Skip to main content

Cognitive Neurodynamics

Ausgabe 3/2023

Inhalt (19 Artikel)

Research Article

Cerebral tissue oximeter suitable for real-time regional oxygen saturation monitoring in multiple clinical settings

Juanning Si, Ming Li, Xin Zhang, Ruquan Han, Xunming Ji, Tianzi Jiang

Research Article

Readiness potential reflects the intention of sit-to-stand movement

Balbir Singh, Kiyohisa Natsume

Research Article

Total sleep deprivation impairs visual selective attention and triggers a compensatory effect: evidence from event-related potentials

Tao Song, Lin Xu, Ziyi Peng, Letong Wang, Cimin Dai, Mengmeng Xu, Yongcong Shao, Yi Wang, Shijun Li

Research Article

Aberrant temporal correlations of ongoing oscillations in disorders of consciousness on multiple time scales

Xile Wei, Zhuang Yan, Lihui Cai, Meili Lu, Guosheng Yi, Jiang Wang, Yueqing Dong

Research Article

Primate brain pattern-based automated Alzheimer's disease detection model using EEG signals

Sengul Dogan, Mehmet Baygin, Burak Tasci, Hui Wen Loh, Prabal D. Barua, Turker Tuncer, Ru-San Tan, U. Rajendra Acharya

Research Article

Assessing stroke rehabilitation degree based on quantitative EEG index and nonlinear parameters

Yuxia Hu, Yufei Wang, Rui Zhang, Yubo Hu, Mingzhu Fang, Zhe Li, Li Shi, Yankun Zhang, Zhong Zhang, Jinfeng Gao, Lipeng Zhang

Research Article

A multi-stage dynamical fusion network for multimodal emotion recognition

Sihan Chen, Jiajia Tang, Li Zhu, Wanzeng Kong

Research Article

Evolution of brain network dynamics in early Parkinson’s disease with mild cognitive impairment

Chunguang Chu, Zhen Zhang, Jiang Wang, Liufang Wang, Xiao Shen, Lipeng Bai, Zhuo Li, Mengmeng Dong, Chen Liu, Guosheng Yi, Xiaodong Zhu

Research Article

Decrease levels of bone morphogenetic protein 6 and noggin in chronic schizophrenia elderly

Lin Sun, Qi Qiu, Chunxia Ban, Sijia Fan, Shifu Xiao, Xia Li

Open Access Research Article

Classification of the Epileptic Seizure Onset Zone Based on Partial Annotation

Xuyang Zhao, Qibin Zhao, Toshihisa Tanaka, Jordi Solé-Casals, Guoxu Zhou, Takumi Mitsuhashi, Hidenori Sugano, Noboru Yoshida, Jianting Cao

Research Article

Automated COVID-19 diagnosis and classification using convolutional neural network with fusion based feature extraction model

K. Shankar, Sachi Nandan Mohanty, Kusum Yadav, T. Gopalakrishnan, Ahmed M. Elmisery

Research Article

Accelerating drug repurposing for COVID-19 treatment by modeling mechanisms of action using cell image features and machine learning

Lu Han, Guangcun Shan, Bingfeng Chu, Hongyu Wang, Zhongjian Wang, Shengqiao Gao, Wenxia Zhou

Correction

Correction to: Bacomics: a comprehensive cross area originating in the studies of various brain–apparatus conversations

Dezhong Yao, Yangsong Zhang, Tiejun Liu, Peng Xu, Diankun Gong, Jing Lu, Yang Xia, Cheng Luo, Daqing Guo, Li Dong, Yongxiu Lai, Ke Chen, Jianfu Li