Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Journal of Materials Science: Materials in Electronics

Journal of Materials Science: Materials in Electronics 8/2019

Ausgabe 8/2019

Inhaltsverzeichnis ( 94 Artikel )

15.04.2019 | Ausgabe 8/2019

Influence of GaAs substrate misorientation on the characteristics in undulating compositional step-graded AlGaInAs buffers

Yang He, Wei Yan, Pan Dai, Jian Yu, Jianrong Dong

21.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Relation of silver electrode solderability to intermetallic compound growth rate

Jiefeng Zhang, Guoqing Li, Xiao Yuan, Hua Zhao, Yunxia Yang, Hongbo Li, Hua Tong

21.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Flexible supercapacitor electrode with high performance prepared from graphene oxide films assembled in the presence of p-phenylenediamine and urea

Yunzhen Chang, Sisi Xia, Gaoyi Han, Haihan Zhou, Dongying Fu, Hua Song, Yaoming Xiao, Ying Zhang

22.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Effect of chromium coated carbon fiber on the thermal and mechanical properties of Cr@Gf/Cr@CF/Al composites

Xuanyi Peng, Ying Huang, Xu Sun, Xiaopeng Han, Rui Fan

03.04.2019 | Ausgabe 8/2019

Swift heavy ion induced surface modification of YBa2Cu3O7−δ/La0.67Sr0.33MnO3 bilayer superconducting thin films

Bibekananda Sahoo, Krutika L. Routray, Dhrubananda Behera

27.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Effect on reliability and thermal stability of BaxSr2−xSiO4:Eu2+ phosphor film for LED applications

Xinglu Qian, Changran Zheng, Mingming Shi, Bobo Yang, Yang Li, Zizhuan Liu, Fei Zheng, Jun Zou

07.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Physical properties evaluation of nebulized spray pyrolysis prepared Nd doped ZnO thin films for opto-electronic applications

A. Rohini Devi, A. Jegatha Christy, K. Deva Arun Kumar, S. Valanarasu, Mohamed S. Hamdy, K. S. Al-Namshah, Abdullah M. Alhanash, Dhanasekaran Vikraman, Hyun-Seok Kim

18.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Improved adhesion of polyurethane-based coatings to tin surface

Fei Dong, Stephan J. Meschter, Junghyun Cho

09.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Optical properties of PVT grown bromoaluminium phthalocyanine nanostructures using UV–visible–NIR spectroscopy

Sobhenaz Riyazi, M. E. Azim Araghi, Salar Pourteimoor

08.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Effect of transition metal substitution on structural and dielectric properties of Mg0.5Zn0.5−xCrxCo2O4 (0.0 ≤ x ≤ 0.5) cobaltite

Pallavi Saxena, P. Choudhary, A. Yadav, V. N. Rai, M. Varshney, A. Mishra

22.03.2019 | Ausgabe 8/2019

CO2 gas sensor based on macro porous silicon modified with trimetallic nanoparticles

Alwan M. Alwan, Duaa A. Hashim, Muslim F. Jawad

08.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Effect of aliovalent Si/Bi partial substitution on propagation mechanisms of cracking and dislocation in Bi-2212 crystal system

T. Turgay, G. Yildirim

09.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Hierarchical porous biomass carbon derived from cypress coats for high energy supercapacitors

Lulu Qiang, Zhongai Hu, Zhimin Li, Yuying Yang, Xiaotong Wang, Yi Zhou, Xinyuan Zhang, Wenbin Wang, Qian Wang

11.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Residual stress regulation for CZTSSe thin film on flexible titanium substrate by introducing a Ge transition layer

Luanhong Sun, Honglie Shen, Hulin Huang, Jiale Yang, Yanqi Li

28.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Temperature-induced phase transition, luminescence and magnetic properties of Eu2(MoO4)3 microcrystal red phosphors

Ruofei Tang, Huan Chen, Wanying Yin, Yanmei Li, Zhanglei Ning, Cheng Zhong, Yan Zhao, Xin Lai, Jian Bi, Daojiang Gao

12.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Effect of dopant-induced defects on structural, electrical, and enhanced ferromagnetism and magnetoelectric properties of Dy and Sr co-doped BiFeO3

Muniyandi Muneeswaran, Jae-Won Jang, Jung Hyun Jeong, Ali Akbari-Fakhrabadi, N. V. Giridharan

13.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Phytosynthesis of silver nanoparticles; naked eye cellulose filter paper dual mechanism sensor for mercury ions and ammonia in aqueous solution

Muhammad Ismail, M. I. Khan, Kalsoom Akhtar, Jongchul Seo, Murad Ali Khan, Abdullah M. Asiri, Sher Bahadar Khan

26.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Low effective content of reduced graphene oxide/silver nanowire hybrids in epoxy composites with enhanced conductive properties

Zhao Zhang, Weizhen Li, Xue Wang, Wenming Liu, Kaimin Chen, Wenjun Gan

14.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Improve the electrical and optical performance of deep ultraviolet light-emitting diodes with a w-shaped p-AlGaN layer

Yufei Hou, Zhiyou Guo

21.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Investigation of structural, superconducting and mechanical properties of Co/Cu substituted YBCO-358 ceramic composites

O. Ozturk, R. A. M. Arebat, A. R. A. Nefrow, F. Bulut, G. Guducu, E. Asikuzun, S. Celik

01.04.2019 | Ausgabe 8/2019

Study on lattice constant and magnetic properties of bismuth substituted YIG polycrystal thin film on different substrates prepared by rf magnetron sputtering

Shijie Tan, Yingli Liu, Jinsong Chen, Lu Yang, Jianghe Lan, Bo Dai

13.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Effect of Zn incorporation on the electrochemical corrosion properties of SAC105 solder alloys

N. K. Liyana, M. A. Fazal, A. S. M. A. Haseeb, Saeed Rubaiee

09.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Improved mechanical properties induced by In and In & Zn double additions to eutectic Sn58Bi alloy

Shiqi Zhou, Yu-An Shen, Tiffani Uresti, Vasanth C. Shunmugasamy, Bilal Mansoor, Hiroshi Nishikawa

20.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Development of asymmetric device using Co3(PO4)2 as a positive electrode for energy storage application

Navaneethan Duraisamy, Numan Arshid, Kavitha Kandiah, Javed Iqbal, Prabhakarn Arunachalam, Gopi Dhanaraj, K. Ramesh, S. Ramesh

15.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Investigation of electrical, magneto-dielectric and transport properties of multiferroic (1 − x) BiFeO3–(x) BaSr0.7Ti0.3O3 solid solutions

Subhash Sharma, M. P. Cruz, J. M. Siqueiros, O. Raymond-Herrera, V. E. Alvarez, R. K. Dwivedi

15.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Electrochemical glucose biosensor based on ZnO nanorods modified with gold nanoparticles

Xiao Fen Hoo, Khairunisak Abdul Razak, Nur Syafinaz Ridhuan, Noorhashimah Mohamad Nor, Nor Dyana Zakaria

12.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Camphor sulfonic acid assisted synthesis of polythiophene composite for high energy density all-solid-state symmetric supercapacitor

H. Vijeth, S. P. Ashokkumar, L. Yesappa, M. Niranjana, M. Vandana, H. Devendrappa

13.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Low-firing and microwave dielectric properties of a novel glass-free MoO3-based dielectric ceramic for LTCC applications

Guojin Shu, Fan Yang, Liang Hao, Qiao Zhang, Fancheng Meng, Huixing Lin

18.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Improved electrochemical performance of cathode material LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 by doping magnesium via co-precipitation method

Jiawei Li, Ying Li, Wentao Yi, Peihua Ma

11.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Hydrothermal synthesis of NiCo2O4–NiO nanorods for high performance supercapacitors

M. Haripriya, R. Sivasubramanian, Anuradha M. Ashok, Shamima Hussain, G. Amarendra

11.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Photoluminescence properties of dysprosium doped novel apatite-type Ba2Y3(SiO4)3F white-emitting phosphor

Bin Deng, Jun Chen, Hui Liu, Chong-song Zhou

11.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Giant anomalous dielectric behaviour of BaSnO3 at high temperature

Ku Noor Dhaniah Ku Muhsen, Rozana Aina Maulat Osman, Mohd Sobri Idris

09.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Facile preparation of Ni–Mn layered double hydroxide nanosheets/carbon for supercapacitor

Shaobo Wang, Huanji Liu, Zhong Li, Jiliang Zhu

20.04.2019 | Ausgabe 8/2019

Highly UV sensitive Sn nanoparticles blended with polyaniline onto micro-interdigitated electrode array for UV-C detection applications

Shivani Sharma, Subhashis Das, Robin Khosla, Hitesh Shrimali, Satinder K. Sharma

12.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Ammonia sensing performance of thin films of cobalt(II) phthalocyanine bearing fluorinated substituents

Esra Nur Kaya, Ahmet Şenocak, Darya D. Klyamer, Erhan Demirbaş, Tamara V. Basova, Mahmut Durmuş

11.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Temperature and plasmon dependent Y6O5F8:Ho3+, Yb3+ up-conversion phosphors

Changil Park, Jungmin Hong, Sangmoon Park

11.03.2019 | Ausgabe 8/2019

KNN/PDMS/C-based lead-free piezoelectric composite film for flexible nanogenerator

Mengjie Xia, Cuixian Luo, Xiaoxiao Su, Yinhui Li, Pengwei Li, Jie Hu, Gang Li, Huabei Jiang, Wendong Zhang

19.04.2019 | Ausgabe 8/2019

Effect of NH2-functionalized carbon nanospheres on the performances of poly(p-phenylene benzobisoxazole)/carbon nanospheres nanocomposite films

WenJuan Kou, Jun Qian, XueXue Chen, Qiang Liu, QiXin Zhuang

11.03.2019 | Ausgabe 8/2019

LiF additives doped Li2Mg3Ti0.95(Mg1/3Nb2/3)0.05O6 microwave dielectric ceramics with high Qf values

Chunfang Xing, Yingzi Wang, Yaokang Yang, Zichao Wu, Haitao Wu

08.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Effect of MgO addition on sintering temperature, crystal structure, dielectric and ferroelectric properties of lead-free BZT ceramics

Yuan Xu, Kaituo Zhang, Lei Fu, Ting Tong, Le Cao, Qifeng Zhang, Ligui Chen

19.04.2019 | Ausgabe 8/2019

Effect of powder characteristics on the thermal conductivity and mechanical properties of Si3N4 ceramics sintered by Spark plasma sintering

Hanghang Dong, Zhe Zhao, Cao Wang

11.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Synthesis of PbS:Mo(3%) thin film and investigation of its properties

Ömer Şahin, Arzu Ekinci, Sabit Horoz

27.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Enhanced structural, optical, electrochemical and magnetic behavior on manganese doped tin oxide nanoparticles via chemical precipitation method

S. Sivakumar, E. Manikandan

29.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Ultraviolet detection properties of electrodeposited n-SnO2 modified p-Si nanowires hetero-junction photodiode

Saravanan Yuvaraja, Vivek Kumar, Hrishikesh Dhasmana, Amit Kumar, Abhishek Verma, V. K. Jain

13.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Structural and ferroelectric properties of orthogonal crystalline in Fe-doped HoMnO3 synthesized at normal pressure

Yizhang Wu, Qiyun Xie, Meng Li, Xiaofan Sun, Hong-Ling Cai, X. S. Wu

13.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Ultra-low temperature co-fired CaV2O6-glass composite ceramic substrate for microelectronics

Arun Sasidharanpillai, Sebastian Mailadil Thomas, Younki Lee, Hyo Tae Kim

11.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Electromigration reliability of Sn–3.0Ag–0.5Cu/Cu–Zn solder joints

Jae-Yong Park, Taeyoung Lee, Wonil Seo, Sehoon Yoo, Young-Ho Kim

11.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Thermal fatigue life of Sn–3.0Ag–0.5Cu solder joint under temperature cycling coupled with electric current

Xu Long, Yongchao Liu, Fengrui Jia, Yanpei Wu, Yonghui Fu, Cheng Zhou

12.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Structural and optical properties of few-layer MoS2 thin films grown on various substrates using RF sputtering process

Richa Singh, Shweta Tripathi

21.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Acetone sensor based on Ni doped ZnO nanostructues: growth and sensing capability

Zahira El khalidi, Bouchaib Hartiti, Maryam Siadat, Elisabetta Comini, Hashitha M. M. Munasinghe Arachchige, Salah Fadili, Philippe Thevenin

11.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Influence of the humid air on the structure and fluorescent property of CsI:Tl thin film

Chunhui Tian, Shuang Liu, Yijun Xie, Lina Guo, Shangjian Zhang, Yong Liu, Zhiyong Zhong

12.03.2019 | Ausgabe 8/2019

The low frequency relaxor properties of ferroelectric PZT-4 studied by DMA

Yun Chen, Xusheng Wang, Yanxia Li, Xi Yao

12.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Study on leakage current, ferroelectric and dielectric properties of BFMO thin films with different bismuth contents

L. X. Chen, C. Xu, X. L. Fan, X. H. Cao, K. Ji, C. H. Yang

12.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Structure and microwave dielectric behaviour of low-temperature-fired Li2Zn1−xCoxTi3O8 (x = 0–0.07) ceramics for low temperature co-fired ceramic applications

Xiaolin Jing, Hua Su, Yulan Jing, Yuanxun Li, Xiaoli Tang

14.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Influence of thiourea on electroless Ni–P films deposited on silicon substrates

Wangping Wu, Jianwen Liu, Naiming Miao, Jinjin Jiang, Yi Zhang, Lei Zhang, Ningyi Yuan, Qinqin Wang, Lixin Tang

13.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Giant electrical energy storage density in the P(VDF-TrFE)–graphene oxide composite papers with quasi-two-dimensional ferroelectricity

S. Ullah, Z. Han, Guangping Zheng

13.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Applying BaTiO3-coated TiO2 core–shell nanoparticles films as scaffold layers to optimize interfaces for better-performing perovskite solar cells

Jiejing Zhang, Xianwei Meng, Pengyu Su, Li Liu, Shuang Feng, Jun Wang, Tie Liu, Jiandong Yang, Haibin Yang, Wuyou Fu

14.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Improving the film-forming ability of BaTiO3/epoxy resin suspension by adjusting the solvent composition for the fabrication of embedded capacitance materials

Fengwei Wang, Xu Zhou, Weikai Zheng, Gang Jian, Rui Liu, Hui Shao

12.04.2019 | Review | Ausgabe 8/2019

A review of spinel-type of ferrite thick film technology: fabrication and application

Sanjeev P. Dalawai, Surender Kumar, Mohamed Aly Saad Aly, Md. Zaved H. Khan, Ruimin Xing, Pramod N. Vasambekar, Shanhu Liu

13.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Conductive mechanism and the enhancement high-power electrical properties of Mn-modified Bi(Sc3/4In1/4)O3–PbTiO3–Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 high temperature piezoelectric ceramics

Lei Wang, Tian-Long Zhao, Xianying Dai, Jianjun Song, Shuxiang Dong

13.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Laser sintering mechanism and shear performance of Cu–Ag–Cu joints with mixed bimodal size Ag nanoparticles

Wei Liu, Yiping Wang, Zhen Zheng, Chunqing Wang, Rong An, Yanhong Tian, Lingchao Kong, Ronglin Xu

13.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Composition effect of Co/Ni on the morphology and electrochemical properties of NH4Co1−xNixPO4·H2O nanocrystallites prepared by a facile hydrothermal method

Likkhasit Wannasen, Narong Chanlek, Santi Maensiri, Ekaphan Swatsitang

12.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Ca2ZrSi4O12:Eu3+, Bi3+ phosphor: synthesis, tunable emission, and luminescence properties

Renping Cao, Lei Su, Xinyu Cheng, Ting Chen, Chenxing Liao, Yimin Guo, Pan Liu, Wensheng Li

14.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Study of impedance, dielectric and magnetic properties in Y3Fe5−xMnxO12 (x = 0–0.2)

Aakansha, S. Ravi

16.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Selective sensing property of triclinic WO3 nanosheets towards ultra-low concentration of acetone

Qianqian Jia, Huiming Ji, Xue Bai

25.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Tunable dielectric and microstructure properties Zn2SiO4–Mn glass–ceramics for multifunctional applications

K. Omri, R. Lahouli

14.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Energy transfer-enhanced external power conversion efficiency in blended polymeric thin film solar devices

Nazir Mustapha, Mohamad S. AlSalhi, Saradh Prasad

13.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Electrochemical capacitive performance of free-standing polyindole film and effect of introducing alkyl chain connecting two indoles

Lie Zou, Xuemin Duan, Weiqiang Zhou, Hui Zhang, Shuai Chen, Jingdang Chai, Xing Liu, Liang Shen, Jingkun Xu, Ge Zhang

14.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Nonlinear optical properties of irradiated 1,2-dihydroxyanthraquinone thin films: merged experimental and TD-DFT insights

A. S. Awed, M. I. A. Abdel Maksoud, M. M. Atta, Ramy Amer Fahim

18.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Porphyrin based hole transport layers for enhanced charge transport and stability in perovskite solar cells

Muhammad Naeem Shah, Srinivasa Rao Pathipati, Numan Ahmed

15.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Effect of different pretreatment methods on sesame husk-based activated carbon for supercapacitors with aqueous and organic electrolytes

Xiaoxiao Qu, Yuhao Liu, Chuanxiang Zhang, Ahui Zhu, Tao Wang, Ye Tian, Jia Yu, Baolin Xing, Guangxu Huang, Yijun Cao

20.03.2019 | Ausgabe 8/2019 Open Access

Solution processing route to Na incorporation in CZTSSe nanoparticle ink solar cells on foil substrate

Xinya Xu, Yongtao Qu, Stephen Campbell, Mathieu Le Garrec, Bethan Ford, Vincent Barrioz, Guillaume Zoppi, Neil S. Beattie

15.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Polypyrrole nanostructures//activated carbon based electrode for energy storage applications

N. Sabari Arul, Jeong In Han

15.03.2019 | Ausgabe 8/2019

The effect of doping on oxygen conductivity performance of Na0.5Bi0.5TiO3 compounds

W. G. Wang, X. Y. Li, G. L. Hao

16.03.2019 | Ausgabe 8/2019

The Sol–gel method synthesis of Bi4NbO8Cl with (001) facets exposed for high visible-light activity

Guangda Ni, Yanqing Li, Huimin Chen, Zeyan Wang, Xiaoyan Qin, Xiaoyang Zhang, Baibiao Huang, Fengping Li, Hongshuai Liu

18.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Solid state synthesis of cadmium doped ZnS with excellent photocatalytic activity and enhanced visible light emission

S. Suganya, M. Jothibas, S. Johnson Jeyakumar

18.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Preparation of hybrid photoelectrode based on defect-poor Zn-CuInSe2 QDs sensitized nanoporous ZnO nanosheets with an application in azo dye removal

Lu Yao, Hongchao Geng, Runrun Cheng, Kesheng Cao, Pengtao Sheng, Weili Li, Songtian Li

15.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Facile synthesis of controllable carbonate-doped TiO2 microspheres for visible light photocatalytic applications

Bingkun Liu, Xiaole Han, Yajun Wu, Yongfei Xue, Hengzhen Shi

16.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Enhanced photocatalytic activity of porous In2O3 for reduction of CO2 with H2O

Bingbing Hu, Qiang Guo, Kang Wang, Xitao Wang

16.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Sol–gel mediated microwave synthesis of pure, La and Zr doped SnS2 nanoflowers an efficient photocatalyst for the degradation of methylene blue

V. Govindan, L. Kashinath, D. Joseph Daniel, K. Sankaranarayanan

16.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Structural, spectral, thermal and nonlinear optical analysis of potassium tartrate hemihydrate crystal

N. Kalaimani, R. Aarthi, C. Ramachandra Raja

25.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Multi-walled carbon nanotube/barbituric acid-based dye/TiO2 nanocomposite as a photoanode in dye-sensitized solar cell: activation of the dye with MWCNTs

Taher Alizadeh, Fatemeh Zargar, Mohammad Reza Zamanloo

16.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Influence of Tin doping on the Sm123 superconducting ceramics

İbrahim Karaca, Şahin Ünlüer

19.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Investigating the electrical characteristics of a single electron transistor utilizing graphene nanoribbon as the island

Vahideh Khademhosseini, Daryoosh Dideban, MohammadTaghi Ahmadi, Razali Ismail, Hadi Heidari

15.03.2019 | Ausgabe 8/2019

A novel La0.8Ba0.2CrO3–YSZ NTC composite ceramic with “core–shell” structures

Yang Zheng, Mingxing Chen, Huimin Zhang, Panfei Ma, Ting Liu, Hui Jiang, Aimin Chang

04.04.2019 | Ausgabe 8/2019

Enhanced photovoltaic behavior of thickness-dependent BiFeO3-based heterostructures via the introduction of electron transport layers

H. Ke, H. J. Sun, X. F. Liu, H. T. Sui

18.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Investigations on Fe doped SnS thin films by nebulizer spray pyrolysis technique for solar cell applications

S. Sebastian, I. Kulandaisamy, S. Valanarasu, N. Soundaram, K. Paulraj, Dhanasekaran Vikraman, Hyun-Seok Kim

20.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Comprehensive study on morphological, structural and optical properties of Cr2O3 nanoparticle and its antibacterial activities

Halimah Mohamed Kamari, Naif Mohammed Al-Hada, Anwar Ali Baqer, Abdul H. Shaari, Elias Saion

21.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Preparation of indium tin oxide (ITO) thin film with (400) preferred orientation by sol–gel spin coating method

L. Dong, G. S. Zhu, H. R. Xu, X. P. Jiang, X. Y. Zhang, Y. Y. Zhao, D. L. Yan, L. Yuan, A. B. Yu

16.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Enhanced photocatalytic performance of ZnFe2O4/BiOI hybrid for the degradation of methyl orange

Menghan Zhang, Xin Xie, Yushan Si, Jie Gao, Hongnan Du, Shuxin Pei, Xinyu Zhang, Qishe Yan

18.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Direct correlation between the band gap and dielectric loss in Hf doped BaTiO3

Aanchal Sati, Anil Kumar, Vikash Mishra, Kamal Warshi, Archna Sagdeo, Shahid Anwar, Rajesh Kumar, P. R. Sagdeo

30.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Rapid formation of Cu–Cu joints with high shear strength using multiple-flocculated Ag nanoparticle paste

Bo Hu, Fan Yang, Ye Peng, Hongjun Ji, Shihua Yang, Ming Yang, Mingyu Li

18.03.2019 | Ausgabe 8/2019

AgCrO2 formation mechanism during silver inner electrode and Fe–Si–Cr alloy powder co-firing in metal multilayer chip power inductors

Yung-Ping Wu, Hsin-Yun Chiang, Hsing-I Hsiang

18.03.2019 | Ausgabe 8/2019

Preparation of high density garnet electrolytes by impregnation sintering for lithium-ion batteries

Shuai Yang, Yike Lei, Jinjin Ai, Yu Chen, Chunyan Lai

Aktuelle Ausgaben