Skip to main content

Rock Mechanics and Rock Engineering

Ausgabe 6/2023

Inhalt (40 Artikel)

Original Paper

Hydromechanical Modeling of High-Voltage Electropulse-Assisted Fluid Injection for Rock Fracturing

Peihao Ouyang, Pingping Rao, Jian Wu, Jifei Cui, Sanjay Nimbalkar, Qingsheng Chen

Original Paper

A New Multi-Cluster Fracturing Simulation Model Coupled with Perforation Erosion: Based on the Continuous–Discontinuous Method

Guopeng Huang, Xiaodong Hu, Fujian Zhou, Xintong Li, Enjia Dong, Zhuohan Li

Original Paper

Analytical Solutions for the Characteristic Size Distribution of the Elliptical Model in Fractured Rock Mass

Kun Xiao, Ru Zhang, Jing Xie, Li Ren, Mingzhong Gao, Zetian Zhang, Chendi Lou, Ting Ai, Ersheng Zha

Original Paper

Study on the Bottom-Hole Rock-Breaking Law of Electrohydraulic Shockwave

Kerou Liu, Hui Zhang, Jun Li, Kuangsheng Zhang, Yangyong Ou, Yufei Chen, Xinrui Wang, Zhixiang Cai

Original Paper

Safety Evaluation and Application of Blasting Vibration Based on an Improved Hilbert–Huang Transform

Hailong Wang, Yan Zhao, Renliang Shan, Yonghui Wei, Dong Liu, Jie Dong

Original Paper

Coupling Deterioration Model of Mechanical Parameters for the Jinping Marble Under Progressive Damage Conditions

Quan Jiang, Xiaopei Liu, Shaojun Li, Jian Liu, Qiang Liu, Wenliang Sun

Original Paper

Micro-scale Fracturing Mechanisms in Rocks During Tensile Failure

Ghasem Shams, Patrice Rivard, Omid Moradian

Original Paper

A Nodal-Based 3D Discontinuous Deformation Analysis Method with Contact Potential for Discrete Rock Block System

Yongtao Yang, Wenan Wu, Dongdong Xu, Yang Xia, Diansen Yang

Open Access Original Paper

A Hybrid Methodology of Rock Support Design for Poor Ground Conditions in Hard Rock Tunnelling

Jorge Terron-Almenara, Karl Gunnar Holter, Are Håvard Høien

Original Paper

Cross-Scale Geomechanics of Wellbores in Depleted Reservoirs

Xing Su, Kien Nguyen, Amin Mehrabian

Original Paper

A Micromechanical Damage Model for Quasi-Brittle Rocks Subjected to Fatigue-Creep Loading

Jin Zhang, Ke Ren, Wen Wang, Wanqing Shen, Tao Ni

Original Paper

Attenuation Characteristics of Blasting Stress Under Decoupled Cylindrical Charge

Xiaofeng Huo, Xianyang Qiu, Xiuzhi Shi, Hui Chen, Chengxin Zong, Chen Xie

Original Paper

Sustaining Wormholes Mechanical Stability in Weak Acidized Carbonates Using Consolidants

Ayyaz Mustafa, Mahmoud Desouky, Murtada Saleh Aljawad, Theis Solling, Jack Dvorkin

Original Paper

A Novel Method for Determining the Three-dimensional Roughness of Rock Joints Based on Profile Slices

Changshuo Wang, Rui Yong, Zhanyou Luo, Shigui Du, Murat Karakus, Chuxia Huang

Original Paper

Performances of Different Abrasive Materials During Swirling Impeller Abrasive Water Jet Drilling of Granite

Huan Li, Zhongwei Huang, Jingbin Li, Kang Cheng, Tianwen Jiang, Chao Xiong

Original Paper

The Effects of Interface Roughness on the Pull-Out Performance and Failure Characteristics of Tunnel-Type Anchorages in Soft Rock

Yafeng Han, Xinrong Liu, Mingwei Liu, Bin Xu, Zhiyun Deng, Xiaohan Zhou, Gang Zhang, Guoshen Lai

Original Paper

Support Countermeasures for Large Deformation in a Deep Tunnel in Layered Shale with High Geostresses

Zhenyu Sun, Dingli Zhang, Yanjuan Hou, Nanqi Huangfu, Muyang Li, Fuli Guo

Original Paper

Dynamic Strength and Indentation Hardness of a Hard Rock Treated by Microwave and the Influence on Excavation Rate

Chunjiang Zou, Xin Quan, Zhongjun Ma, Yanlong Zheng, Xiaobao Zhao, Jianchun Li, Jian Zhao

Original Paper

Evolution and Control Mechanism of Rockburst in Rock Anchored by New Energy-Absorbing Material

Qi Wang, Wenrui Wu, Yetai Wang, Manchao He, Haojie Xue, Huayong Wei

Original Paper

Investigation of Rock Thermal Properties for Nuclear Waste Disposal Using Advanced Hardware-Methodical Basis

Y. Popov, D. Ostrizhniy, E. Chekhonin, M. Spasennykh, R. Romushkevich, E. Moiseenko, S. Bogatov, S. Kirik

Original Paper

Exploring on Grouting Reinforcement Mechanism of Expansive Slurry

Nan Yao, Wenhao Zhang, Binyu Luo, Yicheng Ye, Felix Oppong

Original Paper

Variable Parameter Creep Model Based on the Separation of Viscoelastic and Viscoplastic Deformations

Wenbo Liu, Hui Zhou, Shuguang Zhang, Chengwei Zhao

Technical Note

Three-dimensional Effect of Stresses on Inclined Open Stope Mine Design

Julio Pino, René Gómez, Exequiel Marambio, Roberto Miranda, Adeline Delonca, Kimie Suzuki