Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Journal of Materials Science

Journal of Materials Science 26/2020

Ausgabe 26/2020

Inhaltsverzeichnis ( 60 Artikel )

13.06.2020 | Advanced nano materials | Ausgabe 26/2020 Open Access

Application of Li-, Mg-, Ba-, Sr-, Ca-, and Sn-doped ceria for solar-driven thermochemical conversion of carbon dioxide

Gorakshnath Takalkar, Rahul R. Bhosale, Suliman Rashid, Fares AlMomani, Rana Abdul Shakoor, Abdullah Al Ashraf

27.05.2020 | Chemical routes to materials | Ausgabe 26/2020

Bottom-up synthesis of highly soluble carbon materials

Syun Gohda, Yasuhiro Yamada, Masatoshi Murata, Makoto Saito, Shuhei Kanazawa, Hironobu Ono, Satoshi Sato

26.05.2020 | Chemical routes to materials | Ausgabe 26/2020

Metallic Pt and PtOx dual-cocatalyst-loaded WO3 for photocatalytic production of peroxydisulfate and hydrogen peroxide

Wenwen Xie, Zeai Huang, Ruiqi Wang, Cheng Wen, Ying Zhou

03.06.2020 | Chemical routes to materials | Ausgabe 26/2020

Phase separation in wurtzite CuInxGa1−xS2 nanoparticles

Maurya Sandeep Pradeepkumar, Avnish Singh Pal, Ankit Singh, Joysurya Basu, Md. Imteyaz Ahmad

28.05.2020 | Chemical routes to materials | Ausgabe 26/2020

Porous organic polymers containing zinc porphyrin and phosphonium bromide as bifunctional catalysts for conversion of carbon dioxide

Yan Lu, Zhaosen Chang, Shizhen Zhang, Shunli Wang, Qi Chen, Lijuan Feng, Zhuyin Sui

02.06.2020 | Chemical routes to materials | Ausgabe 26/2020

Development of mesoporous ZSM-5 zeolite with microporosity preservation through induced desilication

Qian Ma, Tingjun Fu, Yujie Wang, Han Li, Liping Cui, Zhong Li

29.05.2020 | Chemical routes to materials | Ausgabe 26/2020

Urea–nitrate combustion synthesis of CuO/CeO2 nanocatalysts toward low-temperature oxidation of CO: the effect of Red/Ox ratio

Thanh Son Cam, Tatyana Alekseevna Vishnevskaya, Shamil Omarovich Omarov, Vladimir Nikolaevich Nevedomskiy, Vadim Igorevich Popkov

29.05.2020 | Chemical routes to materials | Ausgabe 26/2020

Fabrication and photoelectrochemical activity of hierarchically Porous TiO2–ZnO heterojunction film

Hasmat Khan, Srikrishna Samanta, Malobi Seth, Sunirmal Jana

03.06.2020 | Chemical routes to materials | Ausgabe 26/2020

Z-scheme In2O3/WO3 heterogeneous photocatalysts with enhanced visible-light-driven photocatalytic activity toward degradation of organic dyes

Ruyi Xie, Kuanjun Fang, Yu Liu, Weichao Chen, Jianing Fan, Xiaowen Wang, Yanfei Ren, Yawei Song

03.06.2020 | Chemical routes to materials | Ausgabe 26/2020

Synthesis of hierarchical ZnO/C hollow spheres constructed by octahedron for water treatment

Shuang-Kui Guang, Xiu-Juan Xie, Jun Zheng, Yu-Ning Wang, Yu-Feng Guo, Chao Cheng, Yun Wu, Xiu-Ying Zheng, Chun-Chang Wang

09.06.2020 | Chemical routes to materials | Ausgabe 26/2020

Fabrication of porous tin dioxide with enhanced gas-sensing performance toward NOx

Tian-Tian Li, Long Xia, Hui Yu, Xiao-Xiao Huang

11.06.2020 | Chemical routes to materials | Ausgabe 26/2020

Fabrication of a superhydrophobic and flame-retardant cotton fabric using a DNA-based coating

Thirumalaisamy Suryaprabha, Mathur Gopalakrishnan Sethuraman

16.06.2020 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 26/2020

Synthesis of N-doped carbon with embedded Fe/Fe3C particles for microwave absorption

Yingchun Niu, Xueai Li, Wenqi Dong, Can Zhang, Kuihu Zhao, Fengyan Wang, Haiyan Wang

13.06.2020 | Composites & nanocomposites | Ausgabe 26/2020

Dual roles of basic bismuth nitrates in the composites: morphology regulation and heterojunction effects

Hangjia Hu, Qiaofeng Han, Huanzhen Liu, Zichen Shen, Huiping Bi

29.05.2020 | Computation & theory | Ausgabe 26/2020

Effects of doping and biaxial strain on the electronic properties of GaN/graphene/WS2 trilayer vdW heterostructure

Jiangshan Zheng, Enling Li, Zhen Cui, Deming Ma, Xiaolin Wang

08.06.2020 | Electronic materials | Ausgabe 26/2020

Development of polarity inversion in a GaN waveguide structure for modal phase matching

M. Kolenda, D. Kezys, I. Reklaitis, E. Radiunas, R. Ritasalo, A. Kadys, T. Grinys, T. Malinauskas, S. Stanionytė, M. Skapas, R. Petruškevičius, R. Tomašiūnas

11.06.2020 | Electronic materials | Ausgabe 26/2020

Improvement in structural and electrical characteristics of nonpolar a-plane Si-doped n-AlGaN

Shuai Chen, Xiong Zhang, Aijie Fan, Hu Chen, Cheng Li, Liang Lu, Lifeng Rao, Zhe Zhuang, Jiadong Lyu, Guohua Hu, Yiping Cui

09.05.2020 | Energy materials | Ausgabe 26/2020

Efficient polysulfide anchor: brain coral-like WS2 nanosheets

Man Xiong, Jingwen Qian, Kai Yang, Zihe Chen, Tao Mei, Jianying Wang, Jinhua Li, Li Yu, Xianbao Wang

08.05.2020 | Energy materials | Ausgabe 26/2020

NH2–MIL-88B–Fe for electrocatalytic N2 fixation to NH3 with high Faradaic efficiency under ambient conditions in neutral electrolyte

Xuerui Yi, Xiaobo He, Fengxiang Yin, Tong Yang, Biaohua Chen, Guoru Li

14.05.2020 | Energy materials | Ausgabe 26/2020

MoO3 nanoplates: a high-capacity and long-life anode material for sodium-ion batteries

Caihong Yang, Qiankun Xiang, Xuemei Li, Yanqi Xu, Xin Wang, Xiangli Xie, Cunjun Li, Hai Wang, Linjiang Wang

28.05.2020 | Energy materials | Ausgabe 26/2020

Direct fabrication of graphene oxide fiber by injection spinning for flexible and wearable electronics

Ning Ma, Shichao Wang, Haidong Li, Xingqin Xu, Linjun Huang, Yao Wang, Peter E. Strizhak, Jianguo Tang

19.05.2020 | Energy materials | Ausgabe 26/2020

Highly ordered carbon nanotubes to improve the conductivity of LiNi0.8Co0.15Al0.05O2 for Li-ion batteries

Feng Tian, Wei Nie, Shengwen Zhong, Xiaolin Liu, Xiaodong Tang, Miaomiao Zhou, Qiankun Guo, Shun Hu

26.05.2020 | Energy materials | Ausgabe 26/2020

Design and synthesis of dendritic Co3O4@Co2(CO3)(OH)2 nanoarrays on carbon cloth for high-performance supercapacitors

Peng Sheng, Shi Tao, Xiaorui Gao, Yongjian Tan, Dajun Wu, Bin Qian, Paul K. Chu

20.05.2020 | Energy materials | Ausgabe 26/2020

Facile synthesis of fluorine-doped graphene aerogel with rich semi-ionic C–F bonds for high-performance supercapacitor application

Tianxiang Jin, Jianfa Chen, Chunyan Wang, Yong Qian, Limin Lu

23.05.2020 | Energy materials | Ausgabe 26/2020

Improved thermal stability of melamine resin spheres and electrochemical properties of their carbon derivatives induced by F127

Yuxin Zhu, Yujiao Liu, Zhongsheng Ge, Yunqiang Zhang, Mei Li, Suying Wei

08.06.2020 | Energy materials | Ausgabe 26/2020

Design of Galfenol and Alfenol microstructures for bending mode energy harvesters

Şafak Çallıoğlu, Pınar Acar

26.05.2020 | Energy materials | Ausgabe 26/2020

Monodispersed FeS nanoparticles confined in 3D interconnected carbon nanosheets network as an anode for high-performance lithium-ion batteries

Xuan Miao, Haiqiang Li, Li Wang, Yanli Li, Dongfei Sun, Xiaozhong Zhou, Ziqiang Lei

28.05.2020 | Energy materials | Ausgabe 26/2020

Hydrangea-like microspheres as anodes toward long-life and high-capacity lithium storage

Chunwei Dong, Wang Gao, Bo Jin, Wei Zhang, Zi Wen, Enmei Jin, Sangmun Jeong, Qing Jiang

02.06.2020 | Energy materials | Ausgabe 26/2020

Rational-design micro-nanostructure of porous carbon film/silicon nanowire/graphite microsphere composites for high-performance lithium-ion batteries

Bei Liu, Peng Huang, Qi Zhang, Qizhong Huang, Zhiyong Xie

28.05.2020 | Energy materials | Ausgabe 26/2020

Engineering lithium-ion battery cathodes for high-voltage applications using electromagnetic excitation

Laisuo Su, Shikhar Krishn Jha, Xin Li Phuah, Jiang Xu, Nathan Nakamura, Haiyan Wang, John S. Okasinski, B. Reeja-Jayan

08.06.2020 | Energy materials | Ausgabe 26/2020

One-step pyrolysis toward nitrogen-doped hierarchical porous carbons for supercapacitors

Song Lv, Liya Ma, Qin Zhou, Xinyu Shen, Hua Tong

04.06.2020 | Energy materials | Ausgabe 26/2020

Synthesis and structural characterization of MoS2 micropyramids

J. Enrique Samaniego-Benitez, Rubén Mendoza-Cruz, Lourdes Bazán-Díaz, Alejandra Garcia-Garcia, M. Josefina Arellano-Jimenez, J. Francisco Perez-Robles, German Plascencia-Villa, J. Jesus Velázquez-Salazar, Eduardo Ortega, Sarai E. Favela-Camacho, Miguel José-Yacamán

02.06.2020 | Energy materials | Ausgabe 26/2020

3D porous oxygen-enriched graphene hydrogels with well-balanced volumetric and gravimetric performance for symmetric supercapacitors

Yong Zhang, Shan Fan, Shuhua Li, Yu Song, Guangwu Wen

09.06.2020 | Energy materials | Ausgabe 26/2020

Facile synthesis of fibrous, mesoporous Ni1 − xO nanosponge supported on Ni foam for enhanced pseudocapacitor applications

Amarja P. Naik, Akshay V. Salkar, Gerardo D. J. Guerrero Peña, Jyoti V. Sawant, G. Bharath, Fawzi Banat, Sheshanath V. Bhosale, Pranay P. Morajkar

05.06.2020 | Energy materials | Ausgabe 26/2020

Gel polymer electrolyte with high performances based on polyacrylonitrile composite natural polymer of lignocellulose in lithium ion battery

Wenhao Ren, Yun Huang, Xi Xu, Bo Liu, Saisai Li, Chen Luo, Xing Li, Mingshan Wang, Haijun Cao

12.06.2020 | Energy materials | Ausgabe 26/2020

Performance improvement of perovskite solar cells via spiro-OMeTAD pre-crystallization

Minghan Li, Yanyan Wang, Haoyuan Xu, Houcheng Zhang, Jing Zhang, Yuejin Zhu, Ziyang Hu

16.06.2020 | Energy materials | Ausgabe 26/2020

TiO2 coupled to predominantly metallic MoS2 for photocatalytic degradation of rhodamine B

Yangyang Wang, Shengrui Sun, Yangqiao Liu, Yuzhi Zhang, Jinfeng Xia, Qingfeng Yang

09.06.2020 | Materials for life sciences | Ausgabe 26/2020

Synthesis, characterization, and evaluation of a magnetic molecular imprinted polymer for 5-fluorouracil as an intelligent drug delivery system for breast cancer treatment

Mohammad Shadabfar, Majid Abdouss, Hossein Ali Khonakdar

16.05.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 26/2020

The structural evolution in the growth process of FePt embedded in MgO matrix

Jian Yu, Tingting Xiao, Jin Wang, Yunhui Tang, Xuemin Wang, Bin Li, Weidong Wu, Yafei Zhang

19.05.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 26/2020 Open Access

The brittle-to-ductile transition in cold-rolled tungsten sheets: the rate-limiting mechanism of plasticity controlling the BDT in ultrafine-grained tungsten

Carsten Bonnekoh, Jens Reiser, Alexander Hartmaier, Simon Bonk, Andreas Hoffmann, Michael Rieth

19.05.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 26/2020

Effects of rotational speed on microstructure and mechanical properties of inertia friction-welded 7005–5083 aluminum alloy joints

Dashi Lu, Guoqiang You, Jingchuan Luo, Yuhan Ding, Sheng Zeng, Xin Tong

27.05.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 26/2020 Open Access

Microstructural changes in CoCrFeMnNi under mild tribological load

Antje Dollmann, Alexander Kauffmann, Martin Heilmaier, Christian Haug, Christian Greiner

21.05.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 26/2020

Self-assembly of hierarchical microsized hard carbon-supported Si encapsulated in nitrogen-doped carbon as anode for lithium-ion batteries

Yuansheng Liu, Huitian Liu, Wenlong Huang, Yu Yu, Xiaoqian Dai, Zhongqiang Shan

23.05.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 26/2020

Melting loops in the phase diagram of individual nanoscale alloy particles: completely miscible Cu–Ni alloys as a model system

Aram Shirinyan, Gerhard Wilde, Yuriy Bilogorodskyy

19.05.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 26/2020

Volta potential mapping of the gradient strengthened layer in 20CrMnTi by using SKPFM

Tao Cheng, Wei Shi, Song Xiang, Ronald G. Ballingerc

02.06.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 26/2020

Evolution and micromechanical properties of interface structures in TiNbf/TiAl composites prepared by powder metallurgy

Jinguang Li, Rui Hu, Jieren Yang, Zitong Gao, Keren Zhang, Xuyang Wang

20.05.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 26/2020

Microstructure, hot deformation behavior, and textural evolution of Mg–3wt%Zn–1wt%Ca–0.5wt%Sr Alloy

Hening Liu, Yongjun Li, Kui Zhang, Xinggang Li, Minglong Ma, Guoliang Shi, Jiawei Yuan, Kaikun Wang

22.05.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 26/2020

Fabrication of Al–Cu–Fe particles containing quasicrystalline i-phase by oxidation of ω-phase in air

Jhong-Ren Huang, Hisanori Yamane, An-Pang Tsai

23.05.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 26/2020

Friction stir spot welding of TiO2 nanoparticle-reinforced interstitial free steel

Behzad Sadeghi, Hamid Abbasi, Masoud Atapour, Saeed Shafiee, Pasquale Cavaliere, Zeinab Marfavi

26.05.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 26/2020

High-cycle fatigue of a titanium alloy: the role of microstructure in slip irreversibility and crack initiation

Changsheng Tan, Qiaoyan Sun, Guojun Zhang, Yongqing Zhao

12.06.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 26/2020 Open Access

Local structure in amorphous SmCo: a combined experimental and theoretical study

Sebastian George, Krisztina Kádas, Petra E. Jönsson, Giuseppe Muscas, Fridrik Magnus, Olle Eriksson, Anna Delin, Gabriella Andersson

26.05.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 26/2020

Improved tensile strength and electrical conductivity in Cu–Cr–Zr alloys by controlling the precipitation behavior through severe warm rolling

D. P. Shen, N. Xu, M. Y. Gong, P. Li, H. B. Zhou, W. P. Tong, Gerhard Wilde

03.06.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 26/2020

Segregation of alloying elements and their effects on the thermodynamic stability and fracture strength of γ-Ni/γ′-Ni3Al interface

Fawaz Alnoman Mohammed Ahmed, Hong-Tao Xue, Fu-Ling Tang, Jun-Peng An, Ya-Qiao Luo, Xue-Feng Lu, Jun-Qiang Ren

03.06.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 26/2020

Two-stage warm cross rolling and its effect on the microstructure, texture and magnetic properties of an Fe-6.5 wt% Si non-oriented electrical steel

Haijie Xu, Yunbo Xu, Youliang He, Sifei Cheng, Haitao Jiao, Steve Yue, Jianping Li

02.06.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 26/2020

Achieving a unique combination of strength and ductility in CrCoNi medium-entropy alloy via heterogeneous gradient structure

Rui Wen, Chaoping You, Longfei Zeng, Hang Wang, Xuehui Zhang

02.06.2020 | Metals & corrosion | Ausgabe 26/2020

Oxidation mechanism of molten Al–5Mg–2Si–Mn alloy

Bo Hu, Dejiang Li, Tao Ying, Ning Yu, Xiaoqin Zeng

29.05.2020 | Polymers & biopolymers | Ausgabe 26/2020

Fabrication of thermoplastic polyurethane and polyaniline conductive blend with improved mechanical, thermal and excellent dielectric properties: exploring the effect of ultralow-level loading of SWCNT and temperature

Kalyani Dash, Nanda Kumar Hota, Bibhu Prasad Sahoo

27.05.2020 | Polymers & biopolymers | Ausgabe 26/2020

Fabrication of high-performance wearable strain sensors by using CNTs-coated electrospun polyurethane nanofibers

Yuhao Wang, Wenyue Li, Yanfen Zhou, Liang Jiang, Jianwei Ma, Shaojuan Chen, Stephen Jerrams, Fenglei Zhou

11.06.2020 | Polymers & biopolymers | Ausgabe 26/2020

Development of high-performance polyelectrolyte-complex-nanoparticle-based pervaporation membranes via convenient tailoring of charged groups

Jia-Kai Wu, Ming-Jie Yin, Wang Han, Naixin Wang, Quan-Fu An

16.06.2020 | Polymers & biopolymers | Ausgabe 26/2020 Open Access

Micro-tensile behavior of Scots pine sapwood after heat treatments in superheated steam or pressurized hot water

Michael Altgen, Muhammad Awais, Daniela Altgen, Suvi Kyyrö, Hanna Seppäläinen, Lauri Rautkari

Aktuelle Ausgaben

Premium Partner

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen. 

    Bildnachweise