Skip to main content

Cognitive Neurodynamics

Ausgabe 1/2024

Inhalt (20 Artikel)

Review Paper

Artificial intelligence assisted tools for the detection of anxiety and depression leading to suicidal ideation in adolescents: a review

Prabal Datta Barua, Jahmunah Vicnesh, Oh Shu Lih, Elizabeth Emma Palmer, Toshitaka Yamakawa, Makiko Kobayashi, Udyavara Rajendra Acharya

Research Article

Gamma-band-based dynamic functional connectivity in pigeon entopallium during sample presentation in a delayed color matching task

Xiaoke Niu, Yanyan Peng, Zhenyang Jiang, Shuman Huang, Ruibin Liu, Minjie Zhu, Li Shi

Research Article

An evaluation of inter-brain EEG coupling methods in hyperscanning studies

Xiaomeng Xu, Qiuyue Kong, Dan Zhang, Yu Zhang

Research Article

A novel ternary pattern-based automatic psychiatric disorders classification using ECG signals

Burak Tasci, Gulay Tasci, Sengul Dogan, Turker Tuncer

Research Article

Exploring recurrence quantification analysis and fractal dimension algorithms for diagnosis of encephalopathy

Sreejith Chandrasekharan, Jisu Elsa Jacob, Ajith Cherian, Thomas Iype

Research Article

The decoder design and performance comparative analysis for closed-loop brain–machine interface system

Hongguang Pan, Yunpeng Fu, Qi Zhang, Jingyuan Zhang, Xuebin Qin

Research Article

Detection of dynamic changes of electrodermal activity to predict the classroom performance of college students

Haiqing Yu, Minpeng Xu, Xiaolin Xiao, Fangzhou Xu, Dong Ming

Research Article

EEG multi-domain feature transfer based on sparse regularized Tucker decomposition

Yunyuan Gao, Congrui Zhang, Jincheng Huang, Ming Meng

Research Article

Electric field effects on neuronal input–output relationship by regulating NMDA spikes

Yaqin Fan, Xile Wei, Meili Lu, Jiang Wang, Guosheng Yi

Open Access Research Article

Computational insights on asymmetrical and receptor-mediated chunking: implications for OCD and Schizophrenia

Krisztina Szalisznyó, David N. Silverstein

Research Article

Pruning and quantization algorithm with applications in memristor-based convolutional neural network

Mei Guo, Yurui Sun, Yongliang Zhu, Mingqiao Han, Gang Dou, Shiping Wen

Research Article

Examining the low-voltage fast seizure-onset and its response to optogenetic stimulation in a biophysical network model of the hippocampus

Liyuan Zhang, Zhiyuan Ma, Ying Yu, Bao Li, Shuicai Wu, Youjun Liu, Gerold Baier

Correction

Correction to: Gamma-band-based dynamic functional connectivity in pigeon entopallium during sample presentation in a delayed color matching task

Xiaoke Niu, Yanyan Peng, Zhenyang Jiang, Shuman Huang, Ruibin Liu, Minjie Zhu, Li Shi