Skip to main content

Chinese Journal of Mechanical Engineering

Ausgabe 4/2016

Inhalt (22 Artikel)

Mechanism and Robotics

Mechanics unloading analysis and experimentation of a new type of parallel biomimetic shoulder complex

Yulei Hou, Zhisen Li, Yi Wang, Wenwen Zhang, Daxing Zeng, Yulin Zhou

Mechanism and Robotics

Method for six-legged robot stepping on obstacles by indirect force estimation

Yilin Xu, Feng Gao, Yang Pan, Xun Chai

Mechanism and Robotics

Analysis of frequency characteristics and sensitivity of compliant mechanisms

Shanzeng Liu, Jiansheng Dai, Aimin Li, Zhaopeng Sun, Shizhe Feng, Guohua Cao

Mechanism and Robotics

Type synthesis of two-degrees-of-freedom rotational parallel mechanism with two continuous rotational axes

Yundou Xu, Dongsheng Zhang, Min Wang, Jiantao Yao, Yongsheng Zhao

Mechanism and Robotics

Structural synthesis of a class of 2R2T hybrid mechanisms

Chunxu Tian, Yuefa Fang, Sheng Guo

Mechanism and Robotics

Dynamic analysis of propulsion mechanism directly driven by wave energy for marine mobile buoy

Zhenjiang Yu, Zhongqiang Zheng, Xiaoguang Yang, Zongyu Chang

Vehicle Engineering

Vehicle active steering control research based on two-DOF robust internal model control

Jian Wu, Yahui Liu, Fengbo Wang, Chunjiang Bao, Qun Sun, Youqun Zhao

Vehicle Engineering

Vehicle detection based on visual saliency and deep sparse convolution hierarchical model

Yingfeng Cai, Hai Wang, Xiaobo Chen, Li Gao, Long Chen

Vehicle Engineering

Damping collaborative optimization of five-suspensions for driver-seat-cab coupled system

Leilei Zhao, Changcheng Zhou, Yuewei Yu

Vehicle Engineering

Intelligent vehicle electrical power supply system with central coordinated protection

Diange Yang, Weiwei Kong, Bing Li, Xiaomin Lian

Vehicle Engineering

Failure mechanisms and structural optimization of shredder hammer for metal scraps

Xianyan Zhou, Zhili Hu, Yijun Tao, Xunpeng Qin, Lin Hua

Fluid and Power Machinery

Entropy production analysis for hump characteristics of a pump turbine model

Deyou Li, Ruzhi Gong, Hongjie Wang, Gaoming Xiang, Xianzhu Wei, Daqing Qin

Fluid and Power Machinery

Effects of area discontinuity at nozzle inlet on the characteristics of self-resonating cavitating waterjet

Deng Li, Yong Kang, Xiaolong Ding, Xiaochuan Wang, Zhenlong Fang

Fluid and Power Machinery

3D FEM analyses on flow field characteristics of the valveless piezoelectric pump

Jun Huang, Jianhui Zhang, Weidong Shi, Yuan Wang

Friction and Wear

Synthesized multi-station tribo-test system for bio-tribological evaluation in vitro

Tonghai Wu, Ying Du, Yang Li, Shuo Wang, Zhinan Zhang

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen.