshemah K. Burrell, Hamid Garmestani, Karl I. Jacob

Original Paper

The ta-C Hardness Effect on Wear Properties Under MoDTC Contained Boundary Lubrication

T. Tokoroyama, S. Wang, N. Umehara, M. Murashima, W.-Y. Lee

Open Access Original Paper

Influence of Atmosphere on Carbonaceous Film Formation in Rubbing, Metallic Contacts

Jie Zhang, Bastien Bolle, Janet S. S. Wong, Hugh A. Spikes

Original Paper

Enhancement on Lubrication Performances of Water Lubricants by Multilayer Graphene

Chenjie Li, Yifeng Yu, Qi Ding, Linyan Yang, Bo Liu, Lichun Bai

Original Paper

Enhancement of Lubricant Replenishment Under Limited Lubricant Supply in Rolling Bearings

Chenglong Liu, Feng Guo, Xinming Li, Patrick Wong, Gerhard Poll, Muyuan Liu

Original Paper

Finite Element Analysis of Adhesive Contact Behaviors in Elastoplastic and Viscoelastic Media

Juncheng Luo, Jianhua Liu, Huanxiong Xia, Xiaohui Ao, Zhihao Fu, Jing Ni, Hao Huang

Original Paper

Role of Cr-carbide Coating on Graphite Particles in the Mechanical and Wear Behavior of Graphite/Copper Composites

Baoqiang Hou, Nanlong Zhang, Qiang Zhi, Xiaonan Zhou, Bo Wang, Jianfeng Yang

Open Access Original Paper

Bio-bearings: Numerical Model of the Solid Lubricant in the Leg Joints of Insects

Alexander E. Filippov, Konstantin Nadein, Stanislav N. Gorb, Alexander Kovalev

Original Paper

Research on the Effect of Nano/Micron SiO2 Particles on Actual Wear of the Main Gear Box of Large-Scale Mechanical Equipment

Chudong Qin, Shizhong He, Xincong Zhou, Qiuqiu Li, Qi Li, Zhihong Yang

Original Paper

Influence of a Succinimide Dispersant on the Tribological Performance of MoS2 Nanoparticles

Marina Benmansour, Pavel Afanasiev, Jules Galipaud, Beatrice Vacher, Victor Trillaud, Lucile Joly-Pottuz, Fabrice Dassenoy

Open Access Original Paper

On the Shear-Thinning of Alkanes

Hongyu Gao, Martin H. Müser

Original Paper

In situ Observation of the Formation of MoDTC-Derived Tribofilm on a Bearing Steel with Different Surface Roughness by Using a Reflectance Spectroscopy and Its Effects on Friction

Naoya Hashizume, Takayuki Tokoroyama, Noritsugu Umehara, Motoyuki Murashima, Woo-Young Lee, Ruixi Zhang, Masahiro Kunisu, Hirotaka Shioji, Kazumasa Oharada

Open Access Original Paper

Comparing the Tribological Performance of Water-Based and Oil-Based Drilling Fluids in Diamond–Rock Contacts

Jagjeevan S. Bhamra, Eliah M. Everhard, John A. R. Bomidi, Daniele Dini, James P. Ewen

Open Access Original Paper

Scalable Generation of Hybrid Graphene Nanoscrolls for High-Performance Solid Lubricants

Pratik S. Kasbe, Juan Bosch, Jinyu Bu, Christopher DellaCorte, Weinan Xu

Original Paper

Effect of Viscous Intermediate Layer on Uneven Wear of Locally Hardened Steel

Anastasia N. Lyubicheva, Alexey M. Mezrin, Vladimir A. Kuznetsov, Elena V. Torskaya

Original Paper

Modeling and Experimental Validation of Anchoring Resistance of the Radial Expanding Capsule Robot in the Intestine

Wei Wang, Haoyu Zhuang, Cheng Zhou, Jinlei Jiang, Guozheng Yan, Daxiang Cui

Open Access Original Paper

Elastic Shakedown and Roughness Evolution in Repeated Elastic–Plastic Contact

Lucas Frérot, Lars Pastewka

Open Access Original Paper

Control of Static Friction by Designing Grooves on Friction Surface

Wataru Iwashita, Hiroshi Matsukawa, Michio Otsuki

Original Paper

Friction Properties and Mechanism of Aluminum Sheets Under an Eco-Friendly CMCS Lubrication Condition

Zirui Wang, Qingyu Yao, Ping Sun, Yongguang Wang, Cheng Fan

Original Paper

Wear Performance of Electro-Fluid Mask In Situ Forming TiO2-MoS2 Alternate Coatings Under Different Friction Conditions

Zhihui Zhang, Jianxin Deng, Ran Wang, Yichen Bao, Zhongping Dou, Xujie Tang

Original Paper

Effect of Electrical Current on the Tribological Property of Cu-Graphite Brush

Chen Wang, Jin-Kun Xiao, Su-Xian Xiao, Guo-Meng Xu, Juan Chen, Chao Zhang

Open Access Original Paper

The Effect of Carbon Structure of DLC Coatings on Friction Characteristics of MoDTC-Derived Tribofilm by Using an In Situ Reflectance Spectroscopy

Naoya Hashizume, Yusei Yamamoto, Cheng Chen, Takayuki Tokoroyama, Ruixi Zhang, Dongfeng Diao, Noritsugu Umehara

Original Paper

3D Printing Composite with Microcapsules for On-Demand Lubrication

Chao Yang, Kehui Hu, Guoxin Xie, Guo Yang, Lin Zhang, Jiajie Kang

Open Access Original Paper

Clarification of the Effect of Surface Energy on Tribological Behavior of Two-Phase Lubricant Using Reflectance Spectroscopy and Hydrodynamic Analysis

Kodai Hirata, Motoyuki Murashima, Noritsugu Umehara, Takayuki Tokoroyama, Woo-Young Lee, Naoya Hashizume, Taku Sato, Ryoko Nagata, Kiyoshi Hanyuda, Ayano Otsuka, Mao Ueda

Original Paper

Preparation of Liquid Metal-based SiC/Graphene Binary Hybrid Nanofluid and Its Basic Properties as Hydraulic Transmission Medium

Jiajun Jiang, Xian Meng, Kunyang Mu, Qichen Zhu, Chengdu Geng, Changli Cai, Zhangyong Wu

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen.