Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Journal of Materials Science: Materials in Electronics 7/2016
Journal of Materials Science: Materials in Electronics

Ausgabe 7/2016

share
TEILEN
insite
SUCHEN

Inhaltsverzeichnis (150 Artikel)

14.03.2016 | Review

Enhanced antibacterial activity of Ag-doped ZnO/polyaniline nanocomposites
Yanhui Hou, Jiantao Feng, Yechen Wang, Liangchao Li

08.03.2016

Dielectric behavior of β-SiC nanopowders in air between 30 and 400 °C
Alex See, Jumiah Hassan, Mansor Hashim, Zaidan Abdul Wahab, Dayang Nur Fazliana Abdul Halim, Mutia Suhaibah Abdullah, Raba’ah Syahidah Azis

07.03.2016

Tensile creep behavior of Sn–Ag–Cu–Ni multicomponent lead-free solder alloy
N. Zhao, M. L. Huang, C. M. L. Wu

11.03.2016

Preparation and structural study of Mg1−x Zn x TiO3 ceramics and their dielectric properties from 1 Hz to 7.7 GHz
Frida U. Ermawati, Suminar Pratapa, S. Suasmoro, Thomas Hübert, Ulrich Banach

07.03.2016

The effect of solder wetting on nonconductive adhesive (NCA) trapping in NCA applied flip-chip bonding
Sun-Chul Kim, Ja Yeon Lee, Jae-Yong Park, Tae-Young Lee, Young-Ho Kim

07.03.2016

Optimization of CdSe layer on modified ZnO hierarchical spheres by spin-SILAR for efficient CdS/CdSe co-sensitized solar cells
Yibing Lin, Yu Lin, Jihuai Wu, Xiaolong Zhang, Biaopeng Fang

08.03.2016

Effects of Mg-contents and substrate parameters on structure and optical properties of Mg-doped ZnO nanorods fabricated by hydrothermal method
N. Guo, Y. L. Wang, X. Q. Wei, Y. X. Yu, M. Ding, X. J. Xu

16.03.2016

Methylene blue photocatalytic degradation under visible irradiation of Al doped ZnO powders by hydrothermal synthesis sensitized with octa-iso-pentyloxyphthalocyanine lead
Zan Li, Yang Li, Wei Qin, Xiaohong Wu

08.03.2016

Photoluminescence properties and charge compensation investigations of novel orange-emitting Eu3+ doped Na4Ca4(Si6O18) phosphors
Nenghuo Wang, Weiren Zhao, Junhua Chen, Jianqing Wang, Yingjun Meng, Shuangping Yi, Yanjuan Zhu

07.03.2016

Controllable synthesis and luminescence of YPO4:Ln3+ (Ln = Eu and Sm) nanotubes
Yang Ge, Xiaoyu Sun

11.03.2016

Could dynamic strength of a bonding material in an electronic device be assessed from static shear-off test data?
Ephraim Suhir, James E. Morris, Liang Wang, Sung Yi

07.03.2016

Synthesis, characterization and optical properties of neodymium doped nickel ferrite nanoparticles prepared by novel sol–gel method
Mohammadreza Mosleh

23.03.2016

Growth of 3D branched ZnO nanowire for DC-type piezoelectric nanogenerators
Dechao Yang, Yu Qiu, Tianyuan Wang, Wenbin Song, Zhenzhen Wang, Jin Xu, Qiuxia Feng, Yang Zong, Xiaoling Sun

18.03.2016

Electrical percolation threshold in Ag–DLC nanocomposite films prepared by RF-sputtering and RF-PECVD in acetylene plasma
Senour Abdolghaderi, Bandar Astinchap, Azizollah Shafiekhani

09.03.2016

Luminescent properties of R+ doped Sr2MgSi2O7:Eu3+ (R+ = Li+, Na+ and K+) orange–red emitting phosphors
Ishwar Prasad Sahu, D. P. Bisen, N. Brahme, Raunak Kumar Tamrakar, Ganesh Banjare, Pradeep Dewangan

10.03.2016

Surface morphology and thermal figure of merit of a new compound thin film
Hussain A. Badran, Hassan A. Sultan, Qusay M. Ali Hassan

05.03.2016

Laser induced birefringence in La–Ga–S–O–Gd glass polymer nanocomposites
K. Rusek, A. M. El-Naggar, A. Albassam, G. Lakshminarayana, M. Kolcun, M. Chmiel, G. Myronchuk

07.03.2016

Preparation of hierarchical CdS structures and effect of sodium dodecyl benzene sulfonate (SDBS) on the morphologies
Yongqian Wang, Xiande Yang, Zhengshu Wang, Xiangzhou Lv, Hanxiang Jia, Junhan Kong, Meihua Yu

17.03.2016

Photoelectrochemical properties of lead-free ferroelectric ceramic Ba(Ti0.96Mg0.013Nb0.026)O3: application to solar conversion of eosin
N. Bensemma, G. Rekhila, N. Boutal, K. Taïbi, M. Trari

13.04.2016

A high sensitive and low detection limit of formaldehyde gas sensor based on hierarchical flower-like CuO nanostructure fabricated by sol–gel method
Heng Deng, Hai-rong Li, Fang Wang, Chao-xin Yuan, Su Liu, Peng Wang, Long-zhen Xie, Yong-zhe Sun, Fang-zhi Chang

18.03.2016

Synthesis and characterization of barium molybdate nanostructures with the aid of amino acids and investigation of its photocatalytic degradation of methyl orange
Ali Gholami, Mahnaz Maddahfar

09.03.2016

Bi-material assembly subjected to thermal stress: propensity to delamination assessed using interfacial compliance model
E. Suhir

07.03.2016

Electrodeposition and characterisation of CdS thin films using thiourea precursor for application in solar cells
H. I. Salim, O. I. Olusola, A. A. Ojo, K. A. Urasov, M. B. Dergacheva, I. M. Dharmadasa

08.03.2016

Optical, structural, FTIR and photoluminescence characterization of Cu and Al doped CdS thin films by chemical bath deposition method
S. Hemathangam, G. Thanapathy, S. Muthukumaran

07.03.2016

Sn–3.0Ag–0.5Cu nanocomposite solders reinforced by graphene nanosheets
Yilong Huang, Ziyang Xiu, Gaohui Wu, Yanhong Tian, Peng He

09.03.2016

Hydrothermal synthesis of graphene-MnO2-polyaniline composite and its electrochemical performance
Wangyang Chen, Xuquan Tao, Yuchao Li, Huaisheng Wang, Denghu Wei, Chaolei Ban

09.03.2016

Enhanced dielectric and piezoelectric properties of Mn modified 0.65(Bi0.95La0.05)FeO3-0.35Pb(Ti1-xMnx)O3 ceramics
Yingjie Dong, Jianguo Chen, Jinrong Cheng

11.03.2016

Excellent ethanol sensing properties of Pr-doped α-Fe2O3 nanotubes
Chang Su, Yu Li, Shouchun Li, Li Liu, Xuexin Guo, Hongwei Lian, Xiulong Guan

09.03.2016

Comparative study of the microstructure and mechanical strength of tin-copper (Sn0.7Cu) solder modified with silver (Ag) by both alloying and doping methods
Ze Zhu, Huayu Sun, Fengshun Wu, Yan-cheong Chan

09.03.2016

Hydrothermal synthesis of 3D hierarchical porous CeO2 rugby-ball-like nanostructures with nanorods as building blocks
Xiaofei Niu, Ming Li, Baoming Hao, Hengzheng Li

25.03.2016

Structural, magnetic, dielectric and magneto-dielectric coupling analysis of ferromagnetic-PbZr0.52Ti0.48O3 nanocomposites
Manish Kumar, S. Shankar, Shiv Kumar, O. P. Thakur, Anup K. Ghosh

09.03.2016

Improved leakage and ferroelectric properties of Sr doped BiFe0.95Mn0.05O3 thin films
Suhua Fan, Xiaobin Xie, Fengqing Zhang, Xiaodong Guo, Shiju Yang, Liping Zhang

10.03.2016

Tin sulfide nanoparticles by pulsed laser ablation in liquid
Grisel García Guillen, Maria Isabel Mendivil Palma, Bindu Krishnan, David Avellaneda Avellaneda, Sadasivan Shaji

08.03.2016

Fabrication of well-aligned ZnO nanorod photoanodes for perovskite solar cells
Haiwei Wang, Luting Yan, Jiaqi Liu, Jiali Li, Huili Wang

10.03.2016

Microstructures of hot-pressed Cr–Ti–Cu targets and their film properties for perpendicular magnetic recording application
Kun-Ming Chen, Yun-Kai Cheng, Hsien-Lun Chao, Weng-Sing Hwang

25.03.2016

Synthesis and characterization of PTP/K[Fe(CN)3(OH)(en)] nanocomposite: study of thermal, electrical and photocatalytic properties
Syed Kazim Moosvi, Kowsar Majid, Tabassum Ara

14.03.2016

Low-temperature sintering and microwave dielectric properties of BaO–0.15ZnO–4TiO2 ceramics with Li2O–B2O3–SiO2 addition
Shuxin Duan, Enzhu Li, Hetuo Chen, Bin Tang, Ying Yuan, Xiaohua Zhou

15.03.2016

Multifunctional biosensor based on self-assembled multi-walled carbon nanotubes sponge
Yingchun Li, Minggang Zhao, Jing Chen, Sisi Fan, Jingjing Liang, Longjiang Ding, Shougang Chen

12.03.2016

Fabrication of diverse CuO nanostructures via hydrothermal method and their photocatalytic properties
Yongqian Wang, Dagui Wang, Bing Yan, Yan Chen, Caixiong Song

15.03.2016

Investigation of luminescence properties and the energy transfer mechanism of LiSrBO3: Ce3+, Tb3+ phosphors
Zhi-wei Zhang, Rui-jiao Lv, Xiao-yan Zhu, Hong-xia Qi, Fang Yang, Jian-wei Hou, Jing Li, Dong-jun Wang

14.03.2016

Structural, morphological, electrical and optical properties of SnO2 nanoparticles: influence of Sb doping
Shimin Liu, Jindong Liu, Bin Wen, Weiwei Jiang, Chaoqian Liu, Wanyu Ding, Hualin Wang, Nan Wang, Zhihua Zhang, Weiping Chai

17.03.2016

Influence of thickness and calcination under ammonia gas flow on topographical, optical and photocatalytic properties of Nb2O5 thin films prepared by sol–gel: a comparative study
Mohd. Danish, Ashutosh Pandey

17.03.2016

Synthesis and characterization of ZnO/ZnS/CuS ternary nanocomposites as high efficient photocatalyst in visible light
Can Lu, Changzhen Liu, Rui Chen, Xiaoxiang Fang, Kun Xu, Dawei Meng

18.03.2016

Shape-controllable synthesis and morphology-dependent photocatalytic properties of AgBr photocatalysts
Hua Tang, Yuqi Wang, Du Zhang, Kongqiang Wu, Hong Huang

14.03.2016

Polypyrrole and its nanocomposites with Zn0.5Ni0.4Cr0.1Fe2O4 ferrite: preparation and electromagnetic properties
Asmat Elahi, Abdul Shakoor, Muhammad Irfan, Khalid Mahmood, N. A. Niaz, M. S. Awan, Tahir Bashir

15.03.2016

Novel praseodymium-doped copper ferrite: synthesis, characterization, and its photocatalyst application
Ruhollah Talebi

21.03.2016

Dielectric properties of Ba2Mg0.95Zn0.05WO6 ceramics at microwave frequency
Yih-Chien Chen, Ruei-Yang Syu

14.03.2016

Spray deposition of tin oxide thin films for supercapacitor applications: effect of solution molarity
Abhijit A. Yadav

15.03.2016

Significant development on pinning of vortices in Y-123 superconductor with homovalent Ba/Nd substitution
Namik Kemal Saritekin, Muhammed Oz, Cabir Terzioglu, Osman Gorur, Gurcan Yildirim

17.03.2016

Low-temperature preparation of ZnO thin film by atmospheric mist chemistry vapor deposition for flexible organic solar cells
Jiang Cheng, Qi Wang, Chengxi Zhang, Xin Yang, Rong Hu, Jiang Huang, Junsheng Yu, Lu Li

21.03.2016

CoY hexaferrite-PEEK composites for integrated and miniaturized RF components
K. P. Murali, P. Markondeya Raj, Himani Sharma, Rao Tummala

15.03.2016

Structural and electrical properties of bismuth magnesium titanate substituted lead-free sodium bismuth titanate ceramics
D. E. Jain Ruth, M. Muneeswaran, N. V. Giridharan, B. Sundarakannan

14.03.2016

Effect of Ag + Co doping on the antibacterial properties of ZnO nanopowders synthesized using combustion method
P. Sathish, K. Ravichandran, B. Sakthivel, B. Muralidharan, A. Panneerselvam

12.03.2016

Phase composition and microstructure of A n M n O3n+2 (n = 4.5 and 5) microwave ceramics
Raz Muhammad, Yaseen Iqbal, Safeer Ahmad

16.03.2016

Efficient P3HT:PCBM bulk heterojunction organic solar cells; effect of post deposition thermal treatment
Burak Kadem, Aseel Hassan, Wayne Cranton

15.03.2016

An approach toward TiO2 nanostructure growth with tunable properties: influence of concentration of titanium butoxide in a hydrothermal process
Weiming Wu, Meiling Hong, Xiaoning Guo, Jianqi Guo, Xishun Jiang

14.03.2016

Impact of post deposition annealing in O2 ambient on structural properties of nanocrystalline hafnium oxide thin film
Shilpi Pandey, Prateek Kothari, Sunil Kumar Sharma, Seema Verma, K. J. Rangra

23.03.2016

Structural, dielectric and AC conductivity studies of Zn substituted nickel ferrites prepared by combustion technique
G. Umapathy, G. Senguttuvan, L. John Berchmans, V. Sivakumar

14.03.2016

The photocatalytic performance research of La2O3 modified TiO2 nanotube arrays
Xuefeng Wang, Hanxiang Jia, Yongqian Wang, Yinchang Li, Zhengyu Bao

14.03.2016

Enhanced magnetism and light absorption of Eu-doped BiFeO3
Xiaoning Li, Zhu Zhu, Xiaofeng Yin, Fangfang Wang, Wen Gu, Zhengping Fu, Yalin Lu

14.03.2016

Superconducting properties enhancement of YBa2Cu3O7−δ thin films by BaSnO3 doping
Feng Wang

12.03.2016

Sol–gel synthesis and photoluminescence properties of a novel Dy3+ activated CaYAl3O7 phosphor
Zhigao Lei, Xuelian Zhang, Di Wang, Junjie Chen, Lin Cong, Dawei Meng, Yongqian Wang

19.03.2016

Growth of 3C-SiC on Si(100) by LPCVD using a modified process after the clean step
Zhifei Zhao, Yun Li, Zhijun Yin, Zhonghui Li

15.03.2016

Enhanced dielectric and piezoelectric properties in BaZrO3 modified BiFeO3–PbTiO3 high temperature ceramics
Qiang Li, Yingjie Dong, Jinrong Cheng, Jianguo Chen

14.03.2016

Micro-wave sintered nickel doped cobalt ferrite nanoparticles prepared by hydrothermal method
S. G. Chavan, S. M. Mane, S. B. Kulkarni, M. E. Jayasingh, P. B. Joshi, D. J. Salunkhe

14.03.2016

Structure and dielectric properties of zinc borate glass–ceramics modified by magnesium
Hongtao Yu, Jingsong Liu, Mengshi Zeng, Lei He

19.03.2016

Structural and electrical characteristics of (Co, Ti) modified BiFeO3
Alok Shukla, Nitin Kumar, C. Behera, R. N. P. Choudhary

12.03.2016

Controllable growth of highly organized ZnO nanowires using templates of electrospun nanofibers
Jun Liu, Meng-Jie Chang, Hui-Ling Du

06.04.2016

Photoexcitation mechanisms of new D-π-A coumarin derivatives in linear and nonlinear optical processes
Yingying Zhang, Ying Shi, Yuanzuo Li

26.03.2016

Six-layer antireflection TiO2/SiO2 coatings for solar covers: role of Triton and PDMS additives
Najme lari, Shahrokh Ahangarani, Ali Shanaghi

21.03.2016

The preparation and assembly of CdSxSe1−x alloyed quantum dots on TiO2 nanowire arrays for quantum dot-sensitized solar cells
Libo Yu, Xuefeng Ren, Zirong Yang, Yuqi Han, Zhen Li

21.03.2016

Impact of Al and Ga co-doping with different proportion in ZnO thin film by DC magnetron sputtering
Susanta Kumar Sahoo, Chandan Ashis Gupta, Udai P. Singh

16.03.2016

Controllable synthesis, characterization of ZnS nanostructured spheres
Yongqian Wang, Qun Ma, Hanxiang Jia, Junhan Kong

19.03.2016

Effect of auxiliary electron-donating group on the microscopic nonlinear optical properties of vinyl and azobenzene based chromophores
Xiang Tang, Kun Jia, Xianzhong Tang, Lei Chen, Lin Pan

17.03.2016

Microstructure and coercivity of Sr1−x−x′LaxCax′Fe2n−yCoyOα ferrites
Liang Qiao, Mengbo Zhou, Jingwu Zheng, Yao Ying, Shenglei Che

19.03.2016

Synthesis, characterization and photocatalytic property of nickel sulfide nanoparticles
Yousef Fazli, Seied Mahdi Pourmortazavi, Iraj Kohsari, Meisam Sadeghpour Karimi, Majid Tajdari

17.03.2016

Research on the phase transition of (Ba0.07K0.93)NbO3-based PTCR ceramic material
Xingwen Zhu, Shiwei Zhong, Huiru Ren, Yin Lu, Wenzhong Jiang, Xiao Zhou

18.03.2016

Synthesis, structural and dielectric characterization of lead free x[(Ba0.7Ca0.3)TiO3]–(1 − x)[Ba(Zr0.2Ti0.8)O3] composite
S. M. Mane, P. M. Tirmali, D. J. Salunkhe, P. B. Joshi, C. B. Kolekar, S. B. Kulkarni

19.03.2016

Improvement in dielectric and ferroelectric property of dysprosium doped barium bismuth titanate ceramic
T. Badapanda, R. Harichandan, T. Bheesma Kumar, S. Parida, S. S. Rajput, P. Mohapatra, S. Anwar, R. Ranjan

18.03.2016

TiO2 nanorods: hydrothermal fabrication and photocatalytic activities
Xinmin Huang, Lingling Meng, Mei Du, Yueli Li

16.03.2016

Preparation of controlled ZnO nanostructures and their optical properties
Jun Yang, Yongqian Wang, Junhan Kong, Meihua Yu, Hongyun Jin

19.03.2016

The study of CdSe thin film prepared by pulsed laser deposition for CdSe/CdTe solar cell
Zheng Bao, Xiaoyan Yang, Bing Li, Run Luo, Bo Liu, Ping Tang, Jingquan Zhang, Lili Wu, Wei Li, Lianghuan Feng

17.03.2016

Effects of TiO2 on microstructures and properties of Li2O–Al2O3–SiO2 glass–ceramics for LTCC substrates
Bo Li, Dinan Duan, Quanyin Long

18.03.2016

Facile synthesis, structural characterization and degradation of organic contaminant over scheelite-type calcium tungstate nanostructures
Hojatollah Hossainian, Masoud Salavati-Niasari, Mehdi Bazarganipour

18.03.2016

Facile synthesis and electrochemical performances of secondary carbon-coated LiFePO4-C composite for Li-ion capacitors based on neutral aqueous electrolytes
Shen Qiu, Xugang Zhang, Yawen Li, Ting Sun, Chenlong Wang, Chuanli Qin

24.03.2016

In situ etching of graphene by nonmetallic SiOx nanoparticles
Dongjiu Zhang, Haifeng Cheng, Zhaoyang Zhang, Yue Kang

22.03.2016

Up-conversion luminescence and electric properties of Tm3+/Yb3+ co-doped (0.94Na0.5Bi0.5TiO3–0.06BaTiO3) ceramics
Qian Liu, Yanxia Li, Xiaona Chai, Haifeng Zhao, Xusheng Wang, Xi Yao

21.03.2016

Effect of crystalline phase on the dielectric and energy storage properties of poly(vinylidene fluoride)
Yuetao Zhao, Wenyao Yang, Yujiu Zhou, Yan Chen, Xin Cao, Yajie Yang, Jianhua Xu, Yadong Jiang

18.04.2016

Large piezoelectric properties of (1 − x)Na0.5Bi0.5TiO3–xBaTiO3 thin films prepared by sol–gel method
Wenhan Cui, Xiaohui Wang, Longtu Li

25.03.2016

Microwave dielectric properties of low temperature sintering Ca5Mn4(VO4)6 ceramics
Guo-guang Yao, Cui-Jin Pei, Peng Liu, Jian-ping Zhou, Huai-wu Zhang

24.03.2016

Preparation and characterization of MgS thin films using spray pyrolysis technique
Meriem Reghima, Cathy Guasch, Najoua Kamoun-Turki

17.03.2016

ZnO nanosheets assembled different hierarchical structures and their gas sensing properties
Weiwei Guo

18.03.2016

Preparation of g-C3N4/Zn2GeO4 heterojunctions with enhanced photocatalytic activity under visible light
Lixin Zhang, Qian Zhang, Hongfang Jiu, Guofeng He

19.03.2016

Preparation of selective conductive copper patterns by pen-on-paper writing combined with electroless plating
Lei Hou, Yinxiang Lu, Hang Zhao

17.03.2016

Dielectric behavior associated with the synergetic microstructure and oxygen vacancies in CaCu3Ti4O12 ceramics
Zhuo Li, Peng Zhao, Zhuo Wang, Xiaohui Xue, Zongting Li, Huiqing Fan

Open Access 21.03.2016

New concept in assessing compactness of woven structure in terms of its resistivity
M. Tokarska

23.03.2016

Synthesis and characterization of cerium molybdate nanostructures via a simple solvothermal method and investigation of their photocatalytic activity
Sajad Ayni, Mohammad Sabet, Masoud Salavati-Niasari, Masood Hamadanian

26.03.2016

Hydrothermal deposition of CdS on vertically aligned ZnO nanorods for photoelectrochemical solar cell application
Araa Mebdir Holi, Zulkarnain Zainal, Zainal Abidin Talib, Hong-Ngee Lim, Chi-Chin Yap, Sook-Keng Chang, Asmaa Kadim Ayal

22.03.2016

Improving water dispersibility of non-covalent functionalized reduced graphene oxide with l-tryptophan via cleaning oxidative debris
Maoyong Zhi, Wanxia Huang, Qiwu Shi, Ke Ran

23.03.2016

Effects of CuO doping on the piezoelectric properties of KNLNS–BZ ceramics
Rigoberto López-Juárez, Federico González-García, M. E. Villafuerte-Castrejón

23.03.2016

A novel magnetoelectric memory cell based on bilayer ferroelectric films of (1 − x)[Ba(Zr0.2Ti0.8)O3]–x(Ba0.7Ca0.3TiO3)
Yemei Han, Fang Wang, Kailiang Zhang

01.04.2016

Electronic and optical properties of amorphous GaSe thin films
M. C. Siqueira, K. D. Machado, J. P. M. Serbena, I. A. Hümmelgen, S. F. Stolf, C. G. G. de Azevedo, J. H. D. da Silva

25.03.2016

Synthesis, characterization, and investigation magnetic and photocatalytic property of neodymium vanadate nanoparticles
Mohammad Vosoughifar

25.03.2016

Doping induced structural, band gap and photoluminescence properties of Cd0.9−xZn0.1CoxS nanoparticles
I. Devadoss, S. Muthukumaran

23.03.2016

Investigation of structural and electrical properties of ZnMn2O4 synthesized by sol–gel method
Laurel Simon Lobo, A. Ruban Kumar

23.03.2016

Enhancing supercapacitive performance of polyaniline by interfacial copolymerization with melamine
Hossein Mahdavi, Peyman Khodaei Kahriz, Habib Gholipour Ranjbar, Taieb Shahalizade

23.03.2016

Investigation of physical properties of perovskite PZT thin films as a function of sol temperature
K. Sreelalitha, K. Thyagarajan

22.03.2016

Microstructure and magnetic properties of self-assembled FePd–SiN films
L. Ma, L. Zhou, T. Liu, S. Q. Zhao, L. Li, X. F. Wu, Y. L. Zhang, G. Cheng

24.03.2016

Enhanced formaldehyde gas sensing properties of La-doped SnO2 nanoparticles prepared by ball-milling solid chemical reaction method
Xu xiang, Dachuan zhu, Daji wang

25.03.2016

Low-cost and eco-friendly viable approach for synthesis of thulium doped copper ferrite nanoparticles using starch
S. Akbar Hosseini

01.04.2016

Effect of Cu doping on TiO2 nanoparticles and its photocatalytic activity under visible light
Varadharajan Krishnakumar, Singaram Boobas, Jeyaram Jayaprakash, Mani Rajaboopathi, Bing Han, Marjatta Louhi-Kultanen

23.03.2016

Fabrication and gas-sensing performance of nanorod-assembled SnO2 nanostructures
Xiang Yu, Wen Zeng

23.03.2016

Bandgap engineering of single layer graphene by randomly distributed nanoparticles
Chowdhury Al-Amin, Phani Kiran Vabbina, Mustafa Karabiyik, Raju Sinha, Chunlei Wang, Nezih Pala

07.04.2016

Pretreatment to assure the copper filling in through-silicon vias
Wei Luo, Junhong Zhang, Yi Li, Liming Gao, Ming Li

28.03.2016

Directional solidification and characterization of InBi1−xSbx crystals
C. J. Ajayakumar, A. G. Kunjomana

01.04.2016

Nd doped lead titanate crystals for microelectronic memory device applications
Mitesh Chakraborty, Swarat Chaudhuri, Vineet Kumar Rai, Vishal Mishra

31.03.2016

Structure and microwave absorption properties of Nd–Co–Ni alloys
Ziqiang Qiao, Shunkang Pan, Jilei Xiong, Lichun Cheng, Qingrong Yao

28.03.2016

Studies on nanostructured V2O5/V/V2O5 films for un-cooled IR detector application
P. Deepak Raj, Sudha Gupta, M. Sridharan

31.03.2016

Improved ferroelectric and leakage properties of Bi3.15Nd0.85Ti3O12/BiFeO3 heterojunction thin films formed through sol–gel method
Dong Han, Hua Wang, Jiwen Xu, Ling Yang, Wei Qiu

06.04.2016

Polyaniline/Cu2ZnSnS4 heterojunction based room temperature LPG sensor
S. J. Patil, A. C. Lokhande, A. A. Yadav, C. D. Lokhande

30.03.2016

Synthesis and characterization of organic nonlinear optical material: urea para-nitrophenol
S. Selvakumar, A. Leo Rajesh

25.03.2016

Anisotropic and dielectric properties of TlSbSe2 chalcogenide compounds
H. Baş, N. Kalkan, D. Deger

26.03.2016

Microstructure, mechanical and electrical performances of zirconia nanoparticles-doped tin-silver-copper solder alloys
Asit Kumar Gain, Liangchi Zhang

29.03.2016

Mechanisms of charge photogeneration in amorphous selenium under high electric fields
Nour Hijazi, M. Z. Kabir

26.03.2016

Low-temperature sintering of metallacyclic stabilized copper nanoparticles and adhesion enhancement of conductive copper film to a polyimide substrate
Tomonori Sugiyama, Mai Kanzaki, Ryuichi Arakawa, Hideya Kawasaki

26.03.2016

Simple synthesis and characterization of copper tungstate nanoparticles: investigation of surfactant effect and its photocatalyst application
S. Mostafa Hosseinpour-mashkani, Ali Sobhani-Nasab

26.03.2016

Research on the afterglow properties of red-emitting phosphor: SrAl2O4:Eu2+, Dy3+/light conversion agent for red luminous fiber
Yanan Zhu, Zengyuan Pang, Jian Wang, Mingqiao Ge, Anqi Ju

01.04.2016

Preparation and characterization of LaMn0.5Co0.5O3–Ni0.66Mn2.34O4 composite NTC ceramics
Cuiping Huang, Long Chen, Qinan Zhang, Shannan Chang, Bo Zhang, Aimin Chang, Huimin Zhang

11.04.2016

Optimizing transparent conductive Al-doped ZnO thin films for SiNx free crystalline Si solar cells
W. L. Chen, G. S. Shen, Z. Wu, Z. Li, R. J. Hong

28.03.2016

Luminescence behavior of europium doped strontium magnesium silicate phosphor by solid state reaction method
Ishwar Prasad Sahu, D. P. Bisen, R. N. Baghel, K. V. R. Murthy

26.03.2016

Effect of substrate temperature on the structural and optical properties of CdSe thin film deposited by electron beam evaporation technique
S. Mathuri, K. Ramamurthi, R. Ramesh Babu

28.03.2016

Influence of Mn doping on structural and magnetic properties of Ti1−xMnxO2
S. A. Ahmed

01.04.2016

Effects of substrate on the domains and electrical properties of epitaxial graphene formed on on-axis C-face 4H-SiC
Yanfei Hu, Yuming Zhang, Hui Guo, LaiYuan Chong, Chenxu Zhang, Yimen Zhang

02.04.2016

Morphological and optical properties of mixed cadmium cobalt selenide thin film synthesized by chemical bath deposition method for photoelectrochemical applications
M. L. Gaur, P. P. Hankare, I. S. Mulla, F. M. Dange, V. M. Bhuse

30.03.2016

Resistive switching memory behaviours of MoSe2 nano-islands array
Xuejiao Zhang, Haixia Qiao, Xiaofeng Nian, Yong Huang, Xiaofeng Pang

02.04.2016

Dependence of solution molarity on structural, optical and electrical properties of spin coated ZnO thin films
U. Chaitra, Dhananjaya Kekuda, K. Mohan Rao

04.04.2016

Structural, humidity sensing and dielectric properties of Ca-modified Ba(Ti0.9Sn0.1)O3 lead free ceramics
Afaf M. Babeer, M. S. Abd El-sadek, Abd El-razek Mahmoud, Ahmed S. Afify, J. M. Tulliani

31.03.2016

Effect of V substitution on vortex pinning and superconducting properties of Bi-2212 superconductor
O. Nane, B. Özçelik

31.03.2016

Structural properties of CdSe corn-like nanowires grown by chemical bath deposition
Hulya Metin Gubur, Fethiye Septekin, Soner Alpdogan, Burhan Sahan, Birsen Kesik Zeyrek

07.04.2016

Power core (PC) embedding a plurality of IC devices and sandwiched between two dissimilar insulated metal substrates (IMS’): predicted thermal stresses
E. Suhir, J. Nicolics

01.04.2016

Synthesis and lithium storage performance of graphene/Co3O4 microrods hybrids
Xiaoling Tong, Min Zeng, Hui Xu, Jing Li

08.04.2016

Effect of nano-Al addition on properties and microstructure of low-Ag content Sn–1Ag–0.5Cu solders
Lei Sun, Liang Zhang, Le Xu, Su-Juan Zhong, Jia Ma, Li Bao

31.03.2016

Microwave dielectric properties of 0.7(SryCa1−y)TiO3–0.3(SmxNd1−x)AlO3 ceramics with near-zero temperature coefficient
Qinxian Jiang, Wentao Xie, Qinglin Cao, Hongxiang Xu

07.04.2016

Dielectric properties of manganese-doped TiO2 with different alkali-free glass contents for energy storage application
Jianfeng Liu, Jihua Zhang, Meng Wei, Zongying Yao, Hongwei Chen, Chuanren Yang

01.04.2016

Dielectric relaxation of nano perovskite SrTiO3 reinforced polyester resin/styrene blend for electronic applications
Moumita Khutia, Girish M. Joshi, P. Thomas

01.04.2016

Thermal annealing effects on the optoelectronic characteristics of fully nanowire-based UV detector
Pengan Li, Xianquan Meng

16.04.2016

On the thickness of Cu6Sn5 compound at the anode of Cu/liquid Sn/Cu joints undergoing electromigration
Anil Kunwar, Haoran Ma, Haitao Ma, Bingfeng Guo, Zhixian Meng, Ning Zhao, Mingliang Huang

05.04.2016

Electrochemical preparation and supercapacitive performance of α-MnO2 nanospheres with secondary wall-like structures
Mustafa Aghazadeh, Mohammad Ghannadi Maragheh, Mohammad Reza Ganjali, Parviz Norouzi, Davoud Gharailou, Farnoush Faridbod

06.04.2016

Graphene heat dissipation film for thermal management of hot spot in electronic device
Xin Li, Ming Fang, Wen Wang, Shixi Guo, Weihua Liu, Hongzhong Liu, Xiaoli Wang

08.02.2016 | Comment

Comment on the paper by T. K. Thirumalaisamy, R. Saravanan, S. Saravanakumar “The redistribution of charge density in CaF2:Yb3+”, J. Mater Sci: Mater Electron, v. 26, p. 6683 (2015)
Pavel P. Fedorov